Skip to main content

A

A/S BESTYRELSER OG ANDRE BESTYRELSER
Hvis din virksomhed er et aktieselskab, et anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond, er der typisk valgt en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for de organisationer, som bestyrelsen repræsente- rer. Det er også bestyrelsen, som fastsætter virksomhedens fremtidige retning, og den skal godkende virksomhedens arbejde. Bestyrelsen vælges af organisationernes medlemmer eller ejere. Der er be- stemte retningslinjer for sammensætningen af bestyrelsen, alt efter om der er tale om et aktieselskab, anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond. Udover at virksomhedsejerne eller organisationernes ejere kan vælges til bestyrelsen, giver selskabsloven også ret til, at medarbejderne kan have en eller flere medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for selskabet. Kravet er, at virksomheden i gennemsnit i de seneste tre år har haft 35 ansatte eller derover. Du kan læse mere om A/S bestyrelser og valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen og deres opgaver i kapitel 1.

AFSKEDIGELSESNÆVN
Et afskedigelsesnævn behandler afskedigelsessager for arbejdere og funktionærer på baggrund af en hovedaftale. Inden en sag kommer til afskedigelsesnævnet, skal der være ført lokale forhandlinger om afskedigelsen. Efter de lokale forhandlinger skal der holdes et organisationsmøde, og opnås der ikke enighed eller forlig her, indbringes sagen for afskedigelsesnævnet.

Afskedigelsesnævn på det offentlige og det private område har en lidt forskellig sammensætning – og lidt forskellige kompetenceområder. Et afskedigelsesnævn kan underkende en afskedigelse på det pri- vate arbejdsmarked, men ikke på det offentlige arbejdsmarked. Yderligere kan afskedigelser på det offentlige område behandles ved såvel afskedigelsesnævn, faglige voldgifter som civile domstole. Husk, at tidsfrister for lokale forhandlinger skal være overholdt. Der er også ofte nogle anciennitetsreg- ler, der skal være overholdt – ellers kan sagen afvises ved afskedigelsesnævnet.

Du kan læse mere om afskedigelsesregler i kapitel 6.

APV – ARBEJDSPLADSVURDERING
En APV er en skriftlig vurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Alle virksomheder – selv dem med kun én ansat – skal udforme en APV, og den skal som minimum opdateres hvert tredje år. Det er arbejdsgiverens ansvar, at APV’en bliver gennemført, men arbejdsmiljørepræsentanter har krav på at deltage i processen. En APV skal indeholde en kortlægning, en vurdering og en prioriteret handlings- plan for arbejdsmiljøet samt retningslinjer for opfølgning af arbejdspladsens arbejdsmiljø. Derudover skal en APV også forholde sig til sygefraværet på arbejdspladsen. Du kan læse mere om APV i kapitel 4.

ARBEJDSGIVERFORENING
Arbejdsgiverforeningen repræsenterer arbejdsgiverne over for forbund på centralt plan. Deres hoved- opgave er at forhandle overenskomster med fagforeninger og fagforbund. Arbejdsgiverforeningerne repræsenterer desuden arbejdsgiverne over for politikerne. I den private sektor er den landsdækkende hovedorganisation for arbejdsgiverne Dansk Arbejdsgiverforening, der samler store sektordækkende arbejdsgiverforeninger som fx Dansk Industri og Dansk Erhverv. Herudover er der Finanssektorens Arbejdsivergiverforening. I den offentlige sektor er arbejdsgiverforeningerne Kommunernes Lands- forening, Danske Regioner og Finansministeriet. Du kan læse mere om arbejdsgiverforeninger og deres rolle i kapitel 2 og 3.

ARBEJDSKLAUSULER
En arbejdsklausul er en kontrakt mellem en offentlig udbyder og en underleverandør. Kontrakten stil- ler krav til underleverandøren om, at underleverandøren lever op til kravene til tilsvarende danske virk- somheder. Ofte tages der udgangspunkt i ILO-konventionen 94, som pålægger underleverandører at følge de løn- og arbejdsvilkår, der gælder for den mest repræsentative sektoroverenskomst i en given sektor. Arbejdsklausuler har til formål at sikre både lønmodtagerne og virksomheder mod unfair kon- kurrence – dvs. mod social dumping.

Du kan læse mere om arbejdsklausuler og social dumping i kapitel 7.

ARBEJDSMARKEDSPENSION
I slutningen af 1980’erne og op gennem 1990’erne indførte man arbejdsmarkedspensioner gennem overenskomsterne. Parterne kunne sammen med de politiske partier forudse, at folkepensionen dels ikke kunne finansieres i fremtiden, dels ikke ville være tilstrækkelig for mange borgere. Derfor indskrev arbejdsgivere og arbejdstagere i overenskomsterne en arbejdsmarkedspension, som så betales af ar- bejdsgiveren (2/3) og lønmodtageren (1/3). Så godt som alle overenskomster har i dag en pensionsord- ning.

ARBEJDSMILJØKLAGENÆVNET
En arbejdsplads eller tillidsvalgte og deres fagforening kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet, hvis de ikke er enig i de afgørelser, der er truffet af Arbejdstilsynet i sager om fx brud på Arbejdsmiljøloven. Du kan læse mere om behandling af klager og eventuelle brud på Arbejdsmiljøloven i kapitel 6.

ARBEJDSMILJØLOVEN
Arbejdsmiljølovgivningen har rødder tilbage til 1873, hvor Folketinget vedtog den første lov om arbej- derbeskyttelse for børn og unge. Samtidig med denne arbejdsmiljølov blev Arbejds- og Fabrikstilsynet oprettet, og to fabriksinspektører blev ansat til at kontrollere, om virksomhederne overholdt loven. Arbejdsmiljøloven er således af ældre dato end den danske model og er over årene blevet udvidet og tilpasset til at kunne favne forandringerne på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmiljølovgivningen gælder alle arbejdspladser og medarbejdere – selv arbejdspladser uden overenskomst. Arbejdsmil- jøloven kan heller ikke fraviges eller gradbøjes, selvom loven i stadig stigende grad åbner op for, at arbejdsmarkedets parter kan indgå overenskomster og lokalaftaler om arbejdsmiljø og selv forestå kontrollen med deres arbejdsmiljøindsats. Arbejdsmiljølovens minimumsregler skal dog altid over- holdes. Du kan læse mere om arbejdsmiljøloven i kapitel 2, 4 og 6.

ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN AMO
Arbejdsmiljøloven kræver, at på virksomheder med 10 eller flere medarbejdere skal ledelsen og med- arbejdere samarbejde om sikkerhed og sundhed, som organiseres i en arbejdsmiljøorganisation. Det er typisk et arbejdsmiljøudvalg. Grundlaget for arbejdsmiljøorganisationen er en bekendtgørelse ud- stedt fra Arbejdstilsynet. I arbejdsmiljøorganisationen skal der sidde mindst en arbejdsleder og en ar- bejdsmiljørepræsentant. Er der færre medarbejdere end 10, skal samarbejdet finde sted ved løbende dialog mellem ledelsen og medarbejdere. Arbejdsmiljørepræsentanten kan vælges blandt alle medar- bejdere – det behøver derfor ikke være en person, der er tilknyttet en faglig organisation. Arbejdsmil- jøloven giver også mulighed for, at arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten kan være en og samme person, men kun hvis der er afholdt særskilte valg for henholdsvis posten som tillidsrepræ- sentant og som arbejdsmiljørepræsentant. Du kan læse mere om arbejdsmiljøorganisationen og de opgaver, den skal løfte, i kapitel 2, 4 og 6.

ARBEJDSMILJØRÅDET
Arbejdsmiljørådet rådgiver beskæftigelsesministeren og deltager i tilrettelæggelsen og gennemførel- sen af den samlede arbejdsmiljøindsats, der gælder for det danske arbejdsmarked. Arbejdsmiljørådet består af en formand og repræsentanter fra fagforeningernes og arbejdsgiverforeningernes hovedor- ganisationer.

ARBEJDSRETTEN
Arbejdsretten blev oprettet i 1910 og behandler tvister mellem arbejdsmarkedets parter om de kollek- tive overenskomster. Arbejdsretten bedømmer således sager om brud på overenskomster, sager om lovligheden af konflikter og konfliktvarsler samt sager, der vedrører gyldigheden af en overenskomst. Arbejdsretten behandler også sager om Forligsinstitutionen. Arbejdsretten adskiller sig fra de øvrige domstole ved at være underlagt beskæftigelsesministeren og ikke justitsministeren. Retssager er åbne for offentligheden og følger i vid udstrækning procedurerne for almindelige retssager.

Arbejdsretten består af den juridiske dommer og nogle partsdommere. Arbejdsrettens sammensæt- ning består af et formandskab med en formand og fem næstformænd samt 12 ordinære dommere og 31-41 suppleanter. De seks medlemmer af formandskabet skal opfylde de almindelige betingelser for at være dommer. De ordinære dommere udnævnes af beskæftigelsesministeren for fem år ad gangen efter indstilling fra en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt offentlige myndighe- der og organisationer med arbejdsgiverfunktioner. Antallet af juridiske dommere og brug af ordinære dommere i en konkret sag afhænger af sagens karakter og sagens parter. Du kan læse mere om arbejds- retten i kapitel 6.

ARBEJDSTILSYNET
Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomhederne, vejleder virksomheder og udarbejder regler om ar- bejdsmiljø. Du kan som tillidsvalgt tage kontakt til Arbejdstilsynet, hvis virksomheden bryder Arbejds- miljøloven, og det ikke er muligt at løse problemerne på arbejdspladsen.
Du kan læse mere om arbejdstilsynet i kapitel 2 og 6.

ARBEJDSULYKKE
En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, der kan være varig eller forbigående, og som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst fem dage. En ulykke kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis skaden er sket på grund af dit arbejde eller de forhold, det er foregået under. Der skal med andre ord være sammenhæng mellem dit arbejde og årsagen til personskaden – det kaldes ifølge Arbejdsskadeloven ’årsagssammenhæng’. Hvis du eller en kollega tilfældigvis får en skade, mens I er på arbejde, skyldes skaden ikke nødvendigvis arbejdet. Et eksempel på dette kunne være, at du rejser dig fra en stol og får en diskusprolaps.

Du kan læse mere om arbejdsulykker, og hvordan man som tillidsvalgt forholder sig til dem, i kapitel 6.

B

BLOKADE
En blokade er et kollektivt kampskridt og består typisk i at hindre, at arbejdsgiveren kan få arbejdskraft eller kan få varer til eller fra virksomheden. Dette gøres ved at forbyde fagforeningsmedlemmer at tage arbejde på en blokeret arbejdsplads, ligesom jobcenteret ikke må pålægge organiseret arbejdskraft at søge arbejde på den konfliktramte virksomhed. En arbejdsgiver, som ikke vil gå ind på arbejdernes krav, kan udsættes for en blokade. Det er typisk en arbejdsgiver, som ikke vil indgå en overenskomst, eller som benytter uorganiseret arbejdskraft, der udsættes for blokade. En lovlig blokade skal varsles. Man må ikke fysisk blokere adgangen til virksomheden, men man må godt demonstrere foran en virk- somhed.
Du kan læse mere om blokade i kapitel 6.

BOYKOT
Boykot er, når arbejdsgiverne – typisk flere arbejdsgivere eller en arbejdsgiverforening – udelukker arbejderne fra en eller flere fagforeninger fra at få arbejde. Det kan eksempelvis være ved at arbejdsgi- verne udveksler navne på de arbejdere, der ikke må ansættes. Boykot er typisk et modtræk til en strejke for at sikre, at arbejdere ikke bliver ansat andre steder, mens konflikten finder sted. Som varslet kamp- skridt bruges dette kampmiddel sjældent. Du kan læse mere om boykot i kapitel 6.

BRANCHEFÆLLESSKABERNE FOR ARBEJDSMILJØ (BFA)
BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø (BFA – de tidligere BAR) består af repræsentanter fra arbejds- markedets parter. Der er fem BFA, og de støtter arbejdspladserne med information og vejledning om arbejdsmiljø. Der er også et BFA, som specifikt varetager den branche, som din arbejdsplads tilhører. BFA kan være et godt sted at få vejledning, hente inspiration og tage uddannelse, da de har specifik viden om netop din arbejdsplads og de vilkår, som du og dine kolleger arbejder under.

C

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR)
Coporate Social Responsibility – forkortet CSR – står for arbejdspladens samfundsmæssige ansvar. Det drejer sig fx om ansvaret for miljøet, for menneskerettigheder eller for klimaet. De største virksomhe- der skal ifølge lovgivningen redegøre for deres CSR. CSR er i stigende grad blevet en måde, hvorpå virk- somheden profilerer sig i forhold til kunder, borgere samt nuværende og kommende medarbejdere. Der er ligeledes en øget opmærksomhed omkring virksomhedernes ansvar for CSR i hele værdikæden, hvilket betyder, at virksomheden også har et CSR-ansvar for de varer, der købes i udlandet, og at de varer er produceret under rimelige forhold.

Du kan læse mere om CSR i kapitel 4 og 7.

D

DE SEKS GULDKORN
Samarbejdeogtrivselpåarbejdspladsenertætforbundetogeretudtrykfor,hvordandetpsykiskearbejds- miljø er på arbejdspladsen. Der arbejdes mange steder med det, man kalder de seks guldkorn:

 • Indflydelse
 • Mening i arbejdet
 • Forudsigelighed i arbejdet
 • Social støtte
 • Belønning og anerkendelse
 • Balance mellem krav og ressourcer i arbejdet. Du kan læse mere om de seks guldkorn i kapitel 4.

E

EKSKLUSIVAFTALER
En eksklusivaftale er en aftale indgået mellem ledelsen og den tillidsvalgte eller fagforeningen inden for en overenskomst. En eksklusivaftale forpligter arbejdsgiveren til kun at ansætte lønmodtagere, der er medlem af den fagforening, som er part i overenskomsten. Eksklusivaftaler har siden 2006 været ulovlige.

ERHVERVSSYGDOM
En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet. Eksempler på erhvervssygdomme kan være tennisalbue, allergi, høretab astma mv. Påvirkninger på arbejdet, som kan give nogle af de ovenstående sygdomme, kan være gentagende arbejdsbevægelser, tungt løftearbejde, støj og arbejde med farlige stoffer. Du kan læse mere om er- hvervssygdomme i kapitel 6.

EUROPÆISKE SAMARBEJDSUDVALG
Et europæisk samarbejdsudvalg (ESU eller på engelsk EWC – European Works Council) er et forum, hvor medarbejderne på tværs af virksomhedens internationale afdelinger får den samme type information om beslutninger, der vedrører medarbejdernes arbejdsvilkår. Europæiske samarbejdsudvalg kan op- rettes i multinationale virksomheder, som har mere end 1000 ansatte, og som har mindst to afdelinger med mere end 150 ansatte i to EU-medlemslande. Tillidsrepræsentanter i mindst to forskellige lande skal stille krav om at få et ESU – og de skal have underskrifter fra mindst 100 medarbejdere, inden de kan indlede forhandlinger om etablering af et ESU. Kravene om antal ansatte og virksomheder betyder, at det langt fra er alle danske arbejdspladser, som har et ESU, selv om de er udenlandsk ejede.

I det europæiske samarbejdsudvalg sidder der medarbejderrepræsentanter fra virksomhedens for- skellige europæiske afdelinger. I Danmark er det typisk de tillidsrepræsentanter, som også sidder i sam- arbejdsudvalgene, der vælges som repræsentanter til det europæiske samarbejdsudvalg. Er der ikke en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, vælges en repræsentant blandt de ansatte.

I et europæisk samarbejdsudvalg får medarbejderne information om virksomhedens drift. Medarbej- derne har mulighed for at udtale sig, inden der træffes beslutninger, der kan påvirke deres arbejdsvil- kår. Et europæisk samarbejdsudvalg har ingen formel beslutningskompetence, og der forhandles ikke løn og arbejdsvilkår, som går under overenskomsten. Du kan læse mere om ESU og de opgaver, der er forbundet med at være medarbejderrepræsentant i ESU, i kapitel 1.

F

FAGLIG KLUB
En faglig klub er et mødested, hvor tillidsrepræsentanten og kolleger, der er medlem af fagforenin- gen, kan vende forskellige forhold, som har betydning for løn og arbejdsvilkår på arbejdspladsen. I kan dog ikke drøfte personsager i den faglige klub. Tillidsrepræsentanten er typisk formand for den faglige klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder under tillidsrepræsentantens ansvarsområder. Den faglige klub sætter selv sin forretningsorden, der godkendes af fagforeningen. Typisk bruges fag- foreningens vejledende forretningsorden som forbillede eller inspiration. Se også opslaget Fællesklub. Du kan læse mere om faglig klub i kapitel 2 og 3.

FAGLIG VOLDGIFT
Faglig voldgift er en retslig instans, som der behandler sager om tvister vedrørende fortolkning af kol- lektive overenskomster. Faglig voldgift behandler også sager om afskedigelse af tillidsmænd, ligesom spørgsmål om usaglig afskedigelse eller bortvisning af medarbejdere på en række overenskomstområ- der også behandles ved faglig voldgift frem for ved et afskedigelsesnævn.

En faglig voldgift består af de overenskomstbærende parter (eller den enkelte virksomhed, hvis virk- somheden ikke er medlem i en arbejdsgiverforening) samt en opmand, som også er formand for vold- giftsretten. Opmanden er en dommer med kendskab til arbejdsmarkedet, og han eller hun udpeges af Arbejdsretten. Typisk består den faglige voldgift af i alt fem personer. Som tillidsvalgt er det hovedreg- len, at du får mulighed for at overvære den faglige voldgift. I nogle tilfælde vil du også blive bedt om at vidne i sagen. Hvis sagen fx vedrører Dansk Industris og CO-industris overenskomst eller andre om- rådeoverenskomster, vil det også være repræsentanter fra disse organisationer, der fører sagen for de respektive parter. Du kan læse mere om faglig voldgift og processerne, der knytter sig hertil, i kapitel 6.

FASTHOLDELSESPLAN
En fastholdelsesplan kan udarbejdes i forbindelse med sygefravær og er en plan om, hvordan den sy- gemeldte kan fastholde sin tilknytning til arbejdspladsen selv under længerevarende sygdom. En fast- holdelsesplan kan være med til at modvirke den utryghed, der ofte opstår hos den sygemeldte om, hvorvidt man risikerer at miste sit job ved langvarig sygdom. Planen giver således den sygemeldte og arbejdsgiveren mulighed for at afstemme forventninger. Som tillidsvalgt kan du være med til at sikre, at fastholdelsesplanen også afspejler realistiske forventninger, og du kan også snakke med og støtte din sygemeldte kollega, så vedkommende ikke føler sig presset til at vende for hurtigt tilbage til arbej- det.

En fastholdelsesplan kan indeholde elementer som nedsat tid, der gradvist skrues op for, andre per- manente eller midlertidige arbejdsfunktioner samt hjælpemidler som eksempelvis løfteudstyr, kon- tormateriale mv. En arbejdsgiver kan altid afslå at lave en fastholdelsesplan. Du kan læse mere om fastholdelsesplaner i kapitel 6.

FERIELOVEN
I henhold til Ferieloven har en medarbejder ret til mindst fem ugers betalt ferie om året. Arbejdsgiver og arbejdstager kan enes om forhold, der er bedre end dette. I mange overenskomster er der yderligere fem feriefridage, som ligger ud over det, som medarbejderen har ret til ifølge Ferieloven. Hvis man er fuldtidsansat og arbejder fem dage om ugen, vil man optjene 2,08 feriedag for hver måneds ansættelse i et kalenderår. Hvis du er timelønsansat (fx fritids-/studentermedarbejder), optjener du feriegodtgø- relse på 12,5 % af den løn, som du har modtaget i optjeningsåret.

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION (FH)
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) blev dannet 1. januar 2019. Organisationen er en sammen- slutning af det tidligere LO (Landsorganisationen i Danmark) og FTF (tidligere Funktionærernes og Tje- nestemændenes Fællesråd). FH repræsenterer 1,3 mio. lønmodtagere. Se også opslagene ’LO’ og ’FTF’. Du kan læse mere om fagforeninger og deres rolle i kapitel 2 og 3.

FORHÅNDSAFTALE
En forhåndsaftale er en aftale indgået mellem ledelsen og den lokale fagforening eller tillidsrepræsen- tanten om løntillæg inden for det offentlige område. Aftalen angiver som udgangspunkt et eller flere kriterier for løntillæg (funktioner og/eller kvalifikationer). Når medarbejderne opfylder kriterierne, skal de have det dertil hørende tillæg uden yderligere forhandling. Man ser dog også forhåndsaftaler, som er mindre konkrete, og hvor der er angivet mere løse kriterier. I den type forhåndsaftaler vil det konkrete tillæg derfor også skulle fastsættes efter forhandling.

Forhåndsaftaler er en metode til at få indbygget en automatik i et ellers fleksibelt lønsystem. Forhånds- aftaler skaber på denne måde også gennemsigtighed i løndannelsen og modvirker subjektivitet. I of- fentlige overenskomster er indgåelsen af forhåndsaftaler angivet som en mulighed, men der er ikke krav om at indgå dem.

Du kan læse mere om forhåndsaftaler og lønforhandlinger i kapitel 5.

FORLIGSINSTITUTIONEN OG DENS SAMMENSÆTNING
Forligsinstitutionen blev etableret i 1910 og har til formål at bistå arbejdsmarkedets parter ved inte- ressekonflikter, der kan opstå i forbindelse med kollektive overenskomstfornyelser, og når kollektive overenskomster opsiges. Formålet er at finde et forlig uden arbejdsretlige konflikter. Forligsinstitutionen består af tre forligsmænd, som er udpeget af beskæftigelsesministeren efter ind- stilling fra Arbejdsretten. Efter indstilling af Arbejdsretten udnævner beskæftigelsesministeren endvi- dere 21 mæglingsmænd for hele landet til understøttelse af forligsmændenes virksomhed. Arbejdsretten indstiller personer, der er uafhængige af organisations- eller erhvervsmæssige interes- ser. Forligsmændene skal følge overenskomstforhandlingerne. Det er parternes pligt at efterkomme forligsmandens indkaldelse. Du kan læse mere om Forligsinstitutionen i kapitel 2 og 6.

FREDSPLIGT
Fredspligt betyder, at lønmodtagerne ikke må nedlægge arbejdet (strejke) i den periode, overenskom- sten gælder. Omvendt må arbejdsgiveren ikke forhindre lønmodtagere i at arbejde (lock-out – det vil sige, at lønmodtagerne forhindres i at arbejde og dermed brødføde sig selv). Der er fredspligt mellem to overenskomstforhandlinger, dvs. mens overenskomsten gælder. Men der må gerne strejkes og lock- out’es, når der forhandles eller genforhandles overenskomster – dog med varsling. Fredspligten er er en fundamental del af den danske model, som den blev etableret i Septemberforliget 1899 – sammen med konfliktretten, ledelsesretten og organisationsretten. Du kan læse mere om fredspligten i kapitel 2 og 6.

FTF – FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD
FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) var en hovedorganisation for offentligt og privat ansatte, typisk med mellemlange videregående professionsuddannelser. FTF blev stiftet i 1952 under navnet Fællesrådet for Danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer og var en partipo- litisk uafhængig fagforening. FTF repræsenterede mere end 80 forskellige fagforeninger og forbund med i alt 450.000 medlemmer. I 2019 valgte FTF sammen med det tidligere LO at stifte en ny fælles hovedorganisation Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Se også opslaget ’FH’. Du kan læse mere om fagforeninger og deres rolle i kapitel 2 og 3.

FRIATTEST
En friattest er en lægerklæring om dokumentation for lovligt sygefravær, som en arbejdsgiver – under henvisning til ledelsesretten – i nogle tilfælde kan forlange som dokumentation for, hvorvidt en løn- modtagers fravær skyldes sygdom. Det kan eksempelvis være i forbindelse med en afskedigelsessag. Arbejdsgivernes krav om en friattest afhænger af en konkret vurdering af de gældende omstændighe- der. Reglerne er ofte fastlagt i overenskomsten, Funktionærloven og i den arbejdsretlige domspraksis. Du kan læse mere om sygefravær og friattest i kapitel 6.

FUNKTIONÆRLOVEN
Funktionærloven er en lov om retsforholdet mellem arbejdsgiver og funktionærer. Den første funktio- nærlov blev vedtaget i 1938 og er senest revideret i 2013.
Funktionærloven er ikke en generel ansættelsesretlig lov, idet den kun gælder for visse faggrupper, nemlig funktionærer.Lovenomfattersomudgangspunktikkemedarbejdere,dererbeskæftigetmedhåndværks- eller fabriksarbejde, landbrug, fiskeri, tjenere, køkkenarbejde osv. Man skal dog være opmærksom på, at selv om mange faggrupper ikke umiddelbart er omfattet af Funktionærloven, er en del af disse fag- grupper alligevel omfattet af Funktionærloven via ansættelsesaftaler eller overenskomster, som angi- ver, at loven skal finde anvendelse. Endelig skal man være opmærksom på, at en del faggrupper, der som udgangspunkt er omfattet af Funktionærloven, i kraft af overenskomst, som fraviger loven, har en retsstilling, som er bedre eller dårligere end den loven giver.

FÆLLESKLUB
En fællesklub er en klub, hvor flere faggrupper med fælles interesser er samlet. Her er det typisk fæl- lestillidsrepræsentanten, der er formand. I fællesklubben kan man vende forskellige forhold, som har betydning for løn og arbejdsvilkårene på arbejdspladsen. Fællesklubben er også et godt sted at koordi- nere de forskellige faggruppers interesser. Se også opslaget ’Faglig klub’.

Du kan læse mere om fællesklubbens rolle i kapitel 1, 2, 3 og 4.

FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT
En fællestillidsrepræsentant er valgt blandt tillidsrepræsentanter til at varetage de overordnede interesser på tværs af faggrupper. Fællestillidsrepræsentantens opgave er altså at koordinere tillids- repræsentanternes opgaver og varetage nogle af de overordnede forhold, der er fælles for alle de med- arbejdergrupper, som de tillidsvalgte repræsenterer. Du kan læse mere om fællestillidsrepræsentan- tens rolle i kapitel 1, 2, 3 og 5.

G

GULE
Begrebet ’de gule’ opstod i Frankrig i slutningen af 1880’erne som sammenslutninger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Ideologisk stod de for samarbejde mellem klasserne. Begrebet blev oprindelige brugt af de gule organisationer selv og opstod i 1887, da arbejdere knuste ruderne i en bygning, hvor strejkebrydere holdt til, hvorefter vinduerne blev klistret til med gult papir. Du kan læse mere om de gule i kapitel 3 og 4.

GULE ARBEJDSGIVERFORENINGER
Ligesom der findes gule organisationer, findes der også en gul arbejdsgiverforening, nemlig Kristelig Arbejdsgiverforening. Den gule arbejdsgiverforening er, ligesom de gule organisationer på arbejdstagerside, kendetegnet ved ikke at anerkende grundlæggende interessekonflikter mellem arbejds-givere og lønmodtagere. Kristelig Arbejdsgiverforening blev dannet tilbage i 1899 som en del af Kristeligt Dansk Fællesforbund, der også indbefattede organisationen Kristelig Fagforening. Kristelig Arbejdsgiverforening har ca. 1000 medlemsvirksomheder og har enkelte overenskomster med blandt andet Kristelig Fagforening og FOA. Kristelig Arbejdsgiverforening er, ligesom de gule organisationer, tværfaglig – det vil sige, at alle virksomheder uanset branche kan være medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening. 

Du kan læse mere om gule arbejdsgiverforeninger i kapitel 3.

GULE LØNMODTAGERORGANISATIONER
Der findes organisationer, der tilbyder at repræsentere lønmodtagere på andre måder end eksempelvis FH, men som ikke er en del af det danske overenskomstsystem. Det er de såkaldte ’gule’ organisationer. De gule organisationer adskiller sig fra de traditionelle fagforbund på flere områder. En af de vigtigste forskelle er, at de fleste gule organisationer ikke mener, at der er et modsætningsforhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Derudover går fx Kristelig Fagforening ikke ind for strejkeretten. De gule organisationer har stort set ingen overenskomster indgået, og de har ikke tillidsvalgte på nær nogle få undtagelser. I deres servicering af medlemmerne er de gule organisationers udgangspunkt de overenskomster, som de traditionelle fag-foreninger har forhandlet på plads. Endelig er de gule organisationer historisk kendt for at være politisk uafhængige – det vil sige, at de ikke støtter politiske partier. Samlet betyder det, at de gule organisationer ikke i særlig høj grad understøtter den danske model – eller er en del af den.

Du kan læse mere om gule lønmodtagerorganisationer i kapitel 3.

H

HALVTREDSPROCENTSREGLEN (HK’S 50% REGEL)
50%-reglen er en bestemmelse i HK’s overenskomster, hvori det fastslås, at overenskomsten kun kan gøres gældende i de enkelte virksomheder, hvis HK kan dokumentere, at forbundet organiserer mindst halvdelen af de ansatte HK-funktionærer. Denne regel er kun gældende på den del af funktionærområdet, der dækkes af HK. HK’s 50%-regel er i modstrid med det almindelige princip på det øvrige FH/DA-område om, at alle virksomheder, der tilslutter sig en arbejdsgiverorganisation, med det samme bliver omfattet af den gældende overenskomst. I HK betragter man 50%-reglen som en forældet og diskriminerende bestemmelse, og HK ønsker den afskaffet. For arbejdsgiverne er reglen et symbol på det traditionelle særlige forhold mellem ledelse og funktionærer, og de ønsker derfor bestemmelsen fastholdt.

HOVEDAFTALE
En hovedaftale sætter de helt overordnede spilleregler for overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsgiverorganisationer og fagforbund eller forhandlingssammenslutninger. DA-LO’s hovedaftale er den første hovedaftale og er stadig forbillede for andre områders hovedaftaler.

Den har sit afsæt i Septemberforliget fra 1899 og indeholder følgende vigtige forhold: 

Kollektive overenskomster: Løn- og arbejdsvilkår reguleres gennem kollektive overenskomster. 

Organisationsretten: Lønmodtagere har ret til at organisere sig i fagforeninger. 

Ledelsesretten: Ledelsen har retten til at lede og fordele arbejdet. 

Fredpligten: Der må ikke konfliktes, det vil sige strejkes eller lock-out’es, om forhold i overenskomsten, mens overenskomsten gælder (det vil sige mellem to overenskomstforhandlinger) med mindre lønmodtageres liv, ære eller velfærd er i fare. Når en overenskomst udløber, kan der konfliktes, men det skal varsles (se nærmere om konflikter i kapitel 5). 

Regler for tillidsrepræsentanter. 

Regler om urimelige afskedigelser og fællesmøder m.m.

Der findes en lang række andre hovedaftaler, fx er der på det offentlige område en hovedaftale mellem Kommunernes Landsforening og en række fagforbund.

HOVEDORGANISATION
En hovedorganisation er en sammenslutning af fagforbund eller arbejdsgiverforeninger. Hovedorganisationen er talerør for medlemsorganisationerne, også i fagretlige sammenhænge. Gennem indgåelse af hovedaftaler sætter hovedorganisationerne de overordnede rammer for forbunds og arbejdsgiverorganisationers virksomhed. Hovedorganisationen koordinerer overenskomstforhandlinger, ikke mindst i Forligsinstitutionen. Hovedorganisationer vil ofte også engagere sig i overordnede politiske diskussioner med betydning for arbejdsmarkedet. De to største (og første) hovedorganisationer er LO (i dag FH) og Dansk Arbejdsgiverforening. Du kan læse mere om hovedorganisationer og deres rolle i kapitel 2 og 6.

I

INDIVIDUELLE FORHANDLINGER
Individuelle forhandlinger er forhandlinger mellem den enkelte medarbejder og ledelsen om løn og arbejdsvilkår med henblik på at indgå en aftale om typisk løn og arbejdsvilkår. På nogle arbejdspladser deltager tillidsrepræsentanten eller den lokale fagforening i de individuelle forhandlinger. 

Du kan læse mere om forhandlinger i kapitel 5.

K

KARTEL
Et kartel er en sammenslutning af fagforbund. Ved at slutte sig sammen fremstår fagforbundne enige og stærke inden for et bestemt erhverv eller en bestemt branche. Kartellet indgår og fornyer kollektive overenskomster med arbejdsgiverne. OAO (Offentligt Ansattes Organisation) og CO-industri er eksempler på karteller. 

KOLLEKTIVE FORHANDLINGER
Kollektive forhandlinger er forhandlinger mellem på den ene side en fagforening, et fagforbund eller en tillidsvalgt og på den anden side en arbejdsgiverforening, arbejdsgiver eller leder om løn og arbejdsvilkår med henblik på at indgå en kollektiv overenskomst eller lokalaftale. Du kan læse mere om kollektive forhandlinger i kapitel 2 og 5.

KOMBINEREDE SAMARBEJDS- OG ARBEJDSMILJØUDVALG
Inden for det private område har bl.a. industriens overenskomst forsøgsordninger, hvor samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget slås sammen, ligesom i MED-systemet. Formålet er, ligesom med MED-aftalen, at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Man kan sammenlægge hele eller dele af arbejdsmiljøorganisationen med samarbejdsudvalget. Aftalen kaldes en virksomhedsaftale, og den indgås mellem de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter og ledelsen. Inden for det private område er den mulighed kun blevet anvendt i begrænset omfang. Det mest udbredte er stadig at have en særskilt arbejdsmiljøorganisation og en særskilt samarbejdsorganisation.

Du kan læse mere om kombinerede samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg i kapitel 4.

KONFLIKTRET
Konfliktret betyder, at parterne dvs. fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og arbejdsgivere under bestemte betingelser har ret til at true med og iværksætte konflikt, dvs. strejke (lønmodtagere) eller lockoute (arbejdsgivere), hvis de ikke kan nå til enighed om en ny aftale. Konfliktretten gælder, når overenskomster skal genforhandles, eller når en fagforening søger at overenskomstdække en virksomhed. Mens overenskomsten gælder, er der derimod fredspligt (se opslaget ’Fredspligt). Konfliktretten er en fundamental del af den danske model, som blev etableret i forbindelse med Septemberforliget 1899 – sammen med fredspligten, ledelsesretten og organisationsretten.

KUTYMER OG NORMER
Kutymer og nomer er bestemte traditioner, der er udviklet over tid på arbejdspladsen. 

Kutymer og normer: 

 • er per definition ikke nedskrevet i en lokalaftale 
 • er ofte ikke del af overenskomsten 
 • kan være beskrevet på anden måde i overenskomsten 
 • bestemmes af tillidsvalgte, medarbejdere og ledelsen 
 • følger overenskomstens forhandlingsregler 
 • behandles på samme måde som en lokalaftale 
 • opsigelse af kutymer: To måneders varsel 
 • hvis uenighed, vurderer fagforbund og arbejdsgiverforening rimeligheden i, at kutymen fortsættes. 
 • sager om kutymer og normer afgøres fra sag til sag.

Eksempler på den type traditioner er gratis arbejdstøj, betalte arbejdspauser og betalte ekstra fridage.

L

LEDELSESRETTEN
Ledelsesretten betyder, at arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet. Ledelsesretten er en fundamental del af den danske model, og den blev etableret i forbindelse med Septemberforliget 1899 – sammen med konfliktretten, fredspligten og organisationsretten. Du kan læse mere om ledelsesretten i kapitel 1, 2 og 4.

LIGEBEHANDLING
Ligebehandling handler om, at alle skal have lige muligheder. Det sker ikke nødvendigvis ved at behandle alle éns, men også ved at favne deres forskelligheder, hvor der tages udgangspunkt i de mange forskellige faktorer, der i den konkrete situation kan have betydning for at opnå ligebehandling for den enkelte. Du kan læse mere om ligebehandling i kapitel 4 og 7.

LIGELØN
Ligeløn betyder, at mænd og kvinder skal have samme løn for sammenligneligt lønarbejde. Ifølge Ligelønsloven paragraf 1 stk. 2 fremgår det, at ’enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, for så vidt angår alle lønelementer og lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi’. Dette gælder både direkte og indirekte forskelsbehandling. De seneste tal viser, at der i Danmark er et 6,3 procent uforklarligt løngab mellem mænd og kvinder, dvs. at lønforskellene ikke kan forklares ud fra faktorer som arbejdstid, arbejdsfunktion, erfaring, uddannelsesbaggrund, sektor eller brancheforskelle. Du kan læse mere om ligeløn i kapitel 5 og 7.

LO – LANDSORGANISATIONEN I DANMARK
LO (Landsorganisationen i Danmark) var den første sammenslutning af fagforbund i Danmark. LO blev dannet i 1898 under navnet De Samvirkende Fagforbund i Danmark. LO bestod dengang af 36 forbund med i alt 50.959 medlemmer.

LO’s formål var dengang først og fremmest at kæmpe for højere løn og kortere arbejdstid. Strejker var den måde, hvorpå fagforeningen opnåede deres resultater. I årene før og efter stiftelsen af LO trak fagbevægelsen med varierende succes på strejkevåbenet, når de ville forbedre medlemmernes løn og arbejdsvilkår. 

Etableringen af LO har på mange måder været afgørende for udviklingen af den danske model ved i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening at have udviklet en ramme for forhandling af overenskomster og løsning af konflikter. Det skete ved Septemberforliget i 1899. I dag er LO erstattet af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) – se opslaget Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Du kan læse mere om fagforeninger og hovedorganisationer samt deres rolle i kapitel 2, 3 og 6. 

LOCKOUT
Lockout er et kampskridt fra arbejdsgiverside som led i en arbejdskonflikt. En lockout består i, at de ansatte udelukkes fra at arbejde og dermed fratager man dem deres indkomst, indtil parterne enes om en løsning på en opstået konflikt. Lockout er ofte et modsvar på en strejke, men kan også være første skridt i en konflikt. Ligesom andre kampskridt kan det kun bruges i forbindelse med forhandling af en overenskomst. En lovlig lockout skal varsles. Det giver evt. forligsmanden mulighed for at udarbejde et forligsforslag, inden lockouten faktisk gennemføres. Lockout etableres hyppigst af virksomheder, som er sluttet sammen i arbejdsgiverforeninger, men enkeltvirksomheder kan også etablere lockout. 

Du kan læse mere om lockout i kapitel 6.

LOKALAFTALE
En lokalaftale er en aftale indgået mellem ledelsen og den tillidsvalgte eller fagforeningen på den enkelte arbejdsplads inden for overenskomstens rammer. Formålet med en lokalaftale er at præcisere vilkårene for områdeoverenskomstens løn og arbejdsvilkår, så de tilpasses de lokale forhold. Typisk tager man udgangspunkt i en rammeaftale, som så bliver brugt til at lave et lokalt regelsæt.

Der er en række krav til en lokalaftale: 

 • Minimumsbetingelserne i områdeoverenskomsten skal følges. 
 • Følger overenskomstens regler for indgåelse og opsigelse. 
 • Skal indberettes til fagforeningen. 
 • Når aftaler opsiges, skal der startes nye forhandlinger op. 
 • Forhandles typisk én gang om året, når det gælder løn.

Der kan ikke konfliktes om en lokalaftale. Hvis der opstår lokal uenighed, finder fagretlig behandling sted, hvor organisationerne inddrages (se nærmere om konflikter i kapitel 6).

Nogle områdeoverenskomster giver mulighed for helt at se bort fra bestemmelserne i overenskomsten – det ses især på industriens område.

Eksempler på lokalaftaler: Aftaler om arbejdstidsfleksibilitet, om overarbejde, om løntillæg, om efteruddannelse, om ekstra ferie-fridage, om senior-politik og meget mere.

Du kan læse mere om lokalaftaler i kapitel 5.

LOKAL LØN I OFFENTLIGE SEKTOR
Lokal løn (tidligere kaldet Ny Løn) er et lønsystem, der har til formål at skabe mulighed for individuel løndannelse i den offentlige sektor. Systemet blev indført i midten af 1980’erne, hvor især arbejdsgiversiden pressede på for at få et mere fleksibelt lønsystem, der kunne tilpasses forandringer i sektoren. Lønsystemet skulle give mulighed for at give medarbejderne forskellig løn – alt efter præstation og indsats. Systemet var en del af et større projekt, som handlede om at modernisere og effektivisere den offentlige sektor. 

Medarbejdersiden var skeptisk, fordi man frygtede en udhuling af aftaleretten, og derfor var det meget beskedne puljer, der i starten blev afsat til forsøgsordninger– 0,2 % af den samlede lønsum. I overenskomsten i 1997 forhandlede man sig frem til et Ny Løn-system, hvor en stadig større del af lønsummen skulle bruges til Ny Løn – i lokale forhandlinger. Ledelsen har i øvrigt pligt til at sikre midler til lokal løn. 

Du kan læse mere om lokal løn i kapitel 5.

LØNFORHANDLING
Lønforhandling kan henvise til både en forhandling, der foregår mellem på den ene side fagforeningen, det faglige forbund, lokalafdelingen, den tillidsvalgte eller den enkelte medarbejder og på den anden side arbejdsgiverforeningen, arbejdsgiveren eller den lokale leder. Der sondres typisk mellem kollektive lønforhandlinger (dvs. fagforeningen, fagforbundet, lokalafdelingen eller tillidsrepræsentanten forhandler løn med arbejdsgiverforeningen eller ledelsen) og individuelle lønforhandlinger (dvs. at den enkelte medarbejder forhandler løn med ledelsen). Du kan læse mere om lønforhandlinger i kapitel 5.

LØNSYSTEMER
Der sondres typisk mellem tre typer af lønsystemer på det private danske arbejdsmarked, som giver forskellige muligheder for at tillidsvalgte og medarbejdere kan indgå lokale lønaftaler med ledelsen. De tre lønsystemer er: 

 • normallønsystemet (lønnen fastsættes ved centrale overenskomster, og der er begrænset mulighed for at forhandle lønnen lokalt), 
 • mindstebetalingssystemet (en mindstelønsats aftales centralt for den gældende overenskomstperiode, og en række tillæg forhandles lokalt) 
 • overenskomster uden lønsatser (der fastsættes ikke en mindstelønsats centralt, men lønnen forhandles lokalt).

Under mindstebetalingssystemet findes variationen minimalløn, hvor man fx har fastsat en række grundsatser, baseret på jobtyper eller uddannelse. 

På det offentlige område har man lokal løn (se opslaget’Lokal løn’).

Du kan læse mere om lønsystemer i kapitel 5.

M

MASSEAFSKEDIGELSER
Der er tale om masseafskedigelser, hvis en virksomhed inden for 30 dage forventer at afskedige mindst 10 medarbejdere på virksomheder med 20-99 ansatte eller 10 procent eller mere af medarbejderne på virksomheder med mellem 100-300 ansatte. Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden afskediger mere end 30 ansatte på virksomheder med mere end 300 ansatte. Du kan læse mere om masseafskedigelser i kapitel 6.

MED-AFTALEN
MED-aftalen er en rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i kommuner og regioner. MED-aftalen blev indgået i 1996 mellem parterne på det amtskommunale område (nu kommuner og regioner). Aftalen stillede krav om, at der senest 15. februar 1997 i alle amter (de senere regioner) og kommuner skulle nedsættes et forhandlingsorgan til diskussion af oprettelse af MED-udvalg. 

Formålet med aftalen var at diskutere nye strukturer for medindflydelse og medbestemmelse – men et vigtigt element i aftalen var, at man kunne slå samarbejdsudvalget sammen med arbejdsmiljøudvalget. 

I mange kommuner og amter diskuterede forhandlingsorganet i flere år, om man ville have MED-udvalg eller fastholde traditionelle samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Alle kommuner og regioner har i dag overordnet en MED-struktur – men i enkelte forvaltninger i nogle kommuner samt på nogle niveauer under MED-hovedudvalgsniveau har man fastholdt en traditionel model med adskilt samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Se også kapitel 4.

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALEN (MUS)
Medarbejderudviklingssamtalen – MUS – er en typisk årlig samtale mellem leder og medarbejder. Her kan diskuteres arbejdsopgaver, personlig trivsel og arbejdsmæssig og personlig udvikling. Det er dermed medarbejderens mulighed for at få feedback på eget arbejdsliv og indflydelse på fremtiden. Medarbejderen kan også give feedback på ledelse. MUS må ikke være en lønsamtale. Samtalen er fortrolig og har primært fokus på fremtiden på arbejdspladsen.

MEDARBEJDERVALGT BESTYRELSESMEDLEM
På mange virksomheder har medarbejderne mulighed for at have en repræsentant i bestyrelsen. Kravet er, at virksomheden i gennemsnit i de seneste tre år har haft 35 ansatte eller derover. Som medlem af en bestyrelse skal medarbejderrepræsentanten repræsentere hele virksomheden, koncernen eller institutionen i henhold til virksomhedens vedtægter og forretningsorden. Medarbejderrepræsentanten er altså ikke kun medarbejdernes repræsentant. 

På mange virksomheder har medarbejderne mulighed for at have en repræsentant i bestyrelsen – men har det ikke. Omvendt er der også virksomheder, der vælger at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, selvom de har færre ansatte end det krævede. 

Offentlige bestyrelser er anderledes opbygget, og de har typisk individuelle vedtægter. Sidder du i en bestyrelse på en offentlig arbejdsblads, skal du derfor læse jeres egne vedtægter. 

Du kan læse mere om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og deres opgaver i kapitel 1.

MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESUDVALG (MED-UDVALG)
Medindflydelse og medbestemmelsesudvalg (MED-udvalg) findes i alle kommuner og regioner. Selv hvis du er tillidsvalgt på en mindre arbejdsplads i en kommune eller region, er du omfattet af MED-systemet, og det gælder uanset arbejdspladsens størrelse. MED-systemet har mange niveauer, da kommuner og regioner er store enheder. Der findes typisk tre niveauer: 

Niveau 1 er MED-hovedudvalg, hvor de store linjer for regionen eller kommunen lægges 

Niveau 2 er MED-udvalg på forvaltningsniveau, områdeniveau eller sektorniveau 

Niveau 3 er MED-udvalg på institutionsniveau. 

Kommunikationen mellem underudvalg og hovedudvalg er afgørende for, at alle kan holde sig informeret – og kommunikationen går begge veje. Ifølge MED-aftalen skal det sikres, at strukturen giver reel mulighed for indflydelse og medbestemmelse og ikke bare en formel indflydelse (§ 4 i MED-aftalen). Det betyder, at hovedudvalget skal sikre, at kommunens øvrige organisation inddrages i hovedudvalgets drøftelser af retningslinjer og personalepolitikker. 

Antallet af medlemmer, og hvem der skal sidde i MED-udvalget, besluttes af hver part, dvs. hhv. ledere og medarbejdere. Det betyder, at der kan være en ulige fordeling af repræsentanter på lederside og medarbejderside. Der må gerne sidde personer, der ikke arbejder i kommunen, eksempelvis fra fagforbund, hvis det aftales lokalt. Du kan læse mere om MED-udvalg i kapitel 4.

MULIGHEDSERKLÆRINGEN
En mulighedserklæring bruges i forbindelse med sygefravær og er en udredning af, hvilke arbejdsopgaver en sygemeldt kollega kan løse på trods af sin sygdom. En mulighedserklæring kan være relevant, hvis arbejdsgiveren er i tvivl om, hvilke opgaver medarbejderen kan løse på trods af sin sygdom. En mulighedserklæring kan også være en måde at åbne op for en dialog med ledelsen og den eller de sygemeldte medarbejdere omkring fraværet og årsagerne hertil. En tidlig dialog kan måske være med til at forebygge generel mistrivsel og fravær, der kan ende i et langvarigt sygefravær.

Medarbejderen har pligt til at møde frem og bidrage til, at erklæringen bliver udfyldt. Hvis medarbejderens sygdom forhindrer fremmøde, har vedkommende pligt til at medvirke i en telefonsamtale, hvor erklæringen bliver udfyldt. 

Mulighedserklæringen kan også bruges i indsatsen mod det kortvarige sygefravær. Der er ingen regler for, hvor tidligt arbejdsgiveren kan kræve en mulighedserklæring, hvis det vurderes nødvendigt. 

En aftale i en mulighedserklæring betyder ikke, at arbejdsgiveren er dårligere stillet end ellers, hvis arbejdsgiveren ender med at afskedige en syg medarbejder. Reglerne vedrørende afskedigelse af en sygemeldt medarbejder er uændrede. Det er derfor uden risiko for en arbejdsgiver at indgå en aftale med en sygemeldt. Du kan læse mere om sygefravær og mulighedserklæring i kapitel 6.

N

NORMEN
Normen er et sæt retningslinjer til løsning af faglig strid – det vil sige uenigheder om fortolkning af en indgået overenskomst eller aftale. Fx kan en lokal uenighed opstå, når et stykke arbejde ud fra teksten kan betales efter to forskellige paragraffer i overenskomsten. Ofte synes en arbejdsgiver, at den billigste paragraf skal bruges, mens tillidsrepræsentanten holder på det modsatte synspunkt. Sagen søges altid løst så tæt på arbejdspladsen som muligt, men kan det ikke lade sig gøre, kan der blive tale om et mæglingsmøde eller et organisationsmøde – og i sidste instans kan sagen indbringes for faglig voldgift. 

Det er en hovedpointe i konfliktløsningssystemet, at ingen af parterne kan nægte at deltage i mæglingsmøder og senere organisationsmøder og faglige voldgifter. De har gennem aftale forpligtet hinanden til at forsøge at løse enhver uenighed ved forhandling. 

Flere af de store overenskomster har aftalt egne og detaljerede regler for behandling af faglig strid – men Normen er gældende, hvis ikke overenskomstparterne har aftalt tilsvarende og lige så betryggende regler, som det fremgår af Normen. Du kan læse mere om Normen i kapitel 6.

O

OMGANGSSKRUEN
Omgangsskruen er en praksis fra 1870’erne og frem til 1890’erne, hvor lønmodtagere og fagforeninger på skift på enkelte arbejdspladser gik i strejke for at tvinge arbejdsgiverne enkeltvis til at give lønforhøjelser og bedre arbejdsvilkår. De, der strejkede på én arbejdsplads, blev understøttet af kolleger på andre arbejdspladser. Når man så havde opnået de ønskede forbedringer på den første arbejdsplads, gjorde man det samme på den næste. Omgangsskruen var en væsentlig årsag til, at arbejdsgiverne organiserede sig i arbejdsgiverforeninger; dermed kunne de bruge lockout’en som et modtræk til fagforeningernes strejker.

OMRÅDEOVERENSKOMST
En områdeoverenskomst – eller sektoroverenskomst – er aftale indgået mellem en arbejdsgiverforening og et fagforbund eller en sammenslutning af fagforbund. Aftalen fastsætter rammerne for løn og arbejdsvilkår inden for en bestemt periode. Når ordet ’overenskomsten’ anvendes i daglig tale, er det som regel områdeoverenskomsten, der tænkes på. Områdeoverenskomsten har følgende karakteristika: 

 • indeholder regler for løn- og arbejdsvilkår 
 • gælder for alle medarbejdere inden for overenskomstens område, uanset deres organisationsforhold 
 • forhandles typisk hvert andet, tredje eller fjerde år.

Der kan ikke konfliktes, så længe områdeoverenskomsten gælder dvs. strejker, blokade og lockout er ulovlige. Til gengæld kan der strejkes eller iværksættes lockout, når områdeoverenskomsten udløber (læs også kapitel 6 om ’Konflikter’).

Stadig flere overenskomster giver mulighed for at afvige overenskomstens bestemmelser. Det kræver enighed mellem parterne lokalt på arbejdspladsen. Du kan læse mere om overenskomster i kapitel 2 og 5.

ORGANISATIONSGRAD
Organisationsgraden er den procentdel af lønmodtagere, som er medlem af en fagforening eller den andel af virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Danmark har en af verdens højeste organisationsgrader – godt 2/3 af alle lønmodtagere i Danmark er medlem af en faglig organisation. Også arbejdsgiverne har i Danmark en høj organisationsgrad, ca. 62 %. 

En høj organisationsgrad er vigtig i Danmark, fordi så meget på arbejdsmarkedet reguleres ved overenskomster. Hvis organisationsgraden falder drastisk, kan man stille spørgsmålstegn ved, om det skal være arbejdsmarkedets parter, der skal dominere reguleringen af det danske arbejdsmarked. Eller om staten skal regulere mere. Du kan læse mere om organisationsgrad og fagforeningsmedlemskab i kapitel 3.

ORGANISATIONSRETTEN
Organisationsretten henviser til arbejdernes ret til at organisere sig kollektivt – dvs. arbejdsgiverne anerkender fagforeninger. Organisationsretten er en fundamental del af den danske model, som blev etableret i forbindelse med Septemberforliget 1899 – sammen med konfliktretten, fredspligten og ledelsesretten. Du kan læse mere om organisationsretten i kapitel 2

OUTSOURCING
Outsourcing dækker over, at en virksomhed vælger at købe en vare eller ydelse, den tidligere selv har produceret eller leveret, hos en eller flere udenlandske eller nationale underleverandører. Outsourcing kan også henvise til, at en virksomhed flytter nogle af sine arbejdsfunktioner, ofte dele af produktionen, til udenlandske filialer eller udenlandske virksomheder. Beslutningen om at flytte opgaver og arbejdsfunktioner til udlandet er ofte baseret på lavere lønninger i udlandet. Når arbejdspladser outsources, betyder det ofte et farvel til typisk ufaglærte arbejdspladser. Det kan dog også betyde, at Danmark samlet rykker op i værdikæden – dvs. de bedste job bliver i Danmark. I nogle tilfælde betyder det ikke jobtab, men at man etablerer jobs med højere vidensindhold. Du kan læse mere om outsourcing i kapitel 7.

P

PERSONALEMØDER MED MED-STATUS
Personalemøder med MED-Status kan oprettes på kommunale eller regionale institutioner, afdelinger og enheder, hvor den lokale ledelse og medarbejderne er enige om at afholde personalemøder med MED-Status frem for at etablere et lokalt MED-udvalg. Formålet med personalemøder med MED-status er gensidigt at informere og drøfte ledelsens påtænkte beslutninger samt udarbejde retningslinjer. Udvalgsmøderne afholdes typisk som særskilte møder eller finder sted i forlængelse af almindelige personalemøder. 

Formanden for personalemøder med MED-status er lederen af den pågældende institution, afdeling eller enhed. Medarbejderrepræsentanterne er typisk alle medarbejdere på arbejdspladsen. Medarbejderne vælger ofte blandt sig en kontaktperson til udvalget. Er der tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, skal kontaktpersonen som hovedregel vælges blandt de tillidsvalgte. 

Der skal i forbindelse med etablering af personalemøder med MED-status udarbejdes en forretningsorden for udvalgets arbejde, ligesom der er krav om udarbejdelse af dagsorden forud for møderne samt skrifteligt referat fra møderne. Det er med til at sikre, at alle ansatte på arbejdspladsen bliver orienteret om drøftelserne og de beslutninger, der træffes på møderne. Du kan læse mere om personalemøder med MED-Status i kapitel 4.

PARTERNE
Når man snakker om ’parterne’ på arbejdsmarkedet, menes der som regel de faglige organisationer og arbejdsgiverforeningerne. De er sammen med staten de overordnede aktører i den danske model: 

 • Arbejdsgiverforeningerne er i den private sektor den landsdækkende hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, der samler store sektordækkende arbejdsgiverforeninger, som fx Dansk Industri og Dansk Byggeri. I den offentlige sektor er arbejdsgiverforeningerne Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Finansministeriet – men også alle arbejdsgiverne på de enkelte offentlige arbejdspladser. 
 • De faglige organisationer består overordnet af hovedorganisationer for landsdækkende fagforbund, fx FH , disse hovedorganisationers medlemsforbund, fx 3F, HK og Metal, forhandlingssammenslutninger som fx CO-industri i den private sektor og Forhandlingsfællesskabet på det kommunale område, fagforeninger, dvs. fagforbundenes lokale afdelinger – og derudover også alle medlemmerne og især de tillidsvalgte som fx tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten.

Parterne – fagforeninger og arbejdsgiverforeninger – aftaler fx: 

 • mindstelønnen på arbejdsmarkedet (kun virksomheder med overenskomst). 
 • lønsystemer. 
 • rammerne for, hvordan man forhandler løn. 
 • feriefridage (fem ekstra fridage, som kun gives, hvis man er under en overenskomst med en aftale om feriefridage). 
 • lønsystemer, som kan bruges på virksomhederne. 
 • regler for valg af tillidsrepræsentant.

Du kan læse mere om parterne og deres rolle i den danske model i kapitel 2 og 3

R

RAMMEAFTALER
En rammeaftale er en aftale inden for en områdeoverenskomst, som fastsætter rammerne for løn, arbejdsvilkår og samarbejde inden for et bestemt område. Rammeaftaler lægger typisk op til og rådgiver om frivillige lokale forhandlinger om et bestemt emne, men der kan også være pålæg om, at man skal forhandle en lokal aftale om noget bestemt på plads. 

Fordelen ved rammeaftaler er, at de netop sætter en ramme for lokale aftaler, som så udfyldes og tilpasses lokale forhold i en aftale mellem tillidsvalgte og ledelsen. Rammeaftaler er udbredt i det offentlige aftalesystem, fortrinsvist i kommuner og regioner. Du kan læse mere om rammeaftaler i kapitel 2, 4 og 5.

REGIONALE BESKÆFTIGELSESRÅD
Beskæftigelsesrådene overvåger og analyserer udviklingen på arbejdsmarkedet og bidrager til at sikre resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Rådet har deltagere fra arbejdsmarkedets parter, kommunerne, regionsrådet og Danske Handicaporganisationer. Det regionale beskæftigelsesråd er et eksempel på et løbende trepartssamarbejde.

S

SAMARBEJDSAFTALEN MELLEM LO OG DA
Den første samarbejdsaftale blev indgået i 1947 mellem LO og DA. Aftalen var et resultat af flere årtiers diskussioner på det politiske niveau om indførelse af såkaldte ’bedriftsråd’, som man havde i andre lande. I de oprindelige forslag til bedriftsråd havde medarbejdersiden betydelig indflydelse på ledelsesmæssige beslutninger – altså på ledelsesretten. I samarbejdsaftalen fra 1947 (og de senere versioner) fremhæves en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere, men uden særlig vidtgående formelle muligheder for medarbejdersiden for medbestemmelse.

Siden 1947 er den oprindelige samarbejdsaftale blevet revideret, bl.a. med tilføjelser om ligestilling og indførelse af ny teknologi. Den seneste er fra 2006. 

Der findes i dag samarbejdsaftaler på mange områder, både i den offentlige og i den private sektor. Når der refereres til ’Samarbejdsaftalen’, tænkes der dog som regel på samarbejdsaftalen mellem DA og LO (nu FH). Du kan læse mere om samarbejde i kapitel 4. 

SAMARBEJDSAFTALEN PÅ STATENS OMRÅDE
Rammerne for samarbejdet på statens område er bestemt af statens samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen fastsætter rammerne for samarbejdsudvalgenes arbejde og lægger blandt andet vægt på et stærkt og løsningsorienteret lokalt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Den seneste gældende samarbejdsaftale blev indgået mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Finansministeriet tilbage i 2013. Med aftalen fra 2013 blev der åbnet op for, at samarbejdsudvalgene i højere grad selv kan tilrettelægge deres arbejde ud fra deres konkrete udfordringer, behov og vilkår. 

Du kan læse mere herom i kapitel 4.

SAMARBEJDSUDVALG (SU)
Samarbejdsudvalget (SU) er den mest udbredte form for udvalg for samarbejde på danske arbejdspladser i det private og i staten. På det private område gælder, at hvis der er 35 eller flere medarbejdere inden for samme geografiske enhed på din arbejdsplads, har I ret til at have et samarbejdsudvalg. I staten er grænsen 25 eller flere medarbejdere. 

Rigtig mange arbejdspladser har færre end 25 ansatte. Samarbejdsaftalerne påbyder, at man på mindre arbejdspladser finder frem til samarbejdsformer, der sikrer, at samarbejdsaftalens overordnede mål og midler nås. Det betyder, at man stadig skal leve op til samarbejdsaftalens ord og ånd – også selv om man ikke har et formelt udvalg. 

Hovedpointen i samarbejdet er gensidig information om arbejdspladsens udvikling og at sikre, at de ansatte forstår arbejdspladsens udvikling og engagerer sig i det. Tillidsvalgte er vigtige parter i samarbejdsudvalget, fordi de kender kollegerne og deres holdninger og arbejdsvilkår – og det er ikke altid, ledelsen har denne indsigt. De tillidsvalgte kan diskutere informationerne med kollegerne og afstemme deres tilbagemeldinger til ledelsen i samarbejdsudvalget. 

I den private sektor består samarbejdsudvalget af lige mange medlemmer fra arbejdsgiverside og fra medarbejdersiden. Den samlede størrelse af samarbejdsudvalget varierer alt efter, hvor stor virksomheden er. På statens område aftaler man mellem ledelsen og forhandlingsberettigede organisationer, hvordan udvalget sammensættes. Du kan læse mere om samarbejdsudvalg i kapitel 4.

SAMMENKÆDNINGSREGLER
Sammenkædningsregler er en løftestang, som forligsmanden kan anvende til at forhindre konflikter på enkeltområder, når man har opnået forlig på de store toneangivende overenskomstområder som fx overenskomsten mellem DI og CO-Industri. Forligsmanden kan sammenkæde afstemningen på hovedorganisationsniveau, og det er et meget vigtigt værktøj for forligsmanden, fordi det kan bruges som løftestang til at hindre konflikter på enkeltområder, hvor det har været svært for parterne selv at nå til enighed. Det samlede mæglingsforslag skal herefter vedtages eller nedstemmes, ikke af det enkelte fagforbund eller arbejdsgiverforeningen, men som en samlet afstemning. Hvis mere end 40 % af samtlige stemmeberettigede har stemt, og nej-stemmerne udgør et flertal, er en konflikt en realitet – eller et lovindgreb. Har færre deltaget i den samlede afstemning, skal mindst 25 % af samtlige stemmeberettigede have stemt nej til forslaget for at det er forkastet. Du kan læse mere om sammenkædningsregler i kapitel 6.

SEKTORDÆKKENDE OVERENSKOMST 

Se Områdeoverenskomst.

SEPTEMBERFORLIGET 1899
Septemberforliget kan betragtes som den danske models grundlov. Efter 19 ugers konflikt indgik de to nyetablerede hovedorganisationer, De Samvirkende Fagforbund (senere LO og i dag Fagbevægelsens Hovedorganisation) og Arbejdsgiverforeningen af 1896 (i dag Dansk Arbejdsgiverforening), et forlig tilbage i 1899. Det forlig kaldes også den første hovedaftale. Helt overordnet betød forliget, at de to parter gensidigt anerkendte hinanden som forhandlingsparter. Hovedpointerne i forlig gælder stadig den dag i dag og er følgende: 

Organisationsretten: Arbejderne har ret til at organisere sig kollektivt – dvs. arbejdsgiverne anerkender fagforeninger.

Ledelsesretten: Arbejdsgiveren har retten til at lede og fordele arbejdet.

Fredspligten: Der er fredspligt mellem to overenskomstforhandlinger – dvs. mens en overenskomst gælder, kan lønmodtagerne ikke nedlægge arbejdet (strejke). Omvendt kan arbejdsgiveren ikke forhindre lønmodtagere i at arbejde (lock-out – det vil sige at lønmodtagerne forhindres i at arbejde og dermed brødføde sig selv). Men der må gerne strejkes og lockout’es, når der forhandles – dog med varsling. 

Konfliktretten: Parterne, dvs. fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og arbejdsgivere, har under bestemte betingelser ret til at true med og iværksætte konflikt, dvs. strejke (lønmodtagere) eller lockoute (arbejdsgivere), hvis de ikke kan nå til enighed om en ny aftale. Konfliktretten gælder, når overenskomster skal genforhandles, eller når en fagforening søger at overenskomstdække en virksomhed. 

Herudover er kollektive overenskomster som et aftalesystem, der fastsætter løn- og arbejdsvilkår gennem centrale overenskomstforhandlinger mellem fagforbund og arbejdsgiverforeninger fundamentalt i den danske model. 

Du kan læse mere om den danske model og Septemberforliget i kapitel 2.

SKUFFEAFTALE
En særlig form for lokalaftale indgået mellem tillidsvalgte og ledelsen på den enkelte arbejdsplads. En skuffeaftale indgås ofte, fordi begge parter lokalt får noget ud af aftalen – og fordi de finder overenskomsten ufleksibel. Aftalen overskrider typisk overenskomsten og er derfor i princippet overenskomststridig, og derfor bliver den typisk ikke indberettet til fagforeningen. Du kan læse mere om skuffeaftaler i kapitel 5.

SOCIAL KAPITAL

 • Social kapitel består af tre forhold: Samarbejde; tillid; og retfærdighed. De tre forhold har en stor betydning for trivsel og produktivitet på arbejdspladsen. 
 • Samarbejde handler om din, kollegernes og ledelsens tilgang til samarbejdet på arbejdspladsen. Samarbejder I godt med hinanden også på tværs af fag og funktioner? Er der en tydelig dialog omkring kerneopgaven? Eller går I hver især mest jeres egne veje? Som tillidsvalgt kan du bidrage til samarbejdet ved at være opmærksom på, hvordan arbejdsopgaverne forbinder medarbejderne og ledelsen samt snakke regelmæssigt om det med hinanden. 
 • Tillid handler om at stole på hinanden. Optræder ledelse, medarbejdere og tillidsvalgte tillidsfuldt i forhold til hinanden? En måde at oparbejde tillid på er ved, at du som tillidsvalgt, kollegerne og ledelsen holder aftaler, snakker regelmæssigt sammen og udviser en vis fortrolighed, når I snakker om følsomme emner. 
 • Retfærdighed handler om, hvorvidt tingene foregår retfærdigt på din arbejdsplads. Fordeles arbejdsopgaverne retfærdigt? Er der respekt omkring medarbejdernes faglige kunnen? Er det altid de samme, som får fri i de gode ferieuger, kommer på kursus eller får de spændende eller mere kedelige arbejdsopgaver mv.? Som tillidsvalgt kan du være med til at sikre at retfærdighed og respekt prioriteres som vigtige temaer i drøftelserne på møderne i MED-udvalget, samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljøudvalget. 

Du kan læse mere om samarbejde i kapitel 4.

SOCIALE KLAUSULER
Sociale klausuler er en kontrakt mellem en offentlig udbyder og en underleverandør. Kontrakten stiller krav til underleverandøren om, at underleverandøren er forpligtiget til fx at beskæftige et bestemt antal lærlinge, fastholde udsatte borgere, udforme en ligestillingspolitik, understøtte medarbejdernes muligheder for efteruddannelse el. lign. De sociale klausuler har til formål at sikre, at underleverandøren udviser et socialt eller samfundsmæssigt ansvar. Du kan læse mere om sociale klausuler i kapitel 7.

STREJKE
En strejke er en kortere midlertidig arbejdsnedlæggelse, som lønmodtagerne iværksætter for at udtrykke utilfredshed med forhold på arbejdspladsen. Som udgangspunkt kan der ikke strejkes så længe en overenskomst gælder – deraf fredspligten. Kun når der (gen)forhandles overenskomst kan der trues med og gennemføres strejker. Strejker skal varsles for at være lovlige. Der finder dog hvert år strejker sted, mens overenskomsten er i kraft – og det er så overenskomststridige strejker. Du kan læse mere om strejker i kapitel 6.

STREJKEKASSER
En strejkekasse er en pulje penge, som en fagforening har opsparet for at kunne støtte lønmodtagere økonomisk i tilfælde af strejke eller lockout. Puljen opbygges med fagforeningskontingentet. I de tilfælde, hvor en arbejdskonflikt trækker ud, kan strejkekassen til sidst blive tømt; og det kan være en faktor, der spiller med i afslutningen af konflikten. Du kan læse mere om strejker i kapitel 6.

SYGEFRAVÆRSSAMTALE
En sygefraværssamtale er en samtale mellem ledelsen og en sygemeldt medarbejder, der drejer sig om medarbejderens muligheder for at genvinde sin arbejdsevne og vende tilbage til jobbet. Sygefraværssamtalen er lovpligtig, og det er arbejdsgiveren, der indkalder til samtalen. Sygefraværssamtalens skal finde sted seneste fire uger efter første sygedag, men der er ofte forskellig praksis fra en arbejdsplads til en anden. Du kan læse mere om sygefravær i kapitel 6.

SYMPATIKONFLIKT
Sympatikonflikter er, når faggrupper organiseret i andre fagforeninger afviser at udføre arbejde for en virksomhed, der nægter at indgå en overenskomst. Sympatikonflikter skal varsles, men kan kun iværksættes, hvis en hovedkonflikt er etableret. På en arbejdsplads kan man blive bedt af fagforeningen om, at de ansatte på arbejdspladsen er aktive i en sympatikonflikt. Det betyder sjældent, at man strejker på den arbejdsplads, men det skal meddeles arbejdsgiver, at der ikke udføres det arbejde, som skal leveres til den eller de konfliktramte virksomheder. Ligeledes kan man heller ikke arbejde med materialer eller aflæsse varer, der stammer fra den konfliktramte virksomhed. Du kan læse mere om konflikter i kapitel 6.

T

TEKSAM-UDVALG
TekSam-udvalget er et samarbejdsorgan for DI og CO-industri. Fødevareforbundet NNF indgår også i TekSam-udvalget. TekSam administrerer Samarbejdsaftalen, og målsætningen er at styrke det daglige samarbejde mellem medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledelse for at opnå trivsel og produktivitet i virksomhederne. Udvikling og effektivisering af virksomhederne er en fælles interesse for ledelsen og de ansatte. TekSam er således en konsulenttjeneste, som blandt andet laver temadage, udgiver pjecer og nyhedsbreve, har en hjemmeside m.m. Du kan læse mereom udvalg og andre udvalg i kapitel 4.

TILTRÆDELSESOVERENSKOMST
En tiltrædelsesoverenskomst er en overenskomst indgået mellem en lokalafdeling af en fagforening og en arbejdsgiver, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Virksomheden tiltræder overenskomsten inden for det område, hvor fagforeningen normalt har overenskomst. Dermed forpligter virksomheden sig til at følge reglerne for den overenskomst, hvad angår løn og arbejdsvilkår – selv om virksomheden altså ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Brud på overenskomsten behandles efter samme regler, som gælder for områdeoverenskomster. Virksomheder med tiltrædelsesoverenskomster inddrages ikke i de konflikter, som måtte opstå, når din fagforening forhandler om en fornyelse af overenskomsten med arbejdsgiverforeningen på centralt plan. Du kan læse mere om forskellige former for overenskomster i kapitel 2 og 5.

TREPARTSFORHANDLINGER
Trepartsforhandlinger er en ganske særlig form for direkte forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen. Trepartsforhandlinger startes som regel op, når man står overfor større samfundsmæssige udfordringer, hvor parterne sammen skal søge fælles løsninger for arbejdsmarkedet – og for hele velfærdssamfundet. Det er typisk løsninger, som skal holde mange år frem i tiden – og altså ikke blot frem til næste regeringsskifte. Deltagere i trepartsforhandlinger inviteres som regel af regeringen. Deltagere er typisk hovedorganisationerne samt de ministre, der har ansvar for arbejdsmarkedet, økonomi og uddannelse. 

I foråret 2020 blev der inviteret til trepartsforhandlinger, hvor arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen blev enige om en aftale om lønkompensation for kriseramte virksomheder under corona pandemien. Der har også tidligere været eksempler på succesfulde trepartsforhandlinger. Det gælder eksempelvis for trepartsaftalen omkring arbejdsmarkedspensionerne fra 1987, hvor grundlaget for det nuværende pensionssystem blev skabt. Medarbejdere, som er dækket af en overenskomst indbetaler sammen med arbejdsgiveren til deres egen pension. Det betyder, at det danske samfund – til forskel fra mange andre lande – har sikret, at der rent faktisk er penge til de pensioner, som der i de kommende årtier er brug for til de store generationer. Trepartsforhandlingerne fra 1987 og 2020 er eksempler på, hvordan arbejdsmarkedets parter og staten sammen løser et problem, som parterne eller staten kun vanskeligt eller slet ikke kan løse alene. Du kan læse mere om trepartsforhandlinger i kapitel 2.

TREPARTSSAMARBEJDER
Der findes et løbende trepartssamarbejde mellem staten, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Arbejdsmarkedets parter sidder fx med i råd og nævn på mange niveauer – statsligt, kommunalt og i regionerne. Her deltager de i formuleringen af fx arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, erhvervspolitik og arbejdsmiljøpolitik. Den type råd og nævn kan være nedsat for at løse en konkret udfordring, eller de kan være permanente. Nogle gange er der tale om møder i formelle råd og nævn. Andre gange er der måske tale om uformelle drøftelser. Trepartssamarbejder er, ligesom trepartsforhandlinger, en væsentlig del af den danske model, fordi de skaber ejerskab for alle aktører over de beslutninger, der træffes. Du kan læse mere om trepartssamarbejder i kapitel 2.

TRIO
TRIO er et uformelt sparringsforum, hvor arbejdsgivere og medarbejdere kan vende aktuelle spørgsmål om hverdagens opgaveløsning og, hvad der ellers rør sig på arbejdspladsen. Et TRIO-udvalg består som udgangspunkt af en leder, en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Et TRIO er ikke et formelt organ (som MED eller SU), og det er hverken reguleret af lovgivning eller overenskomster. TRIO oprettes typisk på arbejdspladser, som ikke har et lokalt MED-udvalg, og hvor HovedMED vurderer, at medarbejdernes afstand til formel medinddragelse i det decentrale MED-udvalg er for stor. 

Du kan læse mere om TRIO og andre udvalg i kapitel 4.

U

UDLICITERING
Udlicitering dækker over, at offentlige serviceopgaver sendes i offentligt udbud, hvor interesserede leverandører – offentlige såvel som private – kan byde på opgaven. Hovedpointen vil som regel være at opnå en billigere løsning. Valget af leverandør træffes af kommunen, regionen eller den statslige instans under hensyn til pris og kvalitet. Som tillidsvalgt kan du på forskellig vis blive involveret i processen, da ledelsen har pligt til at inddrage dig og kollegerne, inden der træffes beslutninger om at sende serviceydelser i udbud. Når en serviceopgave udliciteres til private leverandører, kan det betyde et farvel til arbejdspladser og kolleger, der kan komme til at arbejde under lidt andre forhold end dem, der gælder på den offentlige arbejdsplads. Mange kommuner, regioner og statslige instanser bruger arbejdsklausuler i forbindelse med offentlige udbud med henblik på at sikre, at løn og arbejdsvilkår følger de gældende overenskomster inden for en given branche. Du kan læse mere om udlicitering i kapitel 7.

UORGANISEREDE
Uorganiserede er de grupper af lønmodtagere og virksomheder, der ikke er medlem af henholdsvis en fagforening eller arbejdsgiverforening. 

V

VIRKSOMHEDSNÆVN
Et virksomhedsnævn er et udvalg, som har til opgave at følge og udvikle samarbejdet på den enkelte virksomhed. Virksomhedsnævn findes i fagbevægelsens kooperative virksomheder. I et virksomhedsnævn kan man diskutere fx personalepolitik, medarbejdernes trivsel og de strategiske overvejelser i virksomheden. Virksomhedens ledelse har endvidere pligt til at informere virksomhedsnævnet om virksomhedens økonomiske situation, planer og fremtidsudsigter mv. Et virksomhedsnævn har stort set de samme opgaver som et samarbejdsudvalg, men kan oprettes på virksomheder med kun 20 ansatte. Det består af lige mange repræsentanter fra ledelsen og medarbejderne. På mindre virksomheder har man ikke ret til et udvalg, men skal følge de samme retningslinjer for samarbejdet, som fremgår LO-kooperationens Samarbejdsaftale. Der er ganske få arbejdspladser i Danmark – omkring 1 procent – der har et virksomhedsnævn. 

Der er inden for fagbevægelsens kooperative virksomheder i 2010 indgået en aftale, som giver mulighed for lokalt at lave sammenlagte virksomhedsnævn og arbejdsmiljøudvalg – de kaldes Strategiske Virksomheds- og Arbejdsmiljøråd (SVAR). Kun ganske få virksomheder har benyttet sig af denne mulighed. Du kan læse mere om virksomhedsnævn og andre udvalg i kapitel 4.

VIRKSOMHEDSOVERENSKOMST
En virksomhedsoverenskomst er en aftale indgået mellem en fagforening/et fagforbund og en enkeltstående virksomhed. Aftalen gælder kun for den pågældende virksomhed. Se også opslaget Tiltrædelsesoverenskomst. Du kan læse mere om virksomhedsoverenskomster og andre overenskomsttyper i kapitel 2 og 5. 

Sammen om den grønne omstilling

Her kan du læse om Fagbevægelsens bud på, hvordan vi skaber en grøn omstilling af Danmark. Sitet indeholder både en præsentation af FHo´s klimaplan, en videohvor Lizette Riisgaard fortæller om arbejdernes rolle i obnygning af Danmark og en række konkrete bud på, hvad den grønne omstilling skal indeholde.

(uddrag fra sitet)

En helhedsplan

Vi fremlægger her vores bud på en klimaplan for 2030. Planen er en helhedsplan. Det kalder vi den, fordi den omfatter alle store sektorer,  og fordi den ikke kun peger på snævre klimatiltag, men også på nødvendige, understøttende tiltag:

Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, medarbejderinddragelse, uddannelse, opkvalificering og tryghed på arbejdsmarkedet.

Planen er også en helhedsplan, fordi den håndterer flere samfundsudfordringer på én gang: Vi står netop nu med ikke blot en klimaudfordring, men også en coronakrise.

Krisen kalder på store investeringer, der kan øge beskæftigelsen og dansk eksport. Og den kalder på hensyn til de ringest stillede. Det tilbyder vores plan.

Planen hviler således på tre principper, der også har været pejlemærker for os i tidligere omstillinger: At løse samfundsudfordringer, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed.

Gå til sitet

Reference: FH har produceret hjemmesiden

GODE RÅD TIL AT SKABE EN SUNDERE ARBEJDSPLADS

Denne pjece henvender sig til dig, der gerne vil have inspiration til, hvad vi kan gøre for at vi selv og kollegerne får et sundere arbejdsliv.

Kortuddannede dør 4 år tidligere end kolleger med en længere uddannelse. Det er der flere grunde til, men arbejder vi aktivt på at forbdre vores sundhed og vores arbejdsmiljø, kan vi mindske nedslidningen og dermed forlænge ikke blot levetiden men også kvaliteten af de sidste år hos mange af medlemmerne i LO fagbevægelsen.

Pjecen "Det er derfor - ulighed i sundhed" kommer med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med at få mere kondition, bedre kost og mindre rygning ind på arbejdspladserne.

 

Reference

Pjecen er udarbejdet af 3F og du kan finde pjecen her.

 

Links

Dialogværktøjet Vejen til en sundere arbejdsplads - BFA

Pjecen Sundhed og trivsel på arbejdspladsen fra 2010 -Sunhedsstyrelsen

Arbejstilsynets hjemmeside om sundhed og trivlsel

HVAD KAN I GØRE VED MOBNING

Dette værktøj henvender sig til dig, der gerne vil have gode råd til, hvad du selv og arbejdspladsen kan gøre, hvis I har kolleger, der oplever, de bliver udsat for mobning.

Det kan være vanskeligt at finde ud af, om det en kollega oplever i en bestemt situation, er mobning eller om der snarere er tale om en samarbejdskonflikt.

Hvis du eller en kollega eller måske ledelsen får fornemmelse af, at der kan være mobning på spil på arbejdspladsen, er der flere ting I kan gøre.

Nedenfor finder du en tjeckliste henvendt til arbejdspladsen og en tjeckliste henvendt til dig som tillidsvalgt.

Du kan bruge listen som inspiration til, hvordan I kan arbejde med problemet på din arbejdsplads.

 

Tjekliste til arbejdspladsen

Mobning og chikane håndteres og forebygges grundlæggende på samme måde som andre arbejdsmiljøproblemer. Det vil sige:

 • Ved at arbejde for det gode psykiske arbejdsmiljø, hvor samarbejde, kommunikation og problemløsning foregår i et anerkendende og åbent miljø
 • Ved at udarbejde en personalepolitik, en antimobbe- eller samarbejdspolitik, som giver virksomhedens aktører et grundlag for at gøre noget. I politikken står organisationens ønsker om, hvordan samarbejdet skal være, og hvordan eventuelle mobbesituationer skal forebygges og håndteres. Det ændrer ikke noget i sig selv, men giver dig et udgangspunkt og en retning for at handle.
 • Ved at inddrage ledelsen i konkrete situationer. Hvis ledelsen ikke medvirker til at håndhæve en mobbepolitik, kan den ikke gennemføres. Derfor skal ledelsen involveres, hver gang der er tale om mobning eller chikane – og når det skal forebygges ved en politik.

Tjekliste til dig som tillidsvalgt

Som tillidsvalgt har du flere muligheder i forhold til både forebyggelse og håndtering:

 • Du kan hjælpe med at sikre, at de nødvendige personalepolitikker er nedskrevet og tilgængelige for alle på arbejdspladsen. Politikkerne skal skrives på en måde, så de fungerer vejledende både for den der oplever sig udsat for mobning og den, der bliver beskrevet som mobbeudøver.
 • Mobning og chikane kan indgå som tema i den årlige APV. Er undersøgelsen anonym, ved man altså ikke, hvem der oplever at blive mobbet. Der skal derfor være retningslinjer for, hvem man går til, hvis man føler sig mobbet. Det kan fx være dig som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.
 • Mobning er ikke altid udtryk for en isoleret mobningsproblematik, men vil i nogle tilfælde være udtryk for et generelt problem med trivslen på jeres arbejdsplads. Uanset om problemet er individuelt eller kollektivt skal det tages alvorligt, da det at opleve sig udsat for mobning er sundhedsskadeligt – og altså på sigt kan påvirke hele arbejdspladsen.
 • Er du i tvivl så søg råd og vejledning hos din fagforening og/eller arbejdstilsynet.

Som tillidsvalgt er du med til at skabe samarbejdskulturen. Når der opstår svære konflikter, der kan udvikle sig til mobnings- og chikanesituationer, kan du være den der viser, at situationen tages alvorligt. Jo tidligere man som arbejdsplads reagerer jo bedre. Du skal sikre, at ledelsen inddrages aktivt i håndteringen af situationen. Det kan du gøre i forbindelse med møder i SU/MED/AMO, eller ved at gå direkte til din leder. Hvis lederen medvirker til mobningen, må du gå et niveau højere op eller til din fagforening.

 

Links

Arbejdstilsynet - hvad er mobning? , Rapport om mobning fra 2009 , Stop mobning og Videncenter for arbejdsmiljø - viden om mobning

Reference

Tjeklisten er udarbejdet af Team arbejdsliv.

5 FILM MED KONFLIKTSITUATIONER, DER SKAL LØSES

Værktøjet giver gode råd til, hvordan du kan undgå at trappe konflikter op. Det henvender sig til dig, der holder af at lære ved at se, lytte og selv afprøve muligheder for handling.

Du kan møde konflikter alle steder - hjemme, sammen med vennerne, til sport og også, når du er på arbejde. Konflikter er et livsvilkår, og de kan ikke undgås. Men bliver de opdaget i tide, kan de håndteres, så de ikke trapper op og bliver uoverskuelige. Dette værktøj giver dig en forståelse for, hvad konflikter er, og hvad du kan gøre for at håndtere dem.

De 5 film fra www.trapned.dk er udviklet inden for butiksområdet og tager udgangspunkt i typiske situationer, hvor der opstår konflikter med kunder.

Filmene er bygget op, så man stilles over for nogle situationer, hvor man skal vælge, hvad medarbejderen skal svare kunden for at trappe konflikten ned.

Guide til at arbejde interaktivt med konfliktsituationerne

 1. Hvis du ikke har Flash Player på din computer, skal du allerførst downloade det.
  1. Det gør du ved at klikke  her.
  2. Følg herefter download-instrukserne.
 2. Åbn hjemmesiden trapned.dk.
 3. Vælg en konfliktsituation ved at klikke på et af billederne.
 4. Se baggrundshistoren og lad programmet guide dig gennem konfliktløsnings-mulighederne.

 

Links

På hjemmesiden www.trapned.dk finder du også andet nyttigt materiale, der supplerer filmene om konfliktløsning. F.eks.:

 • Rollespil.
  • Her finder du skræddersyet undervisningsmateriale til tre rollespil, og du får – sammen med kolleger eller venner -  mulighed for at afprøve konflikthåndtering.
  • Tjek selv på her
 • Pjecen "Trap ned – lær at tackle konflikter”
  • Pjecen indeholder en gennemgang af hvad konflikter er, og hvordan man kan trappe dem ned ved hjælp af konflikttrappen. Derudover er der en lang række konkrete bud på, hvad man kan gøre i selve situationen, både ift. hvad man siger, hvordan man virker og ens kropssprog
  • Pjecen er et godt supplement til selve filmene og kan med fordel udleveres til kolleger I forbindelse med et møde eller en snak om konflikter.
  • Hent pjecen her.

 

Referencer

Værktøjet er udviklet af Branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet, BAR Handel www.barhandel.dk og  www.detdumærker.dk/materialer

TR'S ROLLE EFTER EN FAGLIG KONFLIKT

Værktøjet er en huskeliste til dig, der er TR på en arbejdsplads, der har været en del af en faglig konflikt og nu afslutter den. Du kan bruge huskelisten som inspiration og tjekliste til, hvordan du bedst hjælper til med at sikre, at arbejdet kan genoptages på en god og ordentlig måde.

Når en konflikt afsluttes og arbejdet skal genoptages, vil verden ikke være, som før konflikten brød ud. Måske er der usikkerhed og mistillid mellem dine kolleger indbyrdes og i forhold til ledelsen. Det er i alles interesse, at I arbejder på at genoprette et godt arbejdsklima, som alle trives i. Det er din opgave at arbejde for, at sikre dialogen på alle niveauer og udrydde så meget af usikkerheden som muligt.

HUSKELISTEN

Efter konflikten

Hvem Husk at
Kollegerne

Dine særlige opgaver som uformel leder for dine kolleger stopper den dag konflikten ophører. Der er dog stadig brug for, at du er opmærksom på om dine kolleger er fuldt informerede og ved hvad de forventes at gøre.

 • Orientere om konfliktens ophør
 • Drøfte det endelige resultat med kollegerne
 • Informere om indholdet af den nye overenskomst
 • Gøre dem opmærksomme på at de nu har mødepligt og risikerer bortvisning hvis de udebliver på et ulovligt grundlag.
 • Du kan kontakte en kollega, som udebliver og om fornødent indgå aftale med din fagforening og arbejdsgiveren, så en eventuel bortvisning måske kan undgås.

 

Arbejdsgiveren

Det kan være en god ide hurtigtst muligt at skabe kontakt til ledelsen og sammen finde ud af hvordan i bedst understøtter overgangen til normal hverdag for kolleerne..

 • Du nu genindtræder i dine normale forpligtelser som TR
 • Undersøge om, ledelsen har lavet en arbejdsplads og formidl den til kollegerne
 • Lave en aftale om hvordan den praktiske overgang fra konflikt til arbejde skal foregå.
 • Aftale hvordan I sammen kan minimere usikkerhed og mistillid.
Fagforeningen/forbundet

 

 • Følge op på de holdninger og politiske udmeldinger der kommer i kølvandet på den nye overenskomst
 • Informere afdelingen om stemningen på din arbejdsplads
 • Følge op på uafsluttede spørgsmål vedr. konflikten, konfliktunderstøttelse mv.

 

 

Reference

Værktøjet er udviklet med inspiration fra en vejledning til lærerne under konflikten i 2013, skrevet af Dansk lærerforeningen.

TR'S ROLLE UNDER EN FAGLIG KONFLIKT

Værktøjet er en huskeliste til dig, der er TR på en arbejdsplads under en faglig konflikt. Du kan bruge huskelisten som inspiration og tjekliste til, hvordan du skal forholde dig mens konflikten står på.

Når du som TR bliver involveret i en faglig konflikt på din arbejdsplads, er det vigtigt, at du kender til de formelle opgaver, du forventes at påtage dig. Det er dog lige så vigtigt, at du tager ansvaret som uformel leder for dine kolleger. I det øjeblik, at en konflikt er en realitet på din arbejdsplads, ophører virksomheden med at have et ledelsesansvar for dig og dine kolleger. Det ansvar påhviler nu formelt jeres faglige organisation repræsenteret af dig. Det er dig, der kan sikre, at du og dine kolleger stadig mødes og bliver orienteret om, hvad der foregår, samt at I drøfter jeres og organisationernes holdning til det der foregår.

HUSKELISTEN

Under konflikten

Hvem Husk at
Kollegerne

Du har nu en slags lederfunktion for dine kolleger på vegne af jeres forbund.

 

 • Sørge for, at dine kolleger ved hvordan de kan få fat i dig og evt. i hinanden
 • Orientere dine kolleger løbende på møder, email, sms mv.
 • Tage dine kolleger med på råd ift. hvordan i vil deltage aktivt i konflikten
 • Involvere dine kolleger i planlægning og afvikling af fælles konfliktaktiviteter
 • Indskærpe overfor dine kolleger, at de har mødepligt til de faglige aktiviteter under konflikten
Arbejdsgiveren

Ledelsen kan nu ikke længere disponere over konfliktramt personale.

 • Holde jævnlig kontakt
 • Sikre ledelsen kan komme i hurtig kontakt med dig.

 

Fagforeningen/forbundet

Det er vigtigt at du er i tæt kontakt og samarbejder med din fagforening og dit forbund. De kan vejlede dig og holde dig orienteret om, hvad der sker.

 • Sørge for, at din fagforening har de rigtige kontaktoplysninger på dig, sådan at de hurtigt kan få fat på dig.
 • Opsøge nye informationer, afklare spørgsmål og problemer, sådan at du har føling med udviklingen dag for dag.
 • Ringe eller besøge din fagforening hvis du har brug for sparing
 • Deltage i de eventuelle aktiviteter for tillidsvalgte, fagforeningen eller forbundet inviterer til.

TR'S ROLLE FØR EN KONFLIKT

Værktøjet er en huskeliste til dig, der oplever, at en konflikt er under opsejling på din arbejdsplads. Du kan bruge den som inspiration og tjekliste til, hvad du skal gøre inden konflikten bliver en realitet.

Din funktion er vigtig i en konfliktsituation.  Når det trækker op til konflikt, vil dine kolleger opleve usikkerhed. De har brug for at blive hyppigt informeret om udviklingen og inddraget i de drøftelser, der er på såvel centralt plan som på jeres egen virksomhed. Det kan være svært at forstå, hvorfor I måske berøres af en konflikt, som I ikke oplever, er relevant på jeres arbejdsplads i det daglige.

HUSKELISTEN

Før konflikten

Hvem Husk at
Kollegerne

Når du har grund til at tro, at en faglig konflikt snart vil bryde ud, er det dig der kan sikre at dine kolleger ved hvad der foregår og kan komme til at ske.

 

 • Orientere dem løbende
 • Opfordre dem til at deltage på møder arrangeret af dig, fagforeningen eller forbundet
 • Opfordre og opmuntre kollegerne til selv at tage initiativer og igangsætte faglige aktiviteter
 • Informere dem om deres pligter under konflikten, såsom at deltage i de fælles aktiviteter, der bliver arrangeret.
 • Afstemme forventninger og holdninger blandt kollegerne til de forhold, der konfliktes om.
Arbejdsgiveren

Det er vigtigt at du forsøger at lave en forventningsafstemning med din ledelse. En konflikt kan slide på forholdet mellem jer og derfor kan det være en god ide at forsøge og planlægge samarbejdet på forhånd.

 • Lave aftaler om fremtidige møder under konflikten – hvor/hvornår
 • Aftale hvordan I kan komme i kontakt med hinanden under konflikten
 • Snakke om hvordan i vil håndtere situationen, når konflikten slutter og arbejdet skal genoptages
Fagforeningen/forbundet

Det er vigtigt at du er i tæt kontakt og samarbejder med din fagforening og dit forbund. De kan vejlede dig og holde dig orienteret om, hvad der sker.

 • Sørge for, at din fagforening har de rigtige kontaktoplysninger på dig, sådan at de hurtigt kan få fat på dig.
 • Holde fagforeningen/forbundet orienteret om, hvordan stemningen er blandt kollegerne hos jer og hvad du evt. taler med ledelsen om.

 

Reference

Værktøjet er udviklet med inspiration fra en vejledning til lærerne under konflikten i 2013, skrevet af Dansk lærerforeningen.

KONFLIKTHÅNDTERING – FIND UD AF OM DU SELV ER EN DEL AF KONFLIKTEN

Dette værktøj er en øvelse til dig, der gerne vil blive klar på, om du selv har andel i en konflikt og hvad du kan gøre ved det.

En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret – f.eks. vred, irriteret eller ked af det.

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen, men ved at være mere opmærksomme kan vi blive bedre til at håndtere de konflikter, vi er en del af.

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere parter om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier. Som TR er du et naturligt valg som konfliktløser og mediator. Det er vanskeligt, især fordi du også er en kollega og derfor kan have andel i det, der strides om. Det kan være en fordel for dig at træne i, hvordan du holder dig selv ude af konflikten.

Øvelse: refleksion om egen andel i en konflikt

Trin 1:

Overvej følgende spørgsmål:

 1. Hvilken rolle har jeg for det meste i de konflikter, jeg bliver involveret i? (angriber, neutral, supporter, den der trækker i trådene, offer eller andet)
 2. Er der et særligt mønster i de kontroverser, jeg deltager i?
 3. Er der noget ved min kommunikation eller handlemåde, som kan virke provokerende?
 4. Er der emner, personer eller situationer, jeg især tænder på?

Du kan eventuelt bede en kollega eller en ven, som du har tillid til, om at fortælle dig, hvordan de oplever, du optræder i konflikter.

Trin 2

Skriv stikord ned i skemaet, der beskriver dine handlemåder frem til nu og overvej, hvordan du gerne vil handle fremover. Skriv også det ned.

Spørgsmål Min reaktion indtil nu Min reaktion fremover
Min rolle i konflikter
Hvordan forløber mine konflikter typisk – er der et mønster
Provokerer jeg dem jeg har konflikter med? – via sprog eller handlinger
Er der ting ved andre som særligt provokerer mig?

Download skemaet som word dokument her.

Du kan evt. se spørgsmålene nedenfor og overveje om løsningerne passer til dig:

 • Er du selv sur, vred, ophidset eller irriteret? Så er du ikke klar til at gå i dialog.
 • Synes du, at den anden er besværlig? Prøv i stedet at se situationen som svær.
 • Vær nærværende og lyttende. Undgå at tænke på, hvad du selv vil sige lige om lidt.
 • Vær nysgerrig. Stil masser af nyttige spørgsmål.
 • Koncentrer dig om at forstå, hvad den anden siger.
 • Respekter og accepter den andens oplevelse af situationen – også selv om du har en anden forståelse.
 • Vær engageret. Tag ejerskab og vis, at du gerne vil løse konflikten.

Trin 3:

Gem skemaet og tag det gerne frem igen, næste gang du står over for en situation, som du ønsker at undgå, skal udvikle sig til en konflikt, hvor du selv er indblandet.

 

Reference

Værktøjet er skrevet med inspiration fra:

BAR-Kontors pjece Konflikthåndtering. Pjecen er skrevet til medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Bar-Handels pjece Trap ned. Pjecen er skrevet til medarbejdere og ledere.

 

Link

På www.trapned.dk finder du et større læringsmateriale om at håndtere konflikter. Materialet kan anvendes af både ansatte og ledere – eksempelvis i arbejdsmiljøorganisationen. Materialet indeholder pjece, film med konfliktsituationer, skabelon til udarbejdelse af konfliktpolitik m.m.

KONFLIKTHÅNDTERING – GODE RÅD TIL KOMMUNIKATION I KONFLIKTSITUATIONER

Dette værktøj giver gode råd til, hvordan du kan forholde dig, hvis du ønsker at nedtrappe en konflikt.

En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret – f.eks. vred, irriteret eller ked af det.

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen, men ved at være mere opmærksomme kan vi blive bedre til at håndtere de konflikter, vi er en del af.

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere parter om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier. Du kan træne din egen rolle som konfliktløser ved at være opmærksom på din egen adfærd og udvikle hensigtsmæssig kommunikation og kropssprog.

Gode råd om konflikthåndtering

 • Opdag konflikten så tidligt som muligt. Meget er vundet ved at tage konflikten, før den udvikler sig.
 • Når du opdager, at du er i konflikt, så besind dig og gå i dialog.
 • Betragt ikke den anden som besværlig (vær ikke personlig), men betragt situationen som svær (vær saglig).
 • Forsøg først at forstå – dernæst at blive forstået.
 • Brug aktiv lytning og stil nyttige spørgsmål.
 • Tro ikke, du ved, hvad den anden mener og tænker. Spørg hellere én ekstra gang.
 • Sæt ord på situationen. Sig højt, hvordan du oplever den – uden at bebrejde den anden.
 • Vær faktuel. Sig kun ting, som også den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan misforstås eller høres som bebrejdelser.
 • Skab en ’vi’-følelse omkring løsningen af sagen: "Hvad kan vi gøre...?".
 • Accepter, hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten og bed en anden om hjælp, før konflikten trapper op og bliver for svær at håndtere.
 • Gør konflikter og konflikthåndtering til et naturligt samtaleemne på arbejdspladsen. Snak åbent om, hvad du gør eller synes er svært, når du kommer i konflikt med en anden.

 

Gode råd om kommunikation i konflikthåndtering

1. Hvordan er dit kropssprog

 • Stå eller sid roligt. Det signalerer ro.
 • Stå eller sid med front mod den anden med åbne hænder og arme. Det signalerer åbenhed.
 • Hav god øjenkontakt med den anden. Det signalerer interesse og vilje.
 • Et lille smil signalerer, at du er positiv.
 • Hold en passende afstand. At være for tæt på den anden kan virke truende. At være for langt væk kan virke uengageret.

2. Hvad siger du

 • Tal med rolig og klar stemme.
 • Tal i korte sætninger og stil korte spørgsmål.
 • Lyt til ende – uden at afbryde.
 • Svar ikke, før du har forstået spørgsmålet eller situationen.
 • Vær positiv og imødekommende i dit ordvalg.
  Sig ikke: ”Hvorfor det?” – hellere: "Sig noget mere...".
  Sig ikke: ”Det tror jeg nu ikke” – hellere: "Jeg vil gerne forstå....
 • Tal for dig selv – og helst i jeg-sprog. Du-sprog kan nemt virke bebrejdende.
  Sig: "Jeg er ikke enig i at..." i stedet for "Det er forkert, når du siger at...".
 • Fortæl, hvad du har brug for – undgå at bebrejde.
  Sig: ”Jeg har brug for, at vores møde starter til tiden” i stedet for ”Det er irriterende, at du altid kommer for sent til vores møder”.

 

Reference

Værktøjet er skrevet med inspiration fra:

 • BAR-Kontors pjece Konflikthåndtering. Pjecen er skrevet til medarbejdere, ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og kan downloades på.
 • Bar-Handels pjece Trap ned. Pjecen er skrevet til medarbejdere og ledere og kan downloades på: www.trapned.dk

Links

 • På www.trapned.dk finder du et større læringsmateriale om at håndtere konflikter. Materialet kan anvendes af både ansatte og ledere – eksempelvis i arbejdsmiljøorganisationen. Materialet indeholder pjece, film med konfliktsituationer, skabelon til udarbejdelse af konfliktpolitik m.m.
 • Det du mærker tæller også - godt psykisk arbejdsmiljø giver trivsel: www.detdumaerker.dk
 • FOAs 5 gode råd til konfliktløsning: FOAs konflikhåndterring
 • Industriens Branchemiljøråd (i-Bar) - pjece om konfliktløsning fra 2016: Pdf konflikthåndterring på arbejdspladsen
 • Videncenter for arbejdsmiljø: www.arbejdsmiljoviden.dk

GODE RÅD OM ’JEG’- OG ’DU-SPROG’

Dette værktøj giver gode råd til, hvad du kan gøre for at opretholde en ligeværdig udtryksform, når du mødes af aggressive personer.

Sprog handler ikke kun om kommunikationsteknik. Det kan være svært at være imødekommende og forstående overfor en aggressiv person. Det kræver tålmodighed, overskud og øvelse at reagere ikke-aggressivt på andres trusler eller voldsomme handlinger.

Den måde, vi bruger sproget på, har stor betydning for vores kontakt til andre.

En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret – f.eks. vred, irriteret eller ked af det.

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen, men ved at være mere opmærksomme kan vi blive bedre til at håndtere de konflikter, vi er en del af.

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere parter om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier.

I det følgende finder du:

 • Gode råd om konflikthåndtering
 • Gode råd om kommunikation i konfliktløsning
 • Hvordan du har det
 • Hvordan dit kropssprog er
 • Hvad du siger
 • Spørgsmål til refleksion over egen andel i konflikter

Sådan gør du

Gode råd om konflikthåndtering

 • Opdag konflikten så tidligt som muligt. Meget er vundet ved at tage konflikten, før den udvikler sig
 • Når du opdager, at du er i konflikt, så besind dig og gå i dialog
 • Betragt ikke den anden som besværlig (vær ikke personlig), men betragt situationen som svær (vær saglig).
 • Forsøg først at forstå – dernæst at blive forstået.
 • Brug aktiv lytning og stil nyttige spørgsmål
 • Tro ikke, du ved, hvad den anden mener og tænker. Spørg hellere én ekstra gang.
 • Sæt ord på situationen. Sig højt, hvordan du oplever den – uden at bebrejde den anden.
 • Vær faktuel. Sig kun ting, som også den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan misforstås eller høres som bebrejdelser.
 • Skab en ’vi’-følelse omkring løsningen af sagen: "hvad kan vi gøre...?"
 • Accepter, hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten og bed en anden om hjælp, før konflikten trapper op og bliver for svær at håndtere.
 • Gør konflikter og konflikthåndtering til et naturligt samtaleemne på arbejdspladsen. Snak åbent om, hvad du gør eller synes er svært, når du kommer i konflikt med en anden.

Gode råd om kommunikation i konflikthåndtering

1. Hvordan du er

 • Er du selv sur, vred, ophidset eller irriteret? Så er du ikke klar til at gå i dialog.
 • Synes du, at den anden er besværlig? Prøv i stedet at se situationen som svær.
 • Vær nærværende og lyttende. Undgå at tænke på, hvad du selv vil sige lige om lidt.
 • Vær nysgerrig. Stil masser af nyttige spørgsmål.
 • Koncentrer dig om at forstå, hvad den anden siger.
 • Respekter og accepter den andens oplevelse af situationen – også selv om du har en anden forståelse.
 • Vær engageret. Tag ejerskab og vis, at du gerne vil løse konflikten.

2. Hvordan er dit kropssprog

 • Stå eller sid roligt. Det signalerer ro.
 • Stå eller sid med front mod den anden med åbne hænder og arme. Det signalerer åbenhed.
 • Hav god øjenkontakt med den anden. Det signalerer interesse og vilje.
 • Et lille smil signalerer, at du er positiv.
 • Hold en passende afstand. At være for tæt på den anden kan virke truende. At være for langt væk kan virke uengageret.

3. Hvad du siger

 • Tal med rolig og klar stemme.
 • Tal i korte sætninger og stil korte spørgsmål.
 • Lyt til ende – uden at afbryde.
 • Svar ikke, før du har forstået spørgsmålet eller situationen.
 • Vær positiv og imødekommende i dit ordvalg.
  Sig ikke: ”Hvorfor det?” – hellere: "Sig noget mere...".
  Sig ikke: ”Det tror jeg nu ikke” – hellere: "Jeg vil gerne forstå...".
 • Tal for dig selv – og helst i jeg-sprog. Du-sprog kan nemt virke bebrejdende.
  Sig: ”Jeg er ikke enig i, at..." i stedet for ”Det er forkert, når du siger at..."
 • Fortæl, hvad du har brug for – undgå at bebrejde.
  Sig: ”Jeg har brug for, at vores møde starter til tiden” i stedet for ”Det er irriterende, at du altid kommer for sent til vores møder”.

Øvelse: refleksion om egen andel i en konflikt

En konflikt kan gå i hårknude, fordi man er blind for sin egen andel i konflikten – det er meget lettere at se den andens fejl! Ønsker du at udforske din egen aktie i konfliktsituationer, kan du gå i tænkeboks og overveje følgende:

 • Hvilken rolle har jeg for det meste i de konflikter, jeg bliver involveret i? (angriber, neutral, supporter, den der trækker i trådene, offer eller andet)
 • Er der et særligt mønster i de kontroverser, jeg deltager i?
 • Er der noget ved min kommunikation eller handlemåde, som kan virke provokerende?
 • Er der emner, personer eller situationer, jeg især tænder på?

Du kan eventuelt bede en kollega eller en ven, som du har tillid til, om at fortælle dig, hvordan de oplever, du optræder i konflikter.

 

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra:

 

Links

På www.trapned.dk finder du et større læringsmateriale om at håndtere konflikter. Materialet kan anvendes af både ansatte og ledere – eksempelvis i arbejdsmiljøorganisationen. Materialet indeholder pjece, film med konfliktsituationer, skabelon til udarbejdelse af konfliktpolitik m.m.

Er der lige løn på din arbejdsplads

Her kan du få adgang til materiale, du kan anvende i dit arbejde med at sikre lige løn på din arbejdsplads.
”Løn og Ligestilling” kan læses i sin helhed eller bruges som et opslagsværk. Du kan bruge redskabet som en guide til, hvordan du kan begynde en undersøgelse af lønforholdene på din arbejdsplads eller, hvordan du skal gribe situationen an, hvis du finder lønforskelle mellem kvindelige og mandlige kolleger.

Reference: Pjecen er produceret af FIU-ligestilling

Se pjecen her

Forhandling på private arbejdspladser

Dansk industri har udgivet en pjece om lønforhandling på det private arbejdsmarked. Pjecen indeholder også eksempler på, referater fra lokale forhandlinger og uenighedsreferater.

Se pjecen her

Reference: Pjecen er produceret af DI i 2014 og er målrettet forhandlinger på deres overenskomstområder

Forhandling på en offentlig arbejdsplads

Skal du forhandle lokal løn på en offentlig arbejdsplads, kan du hente inspiration hos FOA, som her giver råd og vejledning.  Siden er målrettet tillidsvalgte på FOA´s områder, men kan sagtens inspirere andre tillidsvalgte.

Gå til siden her

Reference: Hjemmesiden er udviklet af FOA og målrettet deres tillidsvalgte.

GODE RÅD TIL AT SKABE EN SUNDERE ARBEJDSPLADS

Denne pjece henvender sig til dig, der gerne vil have inspiration til, hvad vi kan gøre for at vi selv og kollegerne får et sundere arbejdsliv.

Kortuddannede dør 4 år tidligere end kolleger med en længere uddannelse. Det er der flere grunde til, men arbejder vi aktivt på at forbdre vores sundhed og vores arbejdsmiljø, kan vi mindske nedslidningen og dermed forlænge ikke blot levetiden men også kvaliteten af de sidste år hos mange af medlemmerne i LO fagbevægelsen.

Pjecen "Det er derfor - ulighed i sundhed" kommer med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde med at få mere kondition, bedre kost og mindre rygning ind på arbejdspladserne.

 

Reference

Pjecen er udarbejdet af 3F og du kan finde pjecen her.

 

Links

Dialogværktøjet Vejen til en sundere arbejdsplads - BFA

Pjecen Sundhed og trivsel på arbejdspladsen fra 2010 -Sunhedsstyrelsen

Arbejstilsynets hjemmeside om sundhed og trivlsel

SEKS GULDKORN OM DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ – EN OVERSIGT

Dette værktøj henvender sig til dig, der arbejder for og med trivslen på arbejdspladsen.

For at trives på sin arbejdsplads skal man både have et godt job – og en god arbejdsplads som helhed. De seks guldkorn er resultatet af flere års forskning i hvilke faktorer, der er i spil, når det kommer til at trives i sit arbejde.

De seks guldkorn er:

 1. Indflydelse på eget arbejde
 2. Mening i arbejdet
 3. Forudsigelighed
 4. Social støtte
 5. Belønning
 6. Krav i arbejdet

I de senere år er guldkornene blevet suppleret med de tre diamanter tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, der tilsammen udgør virksomhedens sociale kapital.

Mens de seks guldkorn er egenskaber ved de enkelte jobs, så er social kapital en egenskab ved hele virksomheden.

Når I skal planlægge en arbejdspladsvurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø på din virksomhed, kan I vælge at planlægge undersøgelsen ud fra de seks guldkorn.

I dette værktøj finder du:

 1. Oversigt over de seks guldkorn
 2. Sådan kan I arbejde med de seks guldkorn på din arbejdsplads
 • A. APV om psykisk arbejdsmiljø
 • B. Hvordan oplever kollegerne deres arbejdsmiljø – en metode til undersøgelse

Sådan gør du

1. Oversigt over de seks guldkorn

De seks guldkorn er egenskaber ved det enkelte job. Vi taler her om:

 1. Indflydelse på eget arbejde: Det drejer sig især om indflydelse på dine egne arbejdsforhold, planlægning og udførelse af arbejdet, arbejdsstedet indretning, hvem du arbejder sammen med og arbejdstidens placering.
 2. Mening i arbejdet: Dit arbejde skal give mening. Eksempelvis skal du kunne se, hvordan du bidrager til det samlede produkt eller til den primære serviceydelse på din arbejdsplads. Du skal kunne se det overordnede formål med virksomhedens produktion. Bidrager denne produktion til noget værdifuldt for kunderne eller samfundet?
 3. Forudsigelighed: Information til tiden skaber forudsigelighed, og forudsigelighed mindsker utryghed og uvished. Det er dog ikke meningen, at du skal kunne forudsige alle de enkelte detaljer i arbejdsdagen. Forudsigelighed handler om de store linjer.
 4. Social støtte: Kan komme fra både kolleger og fra ledere. Støtten kan både være praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at støtten gives på den rette måde og på det rette tidspunkt.
 5. Belønning: Løn, frynsegoder, karriere, påskønnelse og anerkendelse er eksempler på belønning. Det vigtige med belønning er, at den skal stå i forhold til indsatsen. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt.
 6. Krav i arbejdet: Krav i arbejdet må hverken være for høje eller for lave. De skal være passende. Det er vigtigt, at du ved, hvilke krav der stilles til dig. De skal være klare, og du skal vide, hvornår arbejdet er udført godt nok. Krav kan være kvantitative (arbejdsmængde og tempo), følelsesmæssige og sociale.

 

2. Sådan kan I arbejde med de seks guldkorn på din arbejdsplads

A. APV om psykisk arbejdsmiljø

 • Når I skal lave en arbejdspladsvurdering af det psykiske arbejdsmiljø på din virksomhed, kan I tilrettelægge undersøgelsen ud fra de seks guldkorn.
 • Til hjælp herfor har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) udviklet et spørgeskema, som giver mulighed for at måle på de seks guldkorn.
 • Hent spørgeskemaet ved her.

B. Hvordan oplever kollegerne deres arbejdsmiljø – metode til undersøgelse

Ønsker du som arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant at tale med kollegerne om, hvordan de oplever deres arbejdsmiljø, kan I drage nytte af følgende fremgangsmåde:

 • Del jer ind i grupper (fx mellem 3 og 7 personer) som diskuterer de seks guldkorn et ad gangen:
  • Start med at nævne situationer, hvor guldkornet er til stede (det kan evt. gøres som brainstorm, hvor I hver især skriver eksempler på post-it sedler, som I bagefter læser op for hinanden
  • Hvad betyder guldkornet for den enkelte og for arbejdspladsen i de nævnte situationer?
  • Hvad kan den enkelte, gruppen og ledelsen gøre for at bevare eller udvikle guldkornet?
  • Find herefter nogle situationer, hvor I kunne tænke jer, at guldkornet var mere til stede
  • Hvad ville det give jeres arbejdsplads?
  • Hvad kan den enkelte, gruppen og ledelsen gøre for at styrke guldkornet?
 • Sørg efterfølgende for at fællesgøre det, hver gruppe er nået frem til. Det kan enten være ved at fremlægge for hinanden og/eller at arbejdsmiljøgruppen samler ideer og svar op og formidler det.

Varigheden er afhængig af, om I gennemgår alle eller kun nogle af guldkornene samt om, hvor stor den samlede medarbejdergruppe er og dermed, hvor mange grupper, der skal melde tilbage i det fælles forum. Processen kan typisk tage mellem 1 og 3 timer.

 

Reference

Værktøjet er skrevet med inspiration fra pjecen ”Sæt social kapital på dagsordenen – og skab godt samarbejde”. Pjecen er udgivet af FIUs udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO i 2011. Der er også hentet gode råd fra HKs arbejdsmiljøportal for tillidsvalgte.

ÅRLIG DRØFTELSE AF ARBEJDSMILJØET – NYTTIGE SPØRGSMÅL

Dette værktøj giver gode råd til dig, der er valgt til at arbejde med arbejdsmiljøet i din organisation.

Alle virksomheder skal drøfte arbejdsmiljøet mindst én gang om året. Hvor der er en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal drøftelsen ske med arbejdsmiljørepræsentanterne. På de små virksomheder, skal drøftelsen ske direkte med de ansatte. På mødet skal der træffes beslutninger om de vigtigste indsatser for et bedre arbejdsmiljø.

En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde følgende punkter:

 • Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.
 • Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.
 • Vurdere, om det foregående års mål er nået.
 • Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.
 • Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

I det følgende kan du finde inspiration til spørgsmål til den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet. Spørgsmål, der kan være nyttigt at tænke over før mødet. Vi har delt spørgsmålene op i fem kategorier:

 1. Hvordan er det gået med arbejdsmiljøet det seneste år?
 2. Hvordan er det gået med samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år?
 3. Hvilke mål vil vi sætte for arbejdsmiljøet det kommende år?
 4. Hvilke mål vil vi sætte for samarbejdet det kommende år?
 5. Hvordan er vores viden om arbejdsmiljøet?

Sådan gør du

Spørgsmål til den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet

1. Hvordan er det gået med arbejdsmiljøet det seneste år?

  1. Har vi haft særlige udfordringer med arbejdsmiljøet det seneste år – f.eks. sygefravær eller ulykker?
  2. Har vi steder eller arbejdsmetoder, der udgør en risiko for arbejdsmiljøet?
  3. Hvad virker positivt på arbejdsmiljøet i virksomheden
  4. Har der været situationer, hvor vi har manglet viden om arbejdsmiljøet?
  5. Hvilke mål satte vi ved sidste års drøftelse?
  6. Har vi nået vores mål? Hvis ikke – hvad forhindrede os?
  7. Skal målene videreføres til næste år?

 

2. Hvordan er det gået med samarbejdet om arbejdsmiljøet det seneste år?

a. Hvordan har vi struktureret samarbejdet?

i. Hvordan har vi struktureret vores samarbejde?
ii. Har der været tid og ressourcer?
iii. Har strukturen for samarbejdet været passende?

b. Hvilken form har samarbejdet haft?

i. Har der været møder med fast interval?
ii. Har vi fulgt op på møderne?

c. Hvad sker der, når der opstår arbejdsmiljøproblemer?

i. Hvordan håndterer vi det i virksomheden?

 

3. Hvilke mål vil vi sætte for arbejdsmiljøet det kommende år?

a. Står virksomheden over for nye opgaver eller ændringer, som påvirker arbejdsmiljøet?
b. Hvilke mål ønsker vi at sætte for de områder, vi vælger at arbejde med det kommende år?
c. Hvordan sikrer vi de bedste betingelser for at nå vores mål?
d. Hvordan vil vi arbejde med den næste arbejdspladsvurdering (APV)?
e. Hvilke kurser eller uddannelser skal arbejdsmiljørepræsentanten have for at fungere bedst muligt?

 

4. Hvilke mål vil vi sætte for samarbejdet det kommende år?

a. Skal vi mødes med faste intervaller i det kommende år?
b. Hvordan skal vi mødes?
c. Skal vi inddrage andre medarbejdere i aktiviteter, hvor arbejdsmiljøet er på dagsordenen?
d. Hvem har ansvaret for løbende at følge op på, om vi er på rette vej?

 

5. Hvordan er vores viden om arbejdsmiljøet?

I virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation skal I også drøfte, om den nødvendige viden om arbejdsmiljø er til stede på virksomheden. I kan spørge:

a. Har vi arbejdsopgaver, der kræver særlig arbejdsmiljøviden, og har vi den nødvendige viden hertil?
b. Står vi over for udfordringer i det kommende år, hvor vores viden om de arbejdsmiljømæssige konsekvenser er utilstrækkelig?
c. Hvad vil vi gøre for at indhente den viden, som mangler?

 

Gode tommelfingerregler

 • Systematik og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen er afgørende for et godt resultat.
 • Møder bliver mest konstruktive, hvis alle er godt forberedt.

Sørg for, at der altid bliver lavet skriftlige referater fra den årlige drøftelse.

 

Link

Arbejdstilsynets guide.

ARBEJDSPLADSVURDERING – HVORDAN KOMMER VI I GANG?

Dette værktøj giver viden og gode råd til dig, der er valgt til at arbejde med arbejdsmiljøet på virksomheden. Der er også gode råd at hente for dig, der har fokus på trivslen på arbejdspladsen.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

Virksomheden kan bruge arbejdspladsvurderingen til:

 • At synliggøre sine arbejdsmiljøproblemer
 • At udpege løsningsforslag til problemerne
 • At arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøproblemerne er forskellige fra branche til branche, og du kan finde nyttige APV-tjeklister, der har øje for arbejdsmiljøet i netop din branche.

I det følgende kan du hente viden og gode råd om:

 • Krav til faserne i en APV
 • Krav til indhold i en APV
 • Branche-rettede tjeklister og metoder

Sådan gør du

Krav til faserne i en APV
En arbejdspladsvurdering skal bestå af fem faser:

 1. Kortlægning og identifikation - man undersøger, hvad der kan være problematiske forhold.
 2. Vurdering og beskrivelse - man vurderer, hvor stor risiko der er ved de fundne forhold.
 3. Inddragelse af sygefravær - man vurderer, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan være årsag til sygefraværet fx arbejdsmiljøet.
 4. Prioritering og handlingsplan - man prioriterer, hvilke forhold man først vil gøre noget ved. Derefter finder man løsninger, vælger tidsfrist og ansvarlige til opgaverne.
 5. Opfølgning - man undersøger efter nogen tid, om løsningen virkede.

 

Krav til indholdet i en APV
Følgende seks områder skal vurderes i undersøgelsen:

 1. De fysiske arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. indeklimaforhold, som f.eks. varme, kulde, støj, belysning, arbejdslokalets udformning, pladsforhold, vibrationer.
 2. De ergonomiske arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. arbejdsstillinger, indretning af arbejdspladsen, tungt fysisk arbejde, ensidigt gentaget arbejde.
 3. De psyko-sociale arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. arbejdets organisering og indhold, indflydelse, arbejdstid, tidspres, alenearbejde, ensformighed.
 4. De kemiske og biologiske arbejdsmiljøforhold. Det er bl.a. stoffer og materialer, processer m.v. der udskiller stoffer og materialer samt mikroorganismer.
 5. Ulykkesrisiko, ved arbejdsmaskiner, håndværktøjer, tekniske hjælpemidler, intern transport og færdsel, håndtering, eksplosions- og brandfare, ætsning og forgiftninger.
 6. Sygefravær skal inddrages ved udarbejdelsen af APV'en.

 

Branche-rettede tjeklister og metoder
Der er ikke krav til, hvordan virksomheden skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene, men det kan fx ske ved:

 • Interviews med medarbejderne
 • Rundbordssamtaler
 • Trivselsundersøgelser
 • Spørgeskemaer, fx elektroniske
 • Brug af tjeklister fra Arbejdstilsynet
 • Brug af materiale fra branchearbejdsmiljørådene (www.bar-web.dk).

Problemerne med arbejdsmiljøet er forskellige fra branche til branche. Som en hjælp til APV’ens første fase, kortlægning og identifikation, kan du finde bracherettede APV-tjeklister som kan printes ud eller udfyldes elektronisk.

Arbejdstilsynet har udarbejdet 85 APV-tjeklister, som er placeret under 10 brancheområder.  Du finder frem til den relevante tjekliste ved at klikke på dit brancheområde:

BrancheArbejdsmiljø Rådene (i daglig tale BAR) har også udviklet APV-tjeklister til de forskellige brancher, som du kan vælge at bruge.

Her finder du også eksempler på spørgeskemaer , handlingsplaner, dialogværktøjer og spil. De fleste af materialerner er lige til at printe ud – til inspiration og brug. Lad dig gerne inspirere af andre brancher end din egen. Du får adgang ved at klikke på et brancheområde.

 

Links

 

Referencer
Værktøjet er skrevet med inspiration fra Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådene.

HVORDAN FOREBYGGER OG HÅNDTERER I VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Dette værktøj henvender sig til dig, der gerne vil have inspiration til, hvordan I kan arbejde på at forebygge, at der opstår voldsepisoder på arbejdspladsen. Det er også til dig, der gerne vil have gode råd til at håndtere vold, når den opstår.

Tjekliste til arbejdspladsen
Forebyggelse og håndtering af vold og trusler om vold kan rette sig mod områder så som:

 • Arbejdstilrettelæggelse; den fysiske indretning, mulighed for at tilkalde hjælp og klare retningslinjer for, hvordan man håndterer potentielt farlige klienter og kunder.
 • Kompetenceudvikling, forbedret kommunikation og klare retningslinjer i forhold til at skabe tryghed for alle; også for den potentielle voldsudøver, for hvem utryghed og uklarhed i sig selv kan være voldsudløsende. Hvis den, som trues, ikke er forberedt på at møde truslen, kan han eller hun være med til at skrue konfliktniveauet i vejret.
 • Fjerne og minimere uhensigtsmæssige procedurer, der kan øge vreden hos klienter eller kunder, fx lange ventetider, uforståelig information eller lignende.
 • Udarbejde en voldsforebyggelsespolitik, som definerer, hvordan vold og trusler om vold kan forebygges på individ-, afdelings-, og arbejdspladsniveau. Politikken bør indledes med, hvordan arbejdspladsen forstår psykisk og fysisk vold. Derefter beskriver den, hvad der bør gøres i form af at tilrettelægge arbejdet, registrere hændelser, træne og uddanne, fysiske sikkerhedsforanstaltninger mm.
 • Klare retningslinjer, der anviser handlemåder ved konfliktsituationer og efterfølgende håndtering af krisehjælp, anmeldelse og drøftelse af læring af voldsepisoder i personalegruppen.

 

Tjekliste til dig som tillidsvalgt
Som tillidsvalgt er du med til at sikre, at arbejdspladsen har de nødvendige forebyggelses- og håndteringstiltag i forhold til vold og trusler om vold. Det er vigtigt, at både vold og trusler om vold tages alvorligt. Derfor skal du bruge din rolle som tillidsvalgt til at sikre:

 • At vold og trusler om vold registreres og anmeldes.
 • At arbejdspladsen har en tilgængelig politik for forebyggelses af vold, som definerer, hvornår der er tale om vold, eller trusler om vold. Den skal også beskrive, hvilke krav og forventninger, der stilles til de ansatte og hvilken støtte og rådgivning, de kan få.
 • At vold og trusler om vold indgår i den årlige APV, hvis der har været tidligere tilfælde af vold eller trusler om vold indenfor de sidste fem år.
 • At den der udsættes for vold eller trusler om vold, får den nødvendige hjælp, støtte og rådgivning.
 • At alle der er i risikozonen, bliver trænet og uddannet i at møde truende kunder eller klienter og i evnen at nedtrappe aggressioner.
 • At ledelsen viser synlighed i håndtering af situationen. Hvis fx en skoleelev slår en lærer, har ledelsen en vigtig opgave i at vise skolens holdning til voldelig adfærd.
 • Er du i tvivl, kan du søge råd og vejledning hos din fagforening og/eller hos arbejdstilsynet.

 

Links

Arbejdstilsynet - vold og trusler , FOAs råd om forebyggelse af vold , Videncenter for arbejdsmiljø - vold , BFA - Trusler og vold på arbejdspladsen , BUPL - vold og trusler , Guides - styr uden om vold og trusler , Pjece "Et godt psykisk arbejdsmiljø" & Fakta om trusler og vold.

 

Reference
Tjeklisten er udarbejdet af Team arbejdsliv.

SÆT SOCIAL KAPITAL PÅ DAGORDENEN – OG SKAB GODT SAMARBEJDE

Dette værktøj er en pjece, som henvender sig til dig, der gerne vil sætte dig mere indgående ind i begrebet social kapital.

For at trives på sin arbejdsplads skal man både have et godt job – og en god arbejdsplads som helhed. I en række år, har man brugt de 6 guldkorn som en måde hvorpå, man kan afgøre om den enkelte trives i sit eget job.

Social kapital tilføjer en ny dimension til denne type måling. Hvor guldkornene er egenskaber ved det enkelte job, er social kapital knyttet til arbejdspladsen.

I pjecen kan du dels læse om guldkornene og des om ”diamanterne”; tillid, retfærdighed og samarbejde.”

Sådan gør du

Find pjecen "Social kapital" her

Eller kontakt FIU´s Udviklingsenhed på lgf@loskolen.dk og spørg efter pjecen, hvis du gerne vil have den tilsendt.

 

Links

 

Reference

Pjecen "Sæt social kapital på dagsordnen" er udgivet af FIUs udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO i 2011

MÅLING AF SOCIAL KAPITAL

Dette værktøj er til dig, der gerne vil bruge en måling af den sociale kapital som indgang til at arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Social kapital er en måling, der bruges til at sige noget om, hvor godt arbejdspladsen som samlet enhed løfter sine kerneopgaver. Det sker ved at måle på 3 faktorer;

Tillid
Retfærdighed
Samarbejde.
Du kan få en god fornemmelse af, hvor høj den sociale kapital er på jeres arbejdsplads ved at spørge til disse 3 faktorer. Du kan vælge at afdække det på hele arbejdspladsen eller i udvalgte afdelinger eller teams. Det er blot vigtigt, at du inddrager alle i den enhed, du ønsker at undersøge.

Nedenfor finder du et forslag til, hvordan du med 4 spørgsmål kan afdække de 3 faktorer. Spørgsmålene stilles op i et spørgeskema. Alt efter, hvordan dine kolleger besvarer dem, udløser det nogle point. Summen af hvert enkelt skema, giver dig et billede på, hvordan kollegerne hver især oplever den sociale kapital på jeres arbejdsplads.

Sådan gør du

Gennemførelse af måling

Find frem til, hvor du vil lave din måling. Er det på hele arbejdspladsen eller på dele af den?

Print det vedlagte skema ud i det antal eksemplarer du skal bruge og del det rundt.

Indsaml skemaerne og læg de fire tal fra besvarelserne sammen og skriv dem på skemaet.

Når du skal vurdere graden af social kapital i hvert skema kigger du på denne pointtabel:

 • 0-8 point = meget lav social kapital
 • 8,1 -10,1 point = Lidt under gennemsnittet i Danmark
 • 10,2 point = Gennemsnittet i Danmark
 • 10,3 – 12,3 point = Lidt over gennemsnittet i danmark
 • 12,4 – 16 point = Meget høj social kapital

 

Måling af social kapital

Spørgsmål 1.

Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Spørgsmål 2

Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Spørgsmål 3

Bliver konflikter løst på en retfærdig måde?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Spørgsmål 4

Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Svarmuligheder:

 

Sæt X Point
I meget høj grad 4 point
I høj grad 3 point
Delvist 2 point
I ringe grad 1 point
I meget ringe grad 0 point

 

Samlet sum:  

Download skemaet som word dokument her.

 

Reference

Dette værktøj er udarbejdet med inspiration fra Tage Søndergaard Kristensen.

AFHOLD FAGLIGT MØDE DIGITALT

Er det svært for dig at samle dine kolleger til fysiske møder, fordi I arbejder på forskellige tidspunkter, forskellige lokaliteter eller sjældent er samlet af andre årsager?

Så kan det være en ide at holde mødet over computeren.

Hvis du gerne vil holde møder digitalt findes der forskellige programmer, du kan benytte. De mest kendte programmer er Microsoft teams og Zoom.

Inden du går i gang med at planlægge et digitalt møde kan du med fordel tage et minikursus ( 5 minutter). Kurset hjælper dig med at forberede dit møde, så du og kollegerne får mest ,muligt ud af det.

Du finder minikurset og skabelon til mødet her:

 Mikrolæring

Reference: Hjemmesiden er produceret af FIU i 2021

Sammen om den grønne omstilling - en hjemmeside

Her kan du læse om Fagbevægelsens bud på, hvordan vi skaber en grøn omstilling af Danmark.

Sitet indeholder både en præsentation af FHo´s klimaplan, en videohvor Lizette Riisgaard fortæller om arbejdernes rolle i obnygning af Danmark og en række konkrete bud på, hvad den grønne omstilling skal indeholde.

Sådan gør du

Du finder materialet om den grønne omstilling her: https://sammenomgroenomstilling.dk/

 

Reference
Hjemmesiden er udarbejdet af FH

Sexchikane - film og baggrundmateriale

På denne hjemmeside kan du finde små videoer og baggrundsmateriale om hvad sexchikane er, hvordan det opleves, og hvad du kan gøre for at undgå, det sker, eller hvad du skal gøre, hvis det er sket

Sådan gør du

Du finder spillet ved at klikke her.

Du finder materialet vedr sexchikane her:

https://bfa-service.dk/sexchikane

 

Reference
Materialet er udarbejdet af BFA

Forhandling af lokal løn - en FOA hjemmeside

Skal du forhandle lokal løn på en offentlig arbejdsplads, kan du hente inspiration hos FOA, som her giver råd og vejledning.  Siden er målrettet tillidsvalgte på FOA´s områder, men kan sagtens inspirere andre tillidsvalgte

Link til hjemmeside

Du klikker ind på hjemmesiden her:https://www.foa.dk/raad-regler/i-job/loen/tr-loen/tr-forhandling-loen-offentlig

 

Reference
Hjemmesiden er udarbejdet af FOA TR

LØNFORHANDLING – en pjece udgivet af DI

Dansk industri har udgivet en pjece om lønforhandling på det private arbejdsmarked. Pjecen indeholder også eksempler på, referater fra lokale forhandlinger og uenighedsreferater.

Link til pjece

Guide til lønforhandling - en pjece

Social pædagogerne har lavet denne grundige guide til deres tillidsvalgte, Pjecen indeholder gode råd, tips og tricks ift forberedelse af lønforhandlinger, som alle tilldisvalgte kan have glæde af.

Pjecen indeholder dog også informationer, som specifikt retter sig mod socialpædagogernes område og kan derfor ikke anvendes af andre. Her kan tillidsvalgte fra andre brancher med fordel opsøge tilsvarende oplysninger i egene overenskomster og hos fagforeningen.

SÅDAN GØR DU

Du finder pjecen her:https://storkoebenhavn.sl.dk/media/11835/guide-lokale-loenforhandlinger.pdf

 

Reference
Pjecen er udarbejdet af SL Storkøbenhavn

Mangler info

LØNFORHANDLING – ET INTERAKTIVT DILEMMASPIL

Dilemmaspillet om forhandling er en underholdende introduktion til det, der også foregår i en forhandlingssituation.

Mange forhold spiller ind i en forhandlingssituation. Din og modpartens forberedelse inden mødet og jeres evne til at indgå kompromiser, der er acceptable er af indlysende betydning for forhandlingens udfald. Men andre faktorer kan også spille ind. Det kan dreje sig om kemi imellem personerne omkring bordet, kropssprog, forudtagede holdninger om modparten og meget andet.  Mange tillidsvalgte peger på, at deres bedste værktøj til at opnå et godt forhandlingsresultat er erfaring. Derfor kan det for uerfarne være en god ide at træne forhandlingssituationen.

SÅDAN GØR DU

Du klikker ind på hjemmesiden her.

På hjemmesiden kan du vælge mellem forskellige dilemmaspil. Du skal vælge det spil, som hedder ”forhandling”.

Spillet vil beskrive en forhandlingssituation og det er nu op til dig at vælge, hvordan TR skal gribe det an. Undervejs har du mulighed for at høre, hvad forskellige ”eksperter” mener om de situationer, du kommer ud i.

 

Reference
Værktøjet er udarbejdet af FIU fællesskabet.

SÅDAN SIKRER DU EN GOD LOKALAFTALE - TJEKLISTE

Er du ny i hvervet og utrænet i at forhandle lokalaftaler, kan du med fordel støtte dig til denne tjekliste. Du kan også printe et udfyldningsark med støttespørgsmål og bruge det i din forberedelse.

En lokalaftale er et tillæg til overenskomsten, som gælder på jeres arbejdsplads En lokalaftale skal forbedre og supplere overenskomsten. Det er den lokale tillidsrepræsentant, der indgår lokalaftalen. Lokalaftalen kan udformes på mange forskellige måder og kan omhandle så godt som ethvert emne, hvor I har behov for aftaler på arbejdspladsen.

Inden I går i gang med at forhandle, er det en god ide at gennemgå denne tjekliste, som er delt op i tre faser:

 • forberedelse
 • forhandling
 • efterbehandling

SÅDAN BRUGER DU TJEKLISTEN

Forberedelse

 • Fastlæg, hvad formålet med aftalen er
 • Fastlæg, hvad der skal indgås aftale om
 • Fastlæg, hvem aftalen skal omfatte
 • Husk at lytte til alle dine kollegers behov – de kan være meget forskellige.
 • Er der en klub på din arbejdsplads, er det oplagt at bruge klubben som sparringspartner i forløbet.
 • Det er en god ide at forsøge at hente inspiration til indhold ved at undersøge, om der er andre, der har indgået en lokalaftale om samme emne – spørg f.eks. din lokale fagforening.
 • Lav et udkast til formulering, inden der skal forhandles. Det vil være en god ide at drøfte udkastet med din lokale fagforening.
 • Det er vigtigt at overveje, om der skal aftales en prøveperiode med henblik på eventuel justering.
  • Er der flere emner?
  • Hvis ja, skal der så indgås en samlet aftale eller en aftale for hvert emne?
  • Egen faggruppe
  • Flere faggrupper

 

Forhandling

 • Start med at forklare om baggrunden for ønsket om en aftale, og aflever eventuelt jeres udkast, så det bliver grundlag for forhandlingen.
 • Forsøg at få skrevet forudsætningerne for aftalen ind i selve aftalen, alternativt lav et mødereferat. Dette kan forebygge, at der senere opstår tvivlsspørgsmål, selv om de parter, der har indgået aftalen, ikke er på virksomheden mere.
 • Huske at medtage opsigelsesvarsel i aftalen
 • Advarsel: Pas på med at indgå uopsigelige aftaler, da grundlaget for aftalen kan ændre sig. Det, der engang var en god aftale, kan ændre sig til at blive en dårlig aftale.
 • Inden aftalen underskrives, anbefales det, at du kontakter din lokale fagforening for at få den gennemgået.

 

Efterbehandling

Når lokalaftalen er i hus, er det vigtigt, at du informerer din lokalafdeling om indholdet i aftalen. Send dem eventuelt et kopi af aftalen. Måske kan jeres lokalaftale inspirere andre tillidsvalgte i området.

 

Udfyldningsark

Forberedelse af lokalaftale - støttespørgsmål
Hvad er formålet med aftalen?  

 

 

 

 

 

 

 

Hvad skal der indgås aftale om?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem skal aftalen omfatte?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor længe skal aftalen gælde?  

 

 

 

 

 

 

 

Download udfyldningsarket som word dokument her.

 

Reference
Værktøjet er udarbejdet med inspiration fra HK Privats hjemmeside for tillidsvalgte.

LOKALE LØNFORHANDLINGER – FORBEREDELSE TIL FORHANDLINGERNE

Værktøjet er til dig, der skal forberede en lønforhandling på arbejdspladsen.

Det er helt centralt, at du som forhandler har kollegernes opbakning, men også at du kan fornemme, hvor langt opbakningen rækker.

Sørg for, at I alle har realistiske forventninger til resultatet, og husk, at du har frie hænder til at slå sømmet i, når resultatet er der.

Værktøjet giver gode råd til forberedelsen på fire punkter:

 1. Dit mandat
 2. Den indre ro
 3. Troværdighed
 4. Viden

SÅDAN GØR DU

1. Dit mandat
Det er vigtigt, du har sikret dit mandat, før du går til ledelsen. Tal med kollegerne om, hvilke ønsker I har til den kommende lønforhandling. Husk at lytte efter alle stemmer. Jo flere medlemmer du har bag dig, jo stærkere er dit mandat over for ledelsen.

2. Den indre ro
Forbered dig grundigt inden forhandlingerne. Det giver dig overblik, ro og sikkerhed, når du sidder ved forhandlingsbordet. Det er afgørende for din evne til at håndtere de uventede ting, der vil dukke op undervejs.

3. Troværdighed
Din troværdighed er central. Det betyder, at du skal overholde de aftaler, du indgår, men det kan også betyde andre ting:

 • At du har viden om de medlemmer, du forhandler for
 • At du kender medlemmernes aktuelle stillings- og arbejdsbeskrivelser
 • At der er hold i de argumenter, du fremfører, og at du kan dokumentere dem.
 • At du kender konsekvensen af dine egne og modpartens forslag.

4. Viden
Hav styr på de grundlæggende økonomiske argumenter, inden du indleder forhandlingerne. Bed evt. din afdeling om hjælp hertil:

 • Tjek inflationstallene, så du ved, om I bevarer reallønnen
 • Tjek resultater af lokale lønforhandlinger, så du kender niveauet for lokalområdet
 • Tjek lønstatistikken for resultater inden for dit område
 • Undersøg, hvor mange ledige der er inden for jeres område, så du ved, om der er arbejdskraft til rådighed
 • Tjek sygefravær generelt (fx på Dansk Arbejdsgiverforening), så du er forberedt til en diskussion om jeres sygefravær

Følg hele tiden med i produktivitetsudviklingen på din arbejdsplads. Så har du mulighed for at få endnu et argument for lønforhøjelse.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra pjecen "Styr på lønnen – guide til lokale lønforhandlinger". Pjecen er skrevet til tillidsvalgte i Dansk Metal.

JOBVURDERING – ET INTERAKTIVT VÆRKTØJ

Jobvurdering kan anvendes af dig, der vil undersøge om lønnen internt på din arbejdsplads er retfærdig.

Systemer til jobvurdering anvendes i dag af mange større virksomheder. De anvender systemerne til at sammenligne deres lønpolitik med lignende virksomheder og de anvender dem til at finde ud af på hvilket løntrin, forskellige medarbejdergrupper skal placeres. Vi kan også anvende jobvurdering. En jobvurdering giver dig et billede på, hvordan forskellige medarbejdergrupper lønnes ift. hinanden. Du kan få øje på uligheder, der skyldes køn, traditioner på din arbejdsplads, etnisk tilhørsforhold, alder og andet. Det kan derfor være en god forberedelse til lønforhandling at lave en jobvurdering, gerne sammen med kollegerne.

SÅDAN GØR DU

Du klikker ind på hjemmesiden her.

På hjemmesiden har du nu følgende muligheder;

 1. Du kan læse mere om jobvurdering
 2. Du kan se interviews med tillidsrepræsentanter, der har brugt jobvurdering på deres arbejdsplads
 3. Du kan lave en elektronisk jobvurdering

 

Reference
Værktøjet er udarbejdet af 3F på vegne af FIU.

GODE RÅD OG POINTER TIL DIT ARBEJDE I MED-UDVALGET

Dette værktøj har gode råd og pointer til dig, der repræsenterer dine kolleger i MED.

Dit arbejde i MED udvalget handler først og fremmest om at sikre at du og dine kolleger får indflydelse på den måde tingene foregår på jeres arbejdsplads.

Men indflydelse er ikke en selvfølge. Selvom du har formel plads i MED-udvalget og du deltager i møderne, så er du og dine kolleger ikke sikre på at få indflydelse på det der foregår på møderne.

Der er mange veje til indflydelse. Overordnet er det vigtigt at;

 • MED-systemets regler bliver overholdt
 • Du har styr på dit mandat. Dvs. at kollegerne bakker op om det I ønsker gennemført.
 • Du overvejer hvad der skal til for at ledelsen vil være parat til at ændre deres beslutning i retning af dine ønsker
 • Når du som tillidsvalgt gerne vil sikre dit mandat, sikre dig, du har kollegernes opbakning, høre deres meninger m.m., kan det være nyttigt at arrangere og invitere kollegerne vi til til et møde, hvor I kan inspirere hinanden, finde løsninger, træffe valg og tage beslutninger sammen. Det kræver lidt tid og vilje hos alle at opbygge og vedligeholde en god mødekultur, men det er både tidsbesparende og stressreducerende, når møder fungerer godt.
 • Du kan være med til at drøfte og vende mulige løsninger

Nedenfor beskrives en række mere detaljerede råd og pointer ift. forskellige aspekter af MED arbejdet.

GODE RÅD OG POINTER

Få indflydelse på beslutningerne

 • Overvej altid hvad det er, der skal få ledelsen til at ændre beslutning i denne sag

Er der områder hvor I kunne tænke jer at få indflydelse gennem nogle retningslinjer Overvej, hvad der skal til for, at du kan byde ind med faglig kvalificering af de beslutninger, der tages

 • Overvej, hvad du har at tilbyde til gengæld for indflydelse
 • Overvej om du har mulighed for at lægge pres på beslutningstagerne. Ville kolleger, brugere eller offentlighed støtte op om sagen, hvis den blev offentligt debatteret?

Ledelsens motivation for at give medarbejderne indflydelse

 • Er du tæt på og vidende om de faglige overvejelser og praksiserfaringer, som er relevante for beslutninger, der skal træffes. Overvej, hvad der skal til for, at du kan byde ind med faglig kvalificering og hvordan du bedst får formidlet din viden til ledelsen
 • Overvej hvad der skal til for, at du kan tilbyde en lettere implementering. Kan du udvikle dit baglandsarbejde med kollegerne, så det gør det muligt at tilbyde mere på implementeringen

Om ansvarlighed overfor ledelsens mål og beslutninger

 • Overvej om du kan tilbyde ledelsen mere ansvarlighed og hvad du kan få ud af det
 • Overvej hvordan din ansvarlighed virker på dine kolleger i baglandet. Føler de stadig at du er deres repræsentant

Om at udvise initiativ og aktivitet på møderne

 • Det er en god vane at være synlig og aktiv på MED-møderne, og ledelsen ser faktisk gerne at medarbejderrepræsentanterne byder ind.

Om at repræsenterer kollegerne

 • Hav fokus på dit bagland og dine kolleger – det er det vigtigste og mest grundlæggende i dit hverv. Det kan du ikke gøre for meget ud af.
 • Det kan give mere indflydelse, når man har tjek på baglandet

Information op og ned i MED systemet

 • Lad jer ikke spise af med almindelig information. En drøftelse i MED betyder at udvalget træffer beslutninger, der skal indgå i den endelige løsning på sagen. Sørg for at medarbejdersidens informationsveje fungerer, så I kan klæde hinanden på til drøftelserne.
 • Hvis du er placeret i toppen af MED-systemet, så sørg for, at dine kolleger længere nede i systemet kan se, at du bærer deres holdninger videre.

MED og innovation

 • Vær opmærksom på, hvor der er fagligt innovative kolleger, og hvordan du som MED-repræsentant kan støtte deres ideer og deres muligheder for at eksperimentere med nye løsninger

Indflydelse indebærer usikkerhed

 • Der kan godt være usikkerhed, når forskellige mulige beslutninger drøftes. Det er I nødt til at tage med, hvis vi vil have indflydelse på beslutninger. Det er derfor ikke et argument for ikke at drøfte tingene med kollegerne.

Uofficiel viden

 • Vær opmærksom på, om det du får at vide uofficielt, er noget, der burde drøftes officielt. Husk at det er svært at handle på uofficiel viden.

Referater i MED

 • Du har altid ret til at få ført det til referat, som du har sagt
 • Husk at referatet også er det, der viser dine kolleger, at du har repræsenteret dem som aftalt

Når der er brud på MED-aftalen

 • At påtale et brud giver sjældent indflydelse på den konkrete sag. Men det kan være nødvendigt at påpege tilbagevendende problemer med, at beslutningerne ikke drøftes med medarbejderne.
 • Tal med afdelingen, hvis ledelsen i MED-udvalget generelt ikke respekterer spillereglerne. Det vil sige, at de ikke informerer i tide og ikke lader relevante beslutninger komme til drøftelse.

Det repræsentative systems svagheder

 • Husk at der er mulighed for at indkalde berørte repræsentanter på MED-møder

Når ledelsen er problemet

 • Søg hjælp i afdelingen, hvis I udsættes for decideret undertrykkende ledelse

Systemet set af medlemmer uden Tillidshverv

 • Vær opmærksom på at MED kun er et redskab til at få indflydelse – det er ikke et mål i sig selv.

Hvordan lærer man at forstå budgettet?

 • Tænk først og fremmest over, hvad du og kollegerne gerne vil have indflydelse på
 • Find derudfra ud af, hvilke tal du skal kende og forstå for at kunne påvirke beslutningerne på det område
 • Hvis du mangler tal eller beregninger, du mener kan støtte din argumentation, så bed kommunen/regionen om at udarbejde dem.

Samarbejdet med din afdeling
Husk at dit indflydelsesarbejde i MED spiller sammen med afdelingens indflydelsesarbejde. Gør hvad du kan for at få en god dialog med afdelingen om, hvordan I støtter hinanden og får de bedst mulige resultater

Links
MED Håndbogen 2015 findes her

"Medhør uden medbestemmelse" - rapport fra FTF 2012.

Reference
De gode råd er skrevet med inspiration i rapporten ”Indflydelse kommer ikke af sig selv”. Rapporten er skrevet på baggrund af materiale fra MED-projektets aktionslæringsgrupper, aktionsforskningsprojekt, kvalitative interviews med kommunaldirektører og forvaltningschefer samt strategiskemaer om indflydelsesprocesser udfyldt af uddannelsesansvarlige i FOA.

GODE RÅD OM ’JEG’- OG ’DU-SPROG’

Dette værktøj giver gode råd til, hvad du kan gøre for at opretholde en ligeværdig udtryksform, når du mødes af aggressive personer.

Sprog handler ikke kun om kommunikationsteknik. Det kan være svært at være imødekommende og forstående overfor en aggressiv person. Det kræver tålmodighed, overskud og øvelse at reagere ikke-aggressivt på andres trusler eller voldsomme handlinger.

Den måde, vi bruger sproget på, har stor betydning for vores kontakt til andre.

En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret – f.eks. vred, irriteret eller ked af det.

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen, men ved at være mere opmærksomme kan vi blive bedre til at håndtere de konflikter, vi er en del af.

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere parter om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier.

I det følgende finder du:

 • Gode råd om konflikthåndtering
 • Gode råd om kommunikation i konfliktløsning
  1. Hvordan du har det
  2. Hvordan dit kropssprog er
  3. Hvad du siger
 • Spørgsmål til refleksion over egen andel i konflikter

Sådan gør du

Gode råd om konflikthåndtering

 • Opdag konflikten så tidligt som muligt. Meget er vundet ved at tage konflikten, før den udvikler sig
 • Når du opdager, at du er i konflikt, så besind dig og gå i dialog
 • Betragt ikke den anden som besværlig (vær ikke personlig), men betragt situationen som svær (vær saglig).
 • Forsøg først at forstå – dernæst at blive forstået.
 • Brug aktiv lytning og stil nyttige spørgsmål
 • Tro ikke, du ved, hvad den anden mener og tænker. Spørg hellere én ekstra gang.
 • Sæt ord på situationen. Sig højt, hvordan du oplever den – uden at bebrejde den anden.
 • Vær faktuel. Sig kun ting, som også den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan misforstås eller høres som bebrejdelser.
 • Skab en ’vi’-følelse omkring løsningen af sagen: "hvad kan vi gøre...?"
 • Accepter, hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten og bed en anden om hjælp, før konflikten trapper op og bliver for svær at håndtere.
 • Gør konflikter og konflikthåndtering til et naturligt samtaleemne på arbejdspladsen. Snak åbent om, hvad du gør eller synes er svært, når du kommer i konflikt med en anden.

Gode råd om kommunikation i konflikthåndtering

1. Hvordan du er

 • Er du selv sur, vred, ophidset eller irriteret? Så er du ikke klar til at gå i dialog.
 • Synes du, at den anden er besværlig? Prøv i stedet at se situationen som svær.
 • Vær nærværende og lyttende. Undgå at tænke på, hvad du selv vil sige lige om lidt.
 • Vær nysgerrig. Stil masser af nyttige spørgsmål.
 • Koncentrer dig om at forstå, hvad den anden siger.
 • Respekter og accepter den andens oplevelse af situationen – også selv om du har en anden forståelse.
 • Vær engageret. Tag ejerskab og vis, at du gerne vil løse konflikten.

2. Hvordan er dit kropssprog

 • Stå eller sid roligt. Det signalerer ro.
 • Stå eller sid med front mod den anden med åbne hænder og arme. Det signalerer åbenhed.
 • Hav god øjenkontakt med den anden. Det signalerer interesse og vilje.
 • Et lille smil signalerer, at du er positiv.
 • Hold en passende afstand. At være for tæt på den anden kan virke truende. At være for langt væk kan virke uengageret.

3. Hvad du siger

 • Tal med rolig og klar stemme.
 • Tal i korte sætninger og stil korte spørgsmål.
 • Lyt til ende – uden at afbryde.
 • Svar ikke, før du har forstået spørgsmålet eller situationen.
 • Vær positiv og imødekommende i dit ordvalg.
  Sig ikke: ”Hvorfor det?” – hellere: "Sig noget mere...".
  Sig ikke: ”Det tror jeg nu ikke” – hellere: "Jeg vil gerne forstå...".
 • Tal for dig selv – og helst i jeg-sprog. Du-sprog kan nemt virke bebrejdende.
  Sig: ”Jeg er ikke enig i, at..." i stedet for ”Det er forkert, når du siger at..."
 • Fortæl, hvad du har brug for – undgå at bebrejde.
  Sig: ”Jeg har brug for, at vores møde starter til tiden” i stedet for ”Det er irriterende, at du altid kommer for sent til vores møder”.

Øvelse: refleksion om egen andel i en konflikt
En konflikt kan gå i hårknude, fordi man er blind for sin egen andel i konflikten – det er meget lettere at se den andens fejl! Ønsker du at udforske din egen aktie i konfliktsituationer, kan du gå i tænkeboks og overveje følgende:

 • Hvilken rolle har jeg for det meste i de konflikter, jeg bliver involveret i? (angriber, neutral, supporter, den der trækker i trådene, offer eller andet)
 • Er der et særligt mønster i de kontroverser, jeg deltager i?
 • Er der noget ved min kommunikation eller handlemåde, som kan virke provokerende?
 • Er der emner, personer eller situationer, jeg især tænder på?

Du kan eventuelt bede en kollega eller en ven, som du har tillid til, om at fortælle dig, hvordan de oplever, du optræder i konflikter.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra:

 

Links
På www.trapned.dk finder du et større læringsmateriale om at håndtere konflikter. Materialet kan anvendes af både ansatte og ledere – eksempelvis i arbejdsmiljøorganisationen. Materialet indeholder pjece, film med konfliktsituationer, skabelon til udarbejdelse af konfliktpolitik m.m.

GODE RÅD, NÅR DU MODTAGER FEEDBACK

Dette værktøj giver gode råd til, hvordan du modtager feedback fra andre.

Feedback betyder tilbagemelding – eller reaktion på andre. I dagligdagen påvirker vi hinanden, og vi reagerer på hinanden. Vores ansigtsudtryk, holdning, bevægelser, tonefald og ordvalg fortæller andre, hvordan de virker på os. Uanset om vi vil det eller ej. Og uanset om det er hensigtsmæssigt i den givne situation eller ej.

Når en anden person fortæller, hvordan hun oplevede din adfærd, har du en unik chance for at blive klogere på dig selv. Feedback giver dig mulighed for at lære noget om dig selv og den måde, din adfærd virker på andre. Du kan vælge at ændre en adfærd, som virker uhensigtsmæssig på andre. Eller du kan vælge at lade være. Valget er helt og holdent feedback-modtagerens.

Husk også, at feedback fra en anden er et udtryk for netop den persons oplevelse af virkeligheden. Andre kan give udtryk for helt andre oplevelser af den samme adfærd i den samme situation.

I det følgende finder du 9 gode råd, du kan bruge, når du modtager feedback.

Sådan gør du

9 gode råd, når du modtager feedback

 1. Lyt omhyggeligt og åbent til feedbacken, som den bliver fremstillet. Tolk ikke, koncentrer dig om at lytte
 2. Koncentrer dig om at lytte, lad være med at gøre dig klar til at forsvare dig. Husk ’man kan ikke lytte med munden fuld af egne ord’
 3. Vis, at du forstår – eller ikke forstår – hvad den anden mener
 4. Hvis feedbacken er for generel, så bed om konkrete eksempler
 5. Stil gerne eventuelt afklarende spørgsmål – ikke debatterende spørgsmål
 6. Gør det klart, at du har forstået budskabet. Gentag eventuelt, hvad den anden har sagt
 7. Accepter muligheden for, at der kan være noget rigtigt i det, den anden siger
 8. Hvis du er overrasket, så sig, at du må tænke over det sagte
 9. Det er ok at sortere i den afgivne feedback. Det er ikke al feedback, du behøver at tage til dig. Det er ok at fravælge, hvis du ikke mener at kunne drage en lære af feedbacken, eller hvis du er uenig med afsenderen.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra HK Danmarks pjece ”Feedback”. Pjecen er udviklet til tillidsvalgte.

GODE RÅD, NÅR DU GIVER FEEDBACK

Dette værktøj giver gode råd til, hvordan du giver andre en konstruktiv og udviklende feedback.

Feedback betyder tilbagemelding – eller reaktion på andre. I dagligdagen påvirker vi hinanden, og vi reagerer på hinanden. Vores ansigtsudtryk, holdning, bevægelser, tonefald og ordvalg fortæller andre, hvordan de virker på os. Uanset om vi vil det eller ej. Og uanset om det er hensigtsmæssigt i den givne situation eller ej.

Når du fortæller en anden person, hvordan du oplever hendes adfærd, giver du personlig feedback. Feedback giver modtageren mulig for at lære noget om sig selv og den måde, hendes adfærd virker på andre. Hun kan vælge at ændre en adfærd, som virker uhensigtsmæssig på andre. Eller hun kan vælge at lade være. Valget er helt og holdent feedback-modtagerens.

Mange har svært ved at give feedback i dagligdagen. Måske fordi vi er:

 • bange for at såre
 • bange for den andens reaktion
 • bange for at blive misforstået
 • usikker på, hvordan tingene skal siges

I det følgende finder du 12 gode råd, du kan bruge til at give god feedback til andre.

Sådan gør du

12 gode råd, når du giver feedback

 1. Giv overvejende positiv feedback. Hav specielt øje for det, som gik godt
 2. Giv feedbacken på et tidspunkt, hvor modtageren er parat til at modtage den eller beder om den
 3. Vær specifik – ikke generel. Beskriv adfærd, ikke karaktertræk
 4. Vær beskrivende snarere end vurderende
 5. Undgå generaliserende ord som ’altid’ eller ’aldrig’
 6. Giv negativ feedback i form af alternative forslag
 7. Gør feedbacken personlig og tal for dig selv - helst i jeg-sprog. Du-sprog kan nemt virke bebrejdende. Sig: "Jeg er ikke enig i, at..." I stedet for "Det er forkert, når du siger at..."
 8. Undgå at være moralsk eller fordømmende i dine udtalelser. Undgå udtryk som ’man’ og ’nogen’
 9. Pas på sarkasme og ironi
 10. Henvis til konkrete eksempler, når det er muligt
 11. Lyt til modtagerens reaktion. Kontrollér, om dit budskab er forstået. Og husk, at det ikke nødvendigvis betyder, at budskabet er accepteret
 12. Giv modtageren lov til at afvise din feedback – helt eller delvist

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra HK Danmarks pjece ”Feedback”. Pjecen er udviklet til tillidsvalgte.

CAFÉMØDER – ET FORUM FOR DIALOG OG UDVIKLING

Metoden kan bruges af dig, der har brug for at strukturere dialog og idéudvikling mellem mange mennesker. Her er også inspiration at hente for dig, der ønsker at variere hverdagens møder.

Cafémøder er en metode til at strukturere dialoger. Et cafémøde giver gode muligheder for at udveksle ideer og skabe dialog mellem deltagerne.

Caféens arbejdsform er dialog/udveksling. Derfor er det vigtigt, at deltagerne er engageret i det, der skal snakkes om, og er parate til både at lytte og fortælle.

Det betyder blandt andet, at:

 • Spørgsmål skal være ”brændende”: vedkommende, konkrete, åbne og bør indeholde personlige implikationer
 • Det er vigtigt at lytte. Lyt med indføling og medleven

Dialogen foregår ved mindre borde, og deltagerne cirkulerer rundt ved bordene og kommer med nye ideer eller udvikler videre på de eksisterende ideer.

Cafémøder er nøje planlagt i forvejen og styres undervejs af en cafevært. Metoden lægger stor vægt på, at der skabes en god stemning og energi i rummet – gerne med lidt forplejning undervejs.

I det følgende kan du hente ideer til:

 • Sådan kan du organisere et café-møde
 • Sådan forløber et café-møde
 • Sådan kan du dokumentere et cafémøde

Sådan gør du

Sådan kan du organisere et café-møde:

 • Deltagerne skal sidde gruppevis (3-6 personer) omkring mindre borde og snakker – helst i samme rum
 • Det er en god ide med papirduge på bordene – til at tegne og skrive på. Alternativt kan du lægge A3 papirer og tuscher.
 • Indret gerne med levende lys, en blomst, snacks, plads til kaffekopper – hygge
 • Et bordskilt kan angive bordets navn eller kan indeholde et spørgsmål – dermed sættes en ramme, en stemning anslås, eller en opgave angives
 • Der kan udnævnes eller vælges en permanent eller midlertidig cafévært ved hvert bord, som tildeles særlige opgaver

Et cafémøde kan vare mellem 1-4 timer, alt afhængig af, hvor mange deltagere der er, og hvor mange spørgsmål, der er på dagsordenen.

Sådan forløber et café-møde:

 • Cafeværten sætter rammerne:
  • Byder velkommen
  • Angiver, hvad folk ved cafebordene skal gøre - og hvornår
  • Giver instruktioner om, hvad de enkelte momenter og opgaver består i
  • Formulerer sig kort og forståeligt, giver enkelte punktvise instruktioner
 • Deltagerne sætter sig i grupper (3-6 personer) ved et bord
 • Grupperne vælger en bordformand, hvis opgave det er at samle ideerne, deltagerne kommer med.
 • Alle ideer skrives på papirdugen eller på A3-papir.
 • Når cafe-værten giver tegn, skifter deltagerne bord – bordformanden bliver dog siddende.
 • Når deltagerne har sat sig ved de nye borde, præsenterer bordformanden kort de nye gæster for de idéer, der er samlet ved bordet.
 • De nye deltagere bygger videre på bordets idéer.
 • Når cafe-værten giver tegn, skifter deltagerne igen bord – og igen bliver bordformanden siddende
 • Sådan fortsætter processen, indtil deltagerne har været rundt ved mindst tre borde – gerne alle.
 • Cafeværten beder deltagerne gå tilbage til startbordet
 • Gruppen strukturerer bordets ideer, og de fremlægges i plenum. Hæng eventuelt borddugene op på væggen og lad deltagerne studere dem.
 • Cafe-værten afslutter mødet, fortæller hvad resultaterne fra mødet skal bruges til og takker deltagerne for indsatsen
 • Byder velkommen
 • Angiver, hvad folk ved cafebordene skal gøre - og hvornår
 • Giver instruktioner om, hvad de enkelte momenter og opgaver består i
 • Formulerer sig kort og forståeligt, giver enkelte punktvise instruktioner

Sådan kan du dokumentere et cafemøde:

For at fastholde, hvad der skete på cafémødet, er det en god ide at dokumentere det på en eller anden måde, her er et par forslag:

 • En foto-dokumentation fra mødet
 • En "avis" i umiddelbar forlængelse af cafémødet
 • Et referat til ophængning blandt kollegerne eller offentliggørelse på intranet
 • Et orienteringsmøde – også for dem, der ikke deltog i cafemødet
 • Handlingsplaner, som er udsprunget af cafémødet
 • En mappe til alle deltagere med alle materialer og konklusioner
 • Find selv på flere forslag...

Reference
Værktøjet er skrevet på baggrund af personlig erfaring med metoden og søgning på nettet.

MEDLEMSHVERVNING – ET INTERAKTIVT DILEMMASPIL

Dilemmaspillet om medlemshvervning er en anderledes introduktion til, hvordan du kan tale med dine kolleger om medlemskab af fagforeningen.

I dilemmaspillet får du mulighed til at afprøve forskellige handlemuligheder i forsøget på dels at fastholde en kollega, som truer med at melde sig ud af fagforeningen. Dels at introducere to nye kolleger til fagforeningen. Spillet guider dig gennem en række steps og du får gode råd og tips undervejs. Steppene er:

 • Præsentation af en situation
 • Præsentation af forskellige handlemuligheder
 • Valg af handlemulighed
 • Ny situation
 • Vurdering af dine valg

Sådan gør du

Du finder spillet ved at klikke her.

Du bliver ledt direkte hen til dilemmaspillet om medlemshverning.

Spillet vil beskrive en situation, hvor en medarbejder følger sig mobbet og det er nu op til dig at vælge, hvordan TR skal gribe det an. Undervejs har du mulighed for at høre, hvad forskellige ”eksperter” mener om de situationer, du kommer ud i.

Reference
Værktøjet er udarbejdet af FIU fællesskabet.

KØNSTJEK AF ARBEJDSPLADSPROBLEMERNE

Kønstjek af arbejdspladsproblemerne er et godt redskab for dig, der vil undersøge, om I er gode til at tage alle arbejdspladsproblemer alvorligt og handle på dem, uanset om de kommer fra mandlige eller kvindelige kollegaer.

Der er undersøgelser, som viser, at det er lettere at handle på problemer, der rejses af mænd, end på problemer, der rejses af kvinder.  Det kan betyde, at en række problemer, som kunne blive til ”gode” sager på din arbejdsplads, måske ikke behandles tilstrækkelig alvorligt. Det betyder også, at der er kollegaer, som oplever, at deres problemer ikke bliver taget alvorligt. Du kan få overblik over, om der er et mønster i de sager, I vælger at tage op på din arbejdsplads. Notér alle de problemer, I tager op og notér samtidig, hvem der rejste dem, og hvem der deltog i drøftelserne. På den måde kan du finde ud af om, der er grupper af kollegaer, der bliver hørt mindre end andre.

Øvelsen her behøver ikke kun at dreje sig om kvinder. Det kan også være afdelinger, teams, unge/ældre eller kollegaer med en anden etnisk baggrund.

Sådan gør du

Du skal lave to skemaer. I det første skema skal du opliste de sager, I har arbejdet med på din arbejdsplads det seneste år og som I er lykkedes med at gøre noget ved. Ud for hver sag skal du angive, om problemet først blev rejst af en kvindelig eller en mandlig kollega. Derefter skal du notere, hvor mange af dine kollegaer, der har deltaget i drøftelser af problemet. Du kan også notere andre oplysninger, du mener kan være relevante for din arbejdsplads. Det kan være, hvilken afdeling kollegaerne kommer fra eller hvilket skiftehold, de er på.

Eksempel

Vundne sager det sidste år
Sag Hvem nævnte først sagen Hvor mange deltog i drøftelserne
skiftehold alder

Download skemaet som word dokument her.

I det andet skema skal du opliste de problemer eller udfordringer, der er blevet nævnt af en eller flere kollegaer, men som ikke blev til en sag, eller det blot ikke er lykkedes at gøre noget ved endnu. Dette skema skal være magen til det første.

Når du har udfyldt begge skemaer, har du bedre mulighed for at foretage en reel vurdering af;

 • om der er nogen grupper på arbejdspladsen, som får mere opmærksomhed end andre
 • om der er grupper, der i højere grad end andre oplever, at deres problemer/udfordringer ikke bliver til sager eller bliver til sager, I ikke kommer i mål med.
 • om der er et særkende ved de ovennævnte grupper, f.eks at den ene gruppe består af kvinder og den anden af mænd, eller den ene gruppe er natarbejdere?

Hvis du vurderer, at der er en skævhed på din arbejdsplads, så har du nu god mulighed for at gøre noget ved det.

 

Reference
Øvelsen er beskrevet med inspiration fra pjecen ”Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemsskab". Udgivet af FIU-Ligestilling til tillidsvalgte.

KORTLÆG DIN ARBEJDSPLADS – FÅ OVERBLIK OVER MEDLEMSSITUATIONEN

Kortlægning af din arbejdsplads er et godt sted at starte for dig, som gerne vil i gang med at organisere kollegaerne og skabe opbakning til det faglige arbejde.

Du skal bruge et skema. Du kan lave dit eget eller også kan du bruge det, der er vedlagt her.

Skemaet indeholder oplysninger om de forskellige afdelinger eller arbejdshold, din arbejdsplads er opdelt i. Derudover er der plads til at registrere navne på alle medarbejdere og at give dem en farvekode. Koden dækker over, hvorvidt den enkelte kollega er medlem af den rette fagforening og hvordan kollegaen forholder sig til det faglige arbejde. Når skemaet er udfyldt, er det vigtigt at holde det ajour løbende. På den måde har du hele tiden overblik over situationen på din arbejdsplads. Du kan også bruge skemaet som platform for at opstarte fagligt arbejde blandt dine kollegaer. Til det skal du finde frem til to typer af kollegaer;

 • Meningsdannerne
 • De gode fagligt aktive

Meningsdannerne er de personer på din arbejdsplads, de andre lytter til. Det er dem der siger deres mening højt, eller dem der tager teten, når der skal arrangeres noget socialt. De er ikke nødvendigvis med i din fagforening, men de er vigtige at få med på vognen.

De gode fagligt aktive

Det er de kollegaer, du føler, du kan stole på. De er medlem af din fagforening og du kan regne med at de vil hjælpe dig.

Øvelsen er delt op i fire trin

 1. Hvem er I?
 2. Hvem er medlem af den rigtige fagforening?
 3. Hvem er meningsdannere?
 4. Hvem er de gode aktive?

Sådan gør du

Trin 1/ Hvem er I?
Find ud af hvordan din arbejdsplads er opbygget. Er I delt i afdelinger, i skiftehold eller noget andet. Skriv alle kollegaernes navne op i de grupper, de tilhører. Hvis ikke du selv har overblik over alle navnene, kan du evt. få hjælp på lønkontoret eller hos en kollega i de forskellige grupper.

Trin 2/ Hvem er medlem af den rigtige fagforening?
Når du har overblik over alle dine kollegaer, skal du finde ud af, hvor de er organiseret henne. Du noterer det på skemaet med en farve ud for hvert navn. Du kan finde ud af, hvor og om de er medlem ved at spørge dem. Du kan også bede din fagforening om at tjekke din navneliste - de kan se, hvem der er medlem hos jer. Husk at bruge den samme farve til at markere alle de kollegaer, som er medlem af din fagforening.

Trin 3/ Hvem er meningsdannere?
Du skal overveje, hvem meningsdannerne er på din arbejdsplads - gerne fordelt på de afdelinger eller hold, som I er fordelt i. Det gør du ved at stille dig selv eller en kollega fra de respektive afdelinger disse spørgsmål;

 • Hvem udtaler sig om det der foregår på arbejdspladsen?
 • Hvem er positiv eller negativ omkring det der foregår på arbejdspladsen?
 • Hvem er det, der står for at arrangere de sociale ting i afdelingen/ på holdet?
 • Hvem er det, der hjælper kollegaerne med at løse problemer?
 • Hvem bliver anbefalet af kollegaerne?
 • Hvem er det, kollegaerne ser op til?

Når du har overblik over, hvem af dine kollegaer, der er meningsdannere på din arbejdsplads, markerer du det med en bestemt farvekode.

Trin 4/ Hvem er de gode aktive
Du skal overveje, hvem blandt dine kollegaer, du mener, kan og vil hjælpe dig med at lave fagligt arbejde på din arbejdsplads.  Det er godt, hvis du kan finde en eller to fra hver af de afdelinger/hold, I har på arbejdspladsen.

Det er godt, hvis de er meningsdannere, men det er ikke nødvendigt. Det er målet på sigt, at du får god kontakt til meningsdannerne i de forskellige afdelinger, og at det er dem, du samarbejder med.

Skema til kortlægning

Afdeling/Hold: Afdeling/ Hold: Afdeling/Hold:
Farvekode Medarbejder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktioner Farvekode Medarbejdere: Aktioner: Farvekode Medarbejdere: Aktioner:

 

Farvekoder:

 • Meningsdanner:Rød
 • Medlem: Blå
 • Nyt medlem: Grøn
 • Ikke-medlem: Blank
 • Konkurrerende fagforening: Gul
 • Deltaget i aktion: +
 • Anti fagforening: A

Download skemaet som word dokument her.

 

Reference
Øvelsen er hentet i ”Organiseringshåndbogen”, som er lavet til tillidsvalgte i 3F. Bogen er skrevet af Marta Helleskov, Camilla Herdahl og Jimmi Rasmussen.

FIND SAGEN - SKAB OPBAKNING TIL DET FAGLIGE ARBEJDE

Den her metode er rigtig god til dig, der gerne vil styrke sammenholdet på din arbejdsplads og samtidig få kollegaerne til at tage del i det faglige arbejde.

At finde sagen handler om at finde frem til, hvad det er for problemer eller udfordringer på din arbejdsplads, som dine kollegaer synes er vigtige. Det er de sager, du kan samle kollegaerne om.

Du skal ikke blot finde frem til, hvad dine kollegaer synes er vigtigt at ændre på jeres arbejdsplads, du skal også inddrage dem i at finde frem til, hvordan I skal gribe det an, og hvad jeres mål skal være.

Når I har gjort det, skal du lade dem deltage i udførslen af den plan I har lagt sammen.

Den eller de sager I vælger, behøver ikke at ændre verden. Det er vigtigt at vælge en sag, du tror, I kan gøre noget ved.  Det er lettere at skabe fællesskab omkring en succes end omkring et nederlag.

Værktøjet er delt i seks trin:

 1. Planlægning
 2. Find ud af, hvad problemet er
 3. Find ud af hvor mange, der oplever problemet
 4. Vælg det rigtige problem
 5. Løsning af sagen
 6. Nu er I i gang

Sådan gør du

Trin 1 Planlægning
Skab overblik over din arbejdsplads. Du kan bruge det skema, der er beskrevet i øvelsen 'Kortlæg din arbejdsplads' eller et du allerede har. Kig på skemaet og overvej, hvem af dine kolleger, der er meningsdannerne på jeres arbejdsplads. Dvs. dem de andre lytter til.

Trin 2 Find ud af, hvad problemet er
Snak med alle meningsdannerne og spørg til, hvad de synes problemet eller udfordringen er på jeres arbejdsplads lige nu. Du kan f.eks. spørge sådan her;

 • Hvis du kunne ændre en enkelt ting her på vores arbejdsplads, hvad skulle det så være?
 • Hvad er det bedste ved at arbejde her?
 • Er der ændret noget på det seneste, der har betydning for dig og dit arbejde her?

Husk at skrive ned. Alle de problemer eller udfordringer, dine kollegaer nævner, er vigtige.

Trin 3 Find ud af hvor mange, der oplever problemet
Når du har talt med meningsdannerne, har du et overblik over, hvilke problemer, der er i spil på din arbejdsplads. Nu skal du efterprøve, om andre også oplever problemet/udfordringen. Spørg et par kollegaer i hver afdeling, om de kender til de problemer/udfordringer, du har indkredset i samtalerne med meningsdannerne. Du kan f.eks spørge sådan her;

 • Hvad mener du om (problemet/udfordringen)?
 • Er du bekymret for at (problemet/udfordringen)?
 • Hvad sker der med (problemet udfordringen)?
 • Hvordan påvirker (problemet/udfordringen) dig og folk i din afdeling?

Trin 4 Vælg det rigtige problem
Nu har du et overblik over, hvilke problemer eller udfordringer, der påvirker flest på din arbejdsplads. Du skal nu udvælge det problem, der skal være 'sagen' på din arbejdsplads.  Blandt de problemer du har samlet sammen fra snakkene med dine kollegaer skal du vælge et, der kan leve op til 3 tommelfingerregler;

 • Mange af dine kollegaer skal pege på problemet
 • Det skal være et problem, der virkelig går dine kollegaer på
 • Det skal helst være et problem I oplever dagligt

Trin 5 Løsning af sagen
Nu skal du bruge sagen til at samle meningsdannerne til et møde. På mødet skal I planlægge, hvordan I vil gribe arbejdet med at løse sagen an.

Trin 6 Nu er I i gang!!!

 

Reference
Øvelsen er inspireret af ”Organiseringshåndbogen”, som er lavet til tillidsvalgte i 3F. Bogen er skrevet af Marta Helleskov, Camilla Herdahl og Jimmi Rasmussen.

14 GODE RÅD TIL KØNSBEVIDST KOMMUNIKATION OM FAGFORENINGSMEDLEMSSKAB

Du kan bruge de 14 råd som en påmindelse om, at dine kollegaer alle er forskellige, og at det kan betale sig at være opmærksom på, hvad disse forskelle kan betyde for dem i deres arbejdsliv.

De 14 gode råd og fif er:

 1. Skab fællesskaber, hvor begge køn føler sig velkomne og hørt
 2. Kortlæg arbejdspladsen – hav fokus på køn og minoritetsbaggrund
 3. Overvej: Er det, vi snakker om, inkluderende for alles interesser?
 4. Overvej: Er der forskel på, hvilke arbejdspladsproblemer, der bliver taget alvorligt?
 5. Spørg åbent dine (kvindelige) kollegaer, om de vil være medlem af fagforeningen
 6. Vær opmærksom på kvinderne, når du på møder afklarer kollegaernes ønsker til arbejdspladsens udvikling
 7. Vær opmærksom på, om kvinderne på din arbejdsplads har andre (faglige) interesser end mændene. Har minoritet og majoritet samme interesse.
 8. Hav fokus på ligeløn og pension
 9. Hav fokus på sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.
 10. Kommuniker budskabet om, at det kan betale sig at være med i en fagforening
 11. Husk at målrette din kommunikation til både mænd, kvinder og minoriteter
 12. Bekæmp forskelsbehandling og barrierer for ligestilling
 13. Ikke alle kvinder er ens , mød eventuelt kommende medlemmer som uafhængige personer.
 14. Argumenter for, hvad grunden er til, at medarbejderne skal være medlem af en rigtig fagforening.

 

Reference
Listen med de gode råd er skrevet med inspiration fra pjecen ”Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemsskab". Udgivet af FIU-Ligestilling.

I DIALOG MED KOLLEGERNE - TJEKLISTE TIL MEDLEMSORGANISERING

Hvis du synes, det er svært at finde gode anledninger til at fortælle om fagforeningen og tage dialogen om medlemskabet, kan du her få inspiration til, hvordan du kan gribe arbejdet an.

Tjekliste til medlemsorganisering giver dig overblik over, hvornår det er naturligt at tage dialogen om fagforeningen og medlemskab. Det er en god idé at tænke din indsats igennem og lægge en slagplan. Tjeklisten er delt op i følgende temaer:

 • Dig og din synlighed
 • Aftaler og forberedelse
 • Situationer, hvor det er naturligt at informere om fagforeningen eller inddrage dialogen om medlemskab
 • Husk alle målgrupper

Sådan gør du

1. Dig og din synlighed

 • Læg en slagplan
 • Tilbyd aktivt at svare på spørgsmål eller skaffe svar
 • Hæng et opslag op med, hvad du kan hjælpe med
 • Hæng et opslag op engang imellem, hvor der står: Mød din tillidsrepræsentant – husk at angive tid og sted.
 • Reklamer for din fagforening – f.eks. ved hjælp af plakater eller opslag.
 • Tilbyd at komme rundt, hvis du repræsenterer flere afdelinger eller arbejdspladser
 • Gør dig synlig, byd dig til

2. Aftaler og forberedelse

 • Lav en aftale om, at du deltager i introduktion af nyansatte
 • Lav en aftale om, at du deltager i ansættelsesudvalg og ansættelsessamtaler, hvis det er muligt
 • Skaf dig en personaleliste
 • Få informationer om nyansættelser - for alle de afdelinger eller arbejdspladser, du repræsenterer
 • Find ud af, hvem der er medlem og hvem, der ikke er – brug din lokale fagforening

3. Situationer, hvor det er naturligt at informere om fagforeningen eller inddrage dialogen om medlemskab

 • Ansættelsessamtaler
 • Introduktion af nyansatte
 • Lønindplacering
 • Tjek af ansættelsesbeviser
 • Løntjek

4. Husk alle målgrupper

 • Nye kolleger
 • Kolleger, der allerede er medlemmer
 • Senior- kolleger
 • Elever
 • Unge
 • Ansatte i løntilskud
 • Ansatte i fleksjob
 • Timelønnede

 

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra Tillidszonen, FOAs hjemmeside for tillidsrepræsentanter.

Har du en kollega, der ikke forstår dansk?

FIU ligestilling har lavet en lille pjece, hvori det forklares, hvordan det danske arbejdsmarked er indrettet og hvilken rolle fagforeningen og de tillidsvalgte har

Pjecerne er produceret af FIU ligestilling i 2017

GODE RÅD OM ’JEG’- OG ’DU-SPROG’

Dette værktøj giver gode råd til, hvad du kan gøre for at opretholde en ligeværdig udtryksform, når du mødes af aggressive personer.

Sprog handler ikke kun om kommunikationsteknik. Det kan være svært at være imødekommende og forstående overfor en aggressiv person. Det kræver tålmodighed, overskud og øvelse at reagere ikke-aggressivt på andres trusler eller voldsomme handlinger.

Den måde, vi bruger sproget på, har stor betydning for vores kontakt til andre.

En konflikt er en uenighed, hvor en eller flere af personerne bliver følelsesmæssigt involveret – f.eks. vred, irriteret eller ked af det.

Konflikter er en uundgåelig del af hverdagen, men ved at være mere opmærksomme kan vi blive bedre til at håndtere de konflikter, vi er en del af.

På en arbejdsplads kan der opstå konflikter mellem to eller flere parter om faglige uenigheder, mangel på ressourcer eller forskellige værdier.

I det følgende finder du:

 • Gode råd om konflikthåndtering
 • Gode råd om kommunikation i konfliktløsning
  1. Hvordan du har det
  2. Hvordan dit kropssprog er
  3. Hvad du siger
 • Spørgsmål til refleksion over egen andel i konflikter

Sådan gør du

Gode råd om konflikthåndtering

 • Opdag konflikten så tidligt som muligt. Meget er vundet ved at tage konflikten, før den udvikler sig
 • Når du opdager, at du er i konflikt, så besind dig og gå i dialog
 • Betragt ikke den anden som besværlig (vær ikke personlig), men betragt situationen som svær (vær saglig).
 • Forsøg først at forstå – dernæst at blive forstået.
 • Brug aktiv lytning og stil nyttige spørgsmål
 • Tro ikke, du ved, hvad den anden mener og tænker. Spørg hellere én ekstra gang.
 • Sæt ord på situationen. Sig højt, hvordan du oplever den – uden at bebrejde den anden.
 • Vær faktuel. Sig kun ting, som også den anden kan acceptere som fakta. Alt andet kan misforstås eller høres som bebrejdelser.
 • Skab en ’vi’-følelse omkring løsningen af sagen: "hvad kan vi gøre...?"
 • Accepter, hvis du ikke har overskud til at håndtere konflikten og bed en anden om hjælp, før konflikten trapper op og bliver for svær at håndtere.
 • Gør konflikter og konflikthåndtering til et naturligt samtaleemne på arbejdspladsen. Snak åbent om, hvad du gør eller synes er svært, når du kommer i konflikt med en anden.

Gode råd om kommunikation i konflikthåndtering

1. Hvordan du er

 • Er du selv sur, vred, ophidset eller irriteret? Så er du ikke klar til at gå i dialog.
 • Synes du, at den anden er besværlig? Prøv i stedet at se situationen som svær.
 • Vær nærværende og lyttende. Undgå at tænke på, hvad du selv vil sige lige om lidt.
 • Vær nysgerrig. Stil masser af nyttige spørgsmål.
 • Koncentrer dig om at forstå, hvad den anden siger.
 • Respekter og accepter den andens oplevelse af situationen – også selv om du har en anden forståelse.
 • Vær engageret. Tag ejerskab og vis, at du gerne vil løse konflikten.

2. Hvordan er dit kropssprog

 • Stå eller sid roligt. Det signalerer ro.
 • Stå eller sid med front mod den anden med åbne hænder og arme. Det signalerer åbenhed.
 • Hav god øjenkontakt med den anden. Det signalerer interesse og vilje.
 • Et lille smil signalerer, at du er positiv.
 • Hold en passende afstand. At være for tæt på den anden kan virke truende. At være for langt væk kan virke uengageret.

3. Hvad du siger

 • Tal med rolig og klar stemme.
 • Tal i korte sætninger og stil korte spørgsmål.
 • Lyt til ende – uden at afbryde.
 • Svar ikke, før du har forstået spørgsmålet eller situationen.
 • Vær positiv og imødekommende i dit ordvalg.
  Sig ikke: ”Hvorfor det?” – hellere: "Sig noget mere...".
  Sig ikke: ”Det tror jeg nu ikke” – hellere: "Jeg vil gerne forstå...".
 • Tal for dig selv – og helst i jeg-sprog. Du-sprog kan nemt virke bebrejdende.
  Sig: ”Jeg er ikke enig i, at..." i stedet for ”Det er forkert, når du siger at..."
 • Fortæl, hvad du har brug for – undgå at bebrejde.
  Sig: ”Jeg har brug for, at vores møde starter til tiden” i stedet for ”Det er irriterende, at du altid kommer for sent til vores møder”.

Øvelse: refleksion om egen andel i en konflikt
En konflikt kan gå i hårknude, fordi man er blind for sin egen andel i konflikten – det er meget lettere at se den andens fejl! Ønsker du at udforske din egen aktie i konfliktsituationer, kan du gå i tænkeboks og overveje følgende:

 • Hvilken rolle har jeg for det meste i de konflikter, jeg bliver involveret i? (angriber, neutral, supporter, den der trækker i trådene, offer eller andet)
 • Er der et særligt mønster i de kontroverser, jeg deltager i?
 • Er der noget ved min kommunikation eller handlemåde, som kan virke provokerende?
 • Er der emner, personer eller situationer, jeg især tænder på?

Du kan eventuelt bede en kollega eller en ven, som du har tillid til, om at fortælle dig, hvordan de oplever, du optræder i konflikter.

 

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra:

 

Links
På www.trapned.dk finder du et større læringsmateriale om at håndtere konflikter. Materialet kan anvendes af både ansatte og ledere – eksempelvis i arbejdsmiljøorganisationen. Materialet indeholder pjece, film med konfliktsituationer, skabelon til udarbejdelse af konfliktpolitik m.m.

VALG AF TILLIDSVALGTE – KØREPLAN OG TJEKLISTE

Dette værktøj er målrettet dig, der skal arrangere et valg af tillidsvalgte. Her er også gode ideer at hente for dig, der ønsker at stille op som tillidsvalgt.

Står du overfor at skulle genvælges på din arbejdsplads, eller synes du, det er tid til at give stafetten videre til en ny, er der regler og procedurer, som skal følges. Og der gælder forskellige regler ved forskellige tillidsposter.

Her finder du en praktisk køreplan – til inspiration og tjekliste.

Vi har delt køreplanen op i tre trin:

 1. Før valget
 2. Selve valget
 3. Efter valget

Sådan gør du

1. Før valget:

 • Kontakt din lokalafdeling – Hvis de har en valgprocedure så følg den.

Ellers:

 • I orienterer jeres leder om, at I gerne vil vælge fx en tillidsrepræsentant og bed om lov til at måtte afholde valget i arbejdstiden.
 • De medarbejdere, tillidsrepræsentanten skal repræsentere, indkaldes til et valgmøde, hvor lederne ikke er med.
 • Indkaldelsen til mødet kan foregå ved at sætte en seddel op mindst 14 dage før valget skal afholdes – og husk at tage hensyn til dem, der arbejder deltid eller har udgående opgaver.
 • Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan dette skrives på indkaldelsen.

2. Selve valget

 • Den, der har indkaldt til valget, byder velkommen og fortæller om baggrunden for at ville vælge en tillidsrepræsentant.
 • Dagsordenen skrives op eller deles ud, hvis den er skrevet på forhånd. På mødet er det kun nødvendigt at have valg af tillidsrepræsentant (og suppleant) som dagsordenspunkt.
 • Navnene på kandidaterne til tillidsrepræsentant-posten læses op. Hvis der er flere, der gerne vil stille op, skal de sige det her.
 • Der foretages en afstemning. Hvis bare én af deltagerne ønsker, at afstemningen skal være anonym, skal dette ønske efterkommes.
 • Stemmerne tælles op resultatet annonceres.
 • Hvis flere tillidsvalgte har fået samme antal stemmer, foretages lodtrækning – medmindre nogen forlanger omvalg.

3. Efter valget

 • Giv fagforeningen besked om, hvem der er blevet valgt – her udfyldes et valgskema, som sendes til fagforeningen. Valgskemaet kan fås ved at kontakte din fagforening.
 • Skriv evt. bag på skemaet, hvem og hvor mange, der har deltaget i valgmødet.
 • Valget godkendes først, når fagforeningen har modtaget valgskemaet og videresendt en orientering til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver har 15 dage eller op til 3 uger til at gøre indsigelse. Gør arbejdsgiveren ikke en indsigelse, er valget godkendt.
 • Er du valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal den overenskomstbærende fagforening ikke godkende valget, men din arbejdsgiver skal orienteres om valget. Men det kan være en  fordel, at du fortæller din fagforening, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant på din arbejdsplads.

Fagforeningen kontakter dig eller kontakt selv din fagforening, om hvilken informationspakke og uddannelse, de kan tilbyde dig som genvalgt eller nyvalgt tillidsvalgt.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra Tillidszonen.dk, som er FOAs portal for tillidsvalgte.

NÅR DU SKRIVER NYHEDSBREVE

Værktøjet giver gode råd til, hvad du skal overveje, når du skriver nyhedsbreve til dine kolleger. Det indeholder også en skabelon, du kan bruge til at skrive i.

Nyhedsbreve kan være en god form, hvis du har information, som er vigtig for dine kolleger. Det er ikke nødvendigvis en god form, hvis du gerne vil skabe debat og dialog.

Du kan vælge at printe dine nyhedsbreve og dele dem rundt, sætte dem op på opslagstavler og lign. Du kan også vælge at sende dem på mail. Det sidste er billigere og også lettere, hvis du gerne vil indsætte billeder. Du kan også finde mange elektroniske skabeloner gratis på internettet. Hvis du vil benytte mails, skal du først indsamle alle emailadresser og sikre dig, at dine kolleger bruger systemet regelmæssigt.

Sådan gør du

7 gode råd når du skriver nyhedsbreve.

Nr. 1
Dine kolleger får mange informationer hver dag. De får reklamer, mails, smsér og meget andet. Hvis de skal læse det, du slår op eller sender dem, skal du sørge for, at det er let at gå til og at det er vigtigt for dem. Nedenfor er der 5 tommelfingerregler:

Nr. 2
Tænk på læseren. Du skal overveje, hvorfor det, du skriver, er interessant for dine kolleger. Du har noget på hjerte og det er det, du skal skrive om. Men du skal vinkle det sådan, at det, du tror, der interesserer dem mest, kommer først. Skriver du f.eks. om et godt arrangement I har haft i jeres klub eller fagforening, så sørg for at skrive om, hvornår der sker noget lignende igen.

Nr. 3
Skriv kort og klart. Du kender mange fagudtryk, brug kun dem, dine kolleger også kender. Mange kolleger læser ikke meget i hverdagen, så begræns dig til det vigtigste. Hvis du har brug for at lave en længere beskrivelse, kan du evt. vedlægge den til sidst i nyhedsbrevet.

Nr. 4
Brug billeder. Et billede siger mere en tusind ord. Brug derfor billeder, hvis du har mulighed for det. Husk altid at have kameraet med til møder, fester og andre lejligheder, hvor der sker noget, der er interessant for jer på arbejdspladsen.

Nr. 5
Brug links eller henvisninger. Hvis du udsender nyhedsbrevet elektronisk, har du mulighed for at linke til andre interessante oplysninger, der uddyber det, du har skrevet. På den måde bliver dit nyhedsbrev mere interessant og brugbart for dine kolleger.

Nr. 6
Skriv i henhold til arbejdspladsen og fagforeningens holdninger. Som tillidsrepræsentant er du synlig og dine holdninger har vægt. Du skal derfor være omhyggelig med, hvordan du udtrykker dig, så du ikke risikerer at fremstå illoyal.

Nr. 7
Du skal opfordrer til dialog. Et nyhedsbrev er en kanal til at formidle viden fra dig til dine læsere. Som TR er det din opgave at repræsentere kollegerne og deres holdninger. Brug også nyhedsbrevet til at få dem i dialog med dig og hinanden. Det kan du gøre ved at opfordre dem til at melde tilbage til dig på det, de har læst eller skrive et indlæg.

Indsæt titel på dit nyhedsbrev
Indsæt evt. logo ell. billede Overskrift afsnit 1

 

Skriv tekst til afsnit 1 her

 

 

Indsæt link her:

Indsæt evt billede Overskrift afsnit 2

 

Skriv tekst til afsnit 2 her

 

 

Indsæt link her:

Indsæt evt billede Overskrift afsnit 3

 

Skriv tekst til afsnit 3 her

 

 

Indsæt link her:

Indsæt evt billede Respons fra dine kolleger.

 

Skriv en tekst om, hvordan dine kolleger kan give deres mening til kende, måske i næste nyhedsbrev, på et møde ell. lign.til afsnit 4 her

 

 

Indsæt link her:

Skriv dit navn og dine kontaktdata, evt også afdelingens.

Download nyhedsbrevskabelon som word dokument her.

 

Reference
Værktøjet er udviklet med inspiration fra Dansk naturfredningsforening.

DIALOGEN MED KOLLEGERNE - TJEKLISTE TIL MEDLEMSORGANISERING

Hvis du synes, det er svært at finde gode anledninger til at fortælle om fagforeningen og tage dialogen om medlemskabet, kan du her få inspiration til, hvordan du kan gribe arbejdet an.

Tjekliste til medlemsorganisering giver dig overblik over, hvor det er helt naturligt at tage dialogen om fagforeningen og medlemskab. Det er en god idé at tænke din indsats igennem og lægge en slagplan. Tjeklisten er delt op i følgende temaer:

 • Dig og din synlighed
 • Aftaler og forberedelse
 • Situationer, hvor det er naturligt at informere om fagforeningen eller inddrage dialogen om medlemskab
 • Husk alle målgrupper

Sådan gør du

1. Dig og din synlighed

 • Læg en slagplan
 • Tilbyd aktivt at svare på spørgsmål eller skaffe svar
 • Hæng et opslag op med, hvad du kan hjælpe med
 • Hæng et opslag op engang imellem, hvor der står: Mød din tillidsrepræsentant – husk at angive tid og sted.
 • Reklamér for din fagforening – f.eks. ved hjælp af plakater eller opslag.
 • Tilbyd at komme rundt, hvis du repræsenterer flere afdelinger eller arbejdspladser
 • Gør dig synlig, byd dig til

2. Aftaler og forberedelse

 • Lav en aftale om, at du deltager i introduktion af nyansatte.
 • Lav aftale om, at du deltager i ansættelsesudvalg og ansættelsessamtale, hvis det er muligt
 • Skaf dig en personaleliste
 • Få informationer om nyansættelser  - for alle de afdelinger eller arbejdspladser, du repræsenterer.
 • Find ud af, hvem der er medlem, og hvem, der ikke er – brug din lokale fagforening

3. Situationer, hvor det er naturligt at informere om fagforeningen eller inddrage   dialogen om medlemskab

 • Ansættelsessamtaler
 • Introduktion af nyansatte
 • Lønindplacering
 • Tjek af ansættelsesbeviser
 • Løntjek

4. Husk alle målgrupper

 • Nye kolleger
 • Kolleger, der allerede er medlemmer
 • Senior- kolleger
 • Elever
 • Unge
 • Ansatte i løntilskud
 • Ansatte i fleksjob
 • Timelønnede

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra Tillidszonen, FOAs hjemmeside for tillidsrepræsentanter.

BESLUTNINGSREFERATET – GODE RÅD OG SKABELON

Værktøjet giver gode råd til, hvordan du kan udforme et godt referat. Det indeholder også en skabelon, du kan vælge at udprinte eller tilpasse, så den matcher dit behov.

Som tillidsrepræsentant har du måske ansvar for at afvikle generalforsamling, klubmøder mm, hvor det er påkrævet, at der skrives et referat. Referatet kan anvendes som en hjælp til at planlægge og styre mødet, hvis du har udarbejdet en skabelon på forhånd. I skabelonen kan du angive emnerne, dem der skal sige noget og evt. også den tid, der er til rådighed under hvert punkt. Når du færdiggør referatet, skal du overveje om det er dækkende for, hvad der foregik, og om det kan forstås af læsere, som ikke deltog i mødet.

Sådan gør du

Lav et dokument ud fra den vedlagte skabelon og følg trinnene nedenfor.

Før mødet
Forbered referatet ved at skrive følgende ind i skabelonen:

 • Hvad er formålet med mødet
 • Hvem er indkaldt
 • Hvad er på dagsordnen
 • Hvem skal fremlægge de forskellige punkter
 • Hvor lang tid er der afsat til hvert punkt.

Under mødet
Notér følgende i skabelonen

 • Deltagerne – dem der er mødt op og dem der er udeblevet
 • Stikord fra indlæg under dagsordenspunkterne
 • Konklusion under hvert punkt

Efter mødet
Læs referatet igennem og færdiggør det sådan at

 • Det der står er i overensstemmelse med, hvad der foregik
 • At der er konklusioner på hvert dagsordenspunkt
 • At referatet giver mening for læsere, der ikke deltog i mødet.

Send referatet til alle, der var indkaldt til mødet..

Referat

Emne:

 

Formål med mødet:

 

Mødeleder:

Referent:

Dato:

Varighed:

 

Tilstedeværende:

 

 

Fraværende:

 

 

Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Download referatskabelon som word-dokument her.

Reference
Værktøjet er udviklet med inspiration fra bogen www.bedremoedekultur.dk

Link
Power Point showet er udviklet i forlængelse af bogen "Bedre mødekultur": Bedre mødekultur.pptx

DET GODE MØDE – FORBEREDELSE, GENNEMFØRELSE OG EVALUERING

Når du som tillidsvalgt gerne vil sikre dig at, du har kollegernes opbakning eller høre deres meninger m.m., kan det være nyttigt at invitere kollegerne til et møde. Møder bruger vi til at inspirere hinanden, finde løsninger, træffe valg og tage beslutninger sammen. Det kræver tid og vilje at opbygge og vedligeholde en god mødekultur, men det er både tidsbesparende og stressreducerende, når møder fungerer godt.

Betragt dig selv som vært og dine kolleger som gæsterne. Som vært skal du invitere til møder og du skal prøve at sikre en god dialog og en god stemning på møderne. Du skal udnytte møderne fornuftigt, konkludere, lave klare aftaler og sørge for opfølgning. Du kan vælge at dele værtskabet med en kollega, lad os kalde vedkommende din co-pilot.

Et godt møde kræver en god forberedelse – helt på linje med et godt selskab.

I det følgende kan du hente gode råd til:

 • Forberedelse af mødet
 • Gennemførelse af mødet
 • Evaluering af mødet

Sådan gør du

Trin 1: Forberedelse af mødet
Mødeleder og evt. co-pilot forbereder mødet ved hjælp af 5 spørgsmål

 1. Hvad skal vi tale om?
  Gennemgå mulige emner før mødet og find ud af, i hvilken rækkefølge emnerne skal behandles.
 2. Hvorfor skal vi tale om det?
  Forklar i mødeindkaldelsen, hvorfor de enkelte punkter er på dagsordenen.
 3. Hvordan skal vi tale om det?
  Gør det tydeligt for deltagerne, om det enkelte punkt er et:

  1. Orienteringspunkt
  2. Beslutningspunkt
  3. Punkt til drøftelse
 4. Hvor længe skal vi tale om det?
  Tag stilling til, hvor meget tid I vil bruge på hvert punkt.
 5. Hvem følger op på det, som vi har talt om?
  1. Sæt deadlines for opfølgning
  2. Udpeg en ansvarlig til at handle på opgaverne.
  3. Find også ud af, om handlingen skal evalueres.

Lav en dagsorden for mødet, hæng den op på opslagstavlen eller send den til kollegerrne – f.eks på sms eller mail.

Trin 2: Under mødet

Mødeledelse
Er mødet godt forberedt, er det lettere at holde det. Vælg en mødeleder, ordstyrer og referent. Så har I tydelighed omkring roller og ansvar for mødets afvikling

Mødeleder sørger for:

 • at I starter til tiden
 • at de enkelte punkter i dagsordenen behandles som foreskrevet
 • at mødet afsluttes planmæssigt

Ordstyreren sørger for:

 • at deltagerne kommer til orde i den rækkefølge, de markerer
 • orientere mødeleder om, hvor mange der er på talelisten, så punktet kan afsluttes planmæssigt

Referenten sørger for:

 • at tage referat fra mødet i henhold til, hvad I har aftalt – f.eks. beslutninger, væsentlige synspunkter eller andet

Dialogen på mødet
Strukturen er vigtig for at få et møde til at fungere, men det er dialogen, der skal skabe indholdet. Er der uvaner som ironi og sarkasme, afbrydelser, snakken mens andre taler, skal I sørge for at få luget ud i uvanerne.

Møderne fungerer bedst, når de bygger på gensidig respekt, anerkendelse og tolerance – og når der er et godt flow undervejs på mødet.

Flowet i et punkt på dagsordenen kunne f.eks. se sådan ud:

 • Præsentation af punktet
 • Refleksion ud fra spørgsmål, som mødelederen har udarbejdet på forhånd
 • Holdningstilkendegivelser
 • Beslutning i fællesskab

Trin 3: Afslutning og evaluering af mødet
Det er hensigtsmæssigt at slutte mødet af med at opsummere, hvad I har besluttet, og hvem der er ansvarlig for opfølgning. Ligeledes kan det være nyttigt afslutningsvis at evaluere det møde, I lige har gennemført.

For eksempel kan I spørge jer selv:

 • Så det vi har aftalt i dag er …
 • Er der noget, vi skal huske til næste møde?
 • Hvordan gik mødet i dag? Hvordan kan vi gøre det endnu bedre næste gang?

 

Reference
De gode råd er skrevet med inspiration i pjecen ”Værktøj 3 – Møder der skaber mere klarhed”. Pjecen er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Undervisning og Forskning.

På www.arbejdsmiljoweb.dk kan du finde mere inspiration til at arbejde systematisk med møder.

IT-HJÆLPEVÆRKTØJER - EN MULIGHED FOR DIG MED LÆSE- OG SKRIVEPROBLEMER

Har du svært ved at læse og skrive, er du ordblind og synes du det begrænser dig i dit arbejde og tillidshverv? Værktøjet henvender sig til dig, der kan svare ja til disse spørgsmål.

Alle kan blive bedre til at læse og skrive. Det kræver træning og god instruktion. Men ikke alle bliver det superhurtigt, og derfor kan IT-værktøjer være en stor hjælp i arbejdet og tillidshvervet.

Hvad er  IT-hjælpeværktøjer?
Hjælpemidlerne er typisk computerprogrammer, der:

Hjælpemidler er også mobiltelefoner og lommecomputere med oplæsningsstøtte (mobile løsninger).

Hjælpemidlerne kan du selv købe som privatperson. Men hvis du er ordblind, er du berettiget til at ansøge om at få hjælpemidlerne bevilget gennem kommunen.

Hvem kan få bevilget IT-hjælpemidler – og hvordan søger man?
Voksne ordblinde i job kan få bevilget IT-hjælpemidler gennem det lokale jobcenter i kommunen. Der skal foreligge dokumentation for, at du er ordblind, og arbejdsgiveren skal medvirke ved ansøgningen.

Bevilling af hjælpemidler kræver en beskrivelse af:

 • Hvordan dine læse- og skrivevanskeligheder begrænser dig i dit arbejde
 • Hvilke hjælpemidler eller kombinationer af hjælpemidler, der kan støtte dig
 • Hvordan hjælpemidlerne kan anvendes på din arbejdsplads

Sådan gør du

Trin 1:
Forbered dig mentalt på, at det tager tid at finde, søge og få bevilget de IT-hjælpeværktøjer, du har brug for.

Trin 2:
Find ud af, om du er ordblind.

 • Kontakt et voksenuddannelsescenter (VUC) eller en ordblindeskole.
 • Bed om en test, der går i dybden med netoo dine læse- og skriveproblemer.
 • Bed evt. om en vejledningssamtale om mulighederne for IT-værktøjer og undervisning.
 • Du finder det nærmeste VUC-center her: www.vuc.dk.

Trin 3:
Undersøg, hvilke hjælpeværktøjer, du har brug for

 • Bed evt om en vejledningssamtale på VUC-centeret og hør om mulighederne for IT-værktøjer, der kan hjælpe dig.
 • Du kan læse om de forskellige hjælpeprogrammer og se videoklip med eksempler på, hvad de kan bruges til på HTO Hjælpemidler.

Trin 4:
Ansøg om IT-hjælpemidler

 • Hent et ansøgningsskema. Du finder det f.eks. her under Hjælpemidler.  
 • Udfyld ansøgningsskemaet, send det eller aflever det i jobcenteret i den kommune, du bor i. Du kan finde dit jobcenter her.
  Husk at aflevere dokumentation for dine læse- og skrivevanskeligheder samt en beskrivelse af de hjælpemidler, du søger om.

Du finder nyttig viden om IT-hjælpeværktøjer, læse- og staveproblemer samt orblindhed på følgende links:
www.hto.nu
www.dvo.dk
3f - ordblindepjece
etlivsomordblind.dk
ordblindeforeningen.dk

og

Facebook gruppen:
Hjælp til ordblindhed.

Reference
Værktøjet er skrevet med inspiration fra pjecen ”Ordblind” fra 2012. Den 24 sider lange pjece er skrevet af Poul Christensen til 3Fs medlemmer. Pjecen indeholder mange nyttige links, og du kan downloade pjecen på: 3f - ordblindepjece.

FÅ DINE TEKSTER LÆST HØJT – VED HJÆLP AF COMPUTEREN

Er du ordblind, har du svært ved at læse eller foretrækker du bare at høre en tekst læst op frem for at læse den selv? Så kan du downloade og installere et program  på din computer, der hjælper dig.

Du kan få en hvilken som helst tekst på din computer læst højt. Bare teksten kan markeres, så læser programmet adgangforalle.dk-fjernbetjeningen den højt for dig.  Teksten læses op med syntetisk stemme.

Programmet er for alle – og det er gratis.

Sådan gør du

Trin 1: Find programmet på internettet
Gå på hjemmesiden www.adgangforalle.dk

 • Start med videoen, der viser hvordan du kan bruge programmet – og til hvad.

Trin 2: Download programmet
Klik på fanen Download

 • Klik på den version, som passer til din computer
 • Skærmbilleder guider dig med at installere programmet på din computer

Trin 3: Sådan anvender du fjernbetjeningen
Når du har installeret programmet på din computer, kan du åbne fjernbetjeningen fra dit Skrivebord.

 • Dobbeltklik på 'Adgangforalle.dk fjernbetjening' ikon-genvejen på dit Skrivebord.
  Herefter åbner fjernbetjeningen, der er klar til brug.

Trin 4. Brug fjernbetjeningen til oplæsning
For at få en tekst læst op, skal du først markere den tekst, du ønsker oplæst og derefter klikke på afspil-knappen på fjernbetjeningen.

 • Markér den tekst, du vil have oplæst.
 • Klik på afspil-knappen på fjernbetjeningen.

Programmet har hjælpefunktion, som er let at betjene og som giver svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have.

 

Reference
Værktøjet er hentet på www.adgangforalle.dk .  Programmet er udviklet af Specialskolen for Voksne, Vendsyssel i samarbejde med efaktum Aps, Teknologicentret for Handicappede og Aalborg Universitet.